Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
Title: Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти
Authors: Овcянко, Олена Леонідівна
Ovsianko, Olena Leonidivna
Keywords: тексти малого жанру
тексты малого жанра
small genre texts
прислів’я
пословицы
proverbs
глобальна структура
глобальная структура
global structure
модифікації
модификации
modifications
прагматичний потенціал
прагматический потенциал
pragmatic potential
англійська мова
английский язык
the English language
Issue Year: 2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Citation: Овсянко, О.Л. Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти [Текст] / О.Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2015. − №. 3 (304), – С. 93−98.
Abstract: У статті проаналізовано статус сучасних англійських прислів’їв у парадигмі текстів малого жанру. Увагу сфокусовано на їх поверхових і глибинних структурах та структурно-семантичних модифікаціях. Особливо детально простежено домен прислів’їв культурно-побутової спрямованості. Ідентифіковано базові ознаки прислів’їв: поетичність, емоційність, лаконічність, динамічність, стабільність, контрастність, антитезисність, дидактичність, повчальність, абстрактність, образність, оригінальність, експресивність, валоративність, топікалість, влучність, інтелектуальність, комічність. Виявлено стильові риси прислів’їв, об’єктивованих мовленнєвою формою прислів’я та реалізацією специфічними модусами, а саме: загальною значущістю, інформативною щільністю, комунікативною чіткістю та експресивністю. На основі систематизації ознак конкретних жанрів фольклорних текстів малої форми виокремлено тексти духовно-ідеологічної (легенди, балади, міфи), культурно-побутової (приказки, прислів’я, повір’я, казки) й тексти креативно-повчальної (загадки, анекдоти, байки, притчі) спрямованостей. Змодельовано комплексний підхід до вивчення їх епідигматичного буття (семантичних і формальних модифікацій). Сага про статус прислів’їв, їх структурно-семантичне буття та модифікації має значне аксіологічне навантаження та перспективу подальшого творчого пошуку.
В статье анализируется статус современных английских пословиц в парадигме текстов малого жанра. Фокусируется внимание на их поверхностной и глубинной структурах, структурно-семантических модификациях. Особое внимание уделяется домену пословиц культурно-бытовой направленности. Идентифицируются базовые признаки пословиц: поэтичность, эмоциональность, лаконичность, динамичность, контрастность, антитезисность, дидактичность, поучительность, абстрактность, образность, оригинальность, валоративность, меткость, интеллектуальность, комичность. Выявлены стилевые признаки пословиц, которые объективируются речевой формой пословицы и специфическими модусами, а именно: общей значимостью, информативной плотностью, коммуникативной четкостью и экспрессивностью. На основе систематизации признаков конкретных жанров фольклорных текстов малой формы выделены тексты духовно-идеологической (легенды, баллады, мифы), культурно-бытовой (поговорки, пословицы, поверья, сказки) и тексты креативно-поучительной (загадки, анекдоты, басни, притчи) направленностей. Смоделирован комплексный подход к изучению их епидигматического бытия (семантических и формальных модификаций). Сага про статус пословиц, их структурно-семантическое бытие и модификации имеет значительную аксиологическую нагрузку и перспективу дальнейшего творческого поиска.
The article in question deals with the status identification of English proverbs in the endozone of small genre texts. The attention is being paid to their outer and inner structures, epidigmatic modifications. Special emphasis is focused on the cultural-social domains of the investigated object. The basic criteria of proverbs are in the vein of poetry, emotionality, laconism, dynamism, contrast, didacticism, abstractness, imagery, originality, expressiveness, topicality, exactness, intellectuality, humour. The main stylistic features of the researched texts are considered in terms of general value, informative density, communicative adequacy, expressiveness. Texts of spiritual-ideological (legends, ballads, myths), cultural-social (sayings, proverbs, traditional beliefs, tales) and creative-educative (riddles, anecdotes, fables, parables) domains are distinguished. The patterns of the proverbs epidigmatic nature (both semantic and formal) are dealt with. Proverbs as folklore small genre texts are flexible, open to transformation, reproduction, semantic and structural deviations. The saga of proverbs’ status, their structural-semantic nature, and deviations consists in axiological loading and further investigation outlined in the paper.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
Type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ІФСК)

Views
Other11
Azerbaijan1
Canada1
Czech Republic1
Germany10
EU1
France4
United Kingdom1
Hungary3
Indonesia1
Italy1
Japan1
Netherlands1
Poland2
Russia4
Ukraine48
United States23
Downloads
Other50
Australia1
China2
Czech Republic1
Germany8
EU2
France6
United Kingdom3
Ireland1
Japan1
Sri Lanka1
Netherlands2
Russia29
Slovakia1
Ukraine258
United States19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ovsianko_global structure.pdf333.42 kBAdobe PDF385Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.