Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29987
Title: Thr83Ala polymorphism of MGP gene exon 4 not related to ischemic atherothrombotic stroke in the Northeastern region of Ukraine
Other Titles: Thr83ala поліморфізм 4–го екзона гена mgp, не пов’язаний із ішемічним атеротромботичним інсультом у північно–східному регіоні України
Thr83ala полиморфизм 4–го экзона гена mgp, не связанный с ишемическим атеротромботическим инсультом в северо–восточном регионе Украины
Authors: Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Ataman, Yurii Oleksandrovych
Matlai, Olha Ivanivna
Dubovyk, E.I.
Borodenko, A.O.
Mazur, T.S.
Ataman, Oleksandr Vasylovych 
Keywords: arterial calcification
ischemic atherothrombotic stroke
matrix Gla protein
single nucleotide polymorphism
Ukrainian population
кальцифікація артерій
ішемічний атеротромботичний інсульт
матриксний Gla–протеїн
поліморфізм поодиноких нуклеотидів
українська популяція
кальцификация артерий
ишемический атеротромботический инсульт
матриксный Gla–протеин
полиморфизм одиночных нуклеотидов
украинская популяция
Issue Year: 2012
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Thr83Ala polymorphism of MGP gene exon 4 not related to ischemic atherothrombotic stroke in the Northeastern region of Ukraine [Текст] / V.Yu. Garbuzova, Yu.A. Ataman, О.I. Matlay et al. // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — № 2. — С. 42-49.
Abstract: Патологічне відкладання солей кальцію в артеріальні судини розглядають сьогодні як новітній маркер атеросклерозу і пов’язаної з ним цереброваскулярної патології. Матриксний білок, що містить гамма–карбоксиглутамінову кислоту (MGP), є одним із найпотужніших інгібіторів ектопічної мінералізації, а отже, він може мати відношення до кальцифікації атероматозних бляшок, їх нестабільності і розриву, а також утворення тромбів. Метою дослідження був аналіз можливого зв’язку Thr83Ala поліморфізму 4-го екзона гена MGP (rs4236) із ризиком розвитку ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАІ) в українській популяції. Об’єктом дослідження були 170 пацієнтів з ІАІ і 124 практично здорові особи. Для визначення поліморфізму гена MGP послуговувалися методом PCR–RFLP. Розподіл гомозигот за основним алелем (Thr83Thr), гетерозигот (Thr83Ala) і гомозигот за мінорним алелем (Ala83Ala) у пацієнтів з ІАІ становив 39,4 , 48,8 і 11,8 %. Відповідний розподіл варіантів у контрольній групі був таким: 34,7 , 53,2 і 12,1 % (P>0,05 за χ2-критерієм). Зроблено висновок, що в українській популяції Thr83Ala поліморфізм 4-го екзона гена MGP не асоційований із ризиком ІАІ ні у жінок, ні у чоловіків. Тільки в одній підгрупі, до якої входили пацієнти, які не мали артеріальної гіпертензії, ризик ІАІ у гетерозигот був істотно меншим, ніж у гомозигот за основним алелем. Механізм цього нез’ясований і повинен бути об’єктом подальших досліджень. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29987
Патологическое отложение солей кальция в артериальные сосуды рассматривают сегодня как новейший маркер атеросклероза и связанной с ним цереброваскулярной патологии. Матриксный белок, содержащий гамма-карбоксиглутаминовую кислоту (MGP), является одним из самых мощных ингибиторов эктопической минерализации, а значит, он может иметь отношение к кальцификации атероматозных бляшек, их нестабильности и разрыву, а также образованию тромбов. Целью исследования был анализ возможной связи Thr83Ala полиморфизма 4-го экзона гена MGP (rs4236) с риском развития ишемического атеротромботического инсульта (ИАТИ) в украинской популяции. Объектом исследования были 170 пациентов с ИАТИ и 124 практически здоровых индивидуума. Для определения полиморфизма гена MGP использовали метод PCR–RFLP. Распределение гомозигот по основному аллелю (Thr83Thr), гетерозигот (Thr83Ala) и гомозигот по минорному аллелю (Ala83Ala) у пациентов с ИАТИ составляло: 39,4, 48,8 и 11,8 %. Соответствующее распределение вариантов в контрольной группе было таким: 34,7 , 53,2 и 12,1 % (P> 0,05 по χ2-критерию). Сделан вывод о том, что в украинской популяции Thr83Ala полиморфизм 4-го экзона гена MGP не ассоциирован с риском ИАТИ ни у женщин, ни у мужчин. Только в одной подгруппе, в которую входили пациенты, не имевшие артериальной гипертензии, риск ИАТИ у гетерозигот был существенно меньше, чем у гомозигот по основному аллелю. Механизм этого неясен и должен быть объектом дальнейших исследований. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29987
Abnormal calcium salts depositing in the arterial vessels is considered to be a novel marker of atherosclerosis and related to cerebrovascular disease. Matrix gamma–carboxyglutamic acid protein (MGP) is one of the most potent inhibitors of ectopic mineralization, so it may be associated with calcification of atheromatous plaques, their instability and rupture, and thrombi formation. The aim of the study was to analyse whether the MGP exon 4 Thr83Ala polymorphism (rs4236) is related to the risk of ischemic atherothrombotic stroke (IAS) in the Ukrainian population. 170 IAS patients and 124 healthy controls were recruited to the study. The MGP polymorphism was examined by PCR–RFLP methodology. The distribution of homozygous carriers of a major allelic variant (Thr/Thr), and heterozygous (Thr/Ala) and homozygous minor allele (Ala/Ala) variants in IAS patients was 39.4 %, 48.8 % and 11.8 %, respectively. The corresponding distributions of variants in the control group were 34.7 %, 53.2 % and 12.1 % (P>0.05 by χ2- test). It was concluded that MGP exon 4 Thr83Ala polymorphism is not associated with the risk of IAS both in men and women in the Ukrainian population. Only in one subgroup which included nonhypertensive patients, the risk of IAS in heterozygotes was significantly lower as compered with major allele homozygotes. The mechanism of this is not clear and should be a subject of further investigation. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29987
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29987
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Медицина (2007-2013)

Views
Other191
Brazil2
Canada2
China18
Germany23
France7
United Kingdom9
Georgia1
India2
Morocco1
Mexico1
Netherlands7
Norway1
Pakistan1
Russia56
Slovakia1
Turkey29
Ukraine60
United States119
Downloads
Other221
Canada1
China56
Germany2
France1
Russia5
Ukraine7
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Garbuzova_Associate_Ataman.pdf225.17 kBAdobe PDF294Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.