Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51512
Title: Інструменти оцінки бізнесу за індикаторами ринку цінних паперів
Other Titles: Tools for business valuation indicators of stock market
Authors: Дубовик, А.О.
Keywords: ринок цінних паперів
індикатори
stock market
indicators
Issue Year: 2011
Publisher: Харківський національний економічний університет
Citation: Дубовик, А.О. Інструменти оцінки бізнесу за індикаторами ринку цінних паперів [Текст]: дисертація... канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / А.О. Дубовик; наук. керівник Н.М. Внукова. - Х.: Харківський нац. економічний ун-т, 2011. - 204 с.
Abstract: Дисертація присвячена розробці науково-методичного забезпечення екс-прес-оцінки вартості бізнесу за індикаторами ринку цінних паперів, придатного для самостійного використання інвесторами для прийняття оперативних рішень при формуванні, поточному моніторингу та управлінні портфелем цінних папе-рів. Визначено основні інструменти вартісної оцінки бізнесу та виділено з них ті, що базуються на використанні інформації ринку цінних паперів. Встановле-но взаємозв’язок індикаторів ринку цінних паперів та інструментів оцінки біз-несу як цінових мультиплікаторів. Розроблено класифікацію цінових мульти-плікаторів та доведено доцільність використання як ключового мультиплі¬катора EV/A (відношення вартості підприємства до величини його активів). Сформовано систему кількісних та якісних показників для розрахунку справед-ливої величини ключового цінового мультиплікатора та на її основі внутрі-шньої вартості цінних паперів. Здобувачем удосконалено методичний підхід до скорингу акцій на основі вартісних критеріїв, який дає можливість кількісно оцінити ступінь недооцінки (чи переоцінки) цінних паперів ринком.
Thesis is devoted to the developing of methodological provision for express business valuing, based on the indicators of securities market, which is acceptable for independent investors using for the efficient decision making when portfolio con-struction, on-line monitoring and portfolio management. The interaction of the indicators of securities market and business valuation in-struments is established in the capacity of price multiples. Classification of the price multiples is developed and the appropriateness of using as a key multiple EV/A (the ratio of enterprise value and its assets) is proved. The system of quantitative and qualitative indexes for the estimation of the fair value of the key multiple and on its base the intrinsic value of securities is formed. A candidate improved the methodical approach to a stocks scoring based on the estimation criteria, which enable to evaluate quantitatively the securities degree of underestimation (or overestimation) by the securities market.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51512
Type: Thesis
Appears in Collections:Дисертації

Views
Other1
China1
Germany2
United Kingdom2
Italy1
Lithuania2
Russia1
Singapore1
Ukraine18
United States30
Downloads
Other56
Albania1
China1
Czech Republic1
Germany4
France19
United Kingdom8
Lithuania4
Romania1
Russia18
Ukraine186
United States32


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dubovyk_diss_Tools_for_business_valuation.pdf5.26 MBAdobe PDF301Download
Dubovyk_dodatok.pdf5.29 MBAdobe PDF30Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.