Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51802
Title: Украинские профориентационные центры для детей и подростков
Other Titles: Українські профорієнтаційні центри для дітей і підлітків
Ukrainian career-oriented centers for children and adolescents
Authors: Даниленко, Г.Н.
Швец, А.Н.
Швец, Ю.Н.
Keywords: профорієнтація
профориентация
career guidance
підлітки
подростки
teenagers
підвищення кваліфікації
овышение квалификаци
professional development
Issue Year: 2017
Publisher: Сумский государственный университет
Citation: Даниленко, Г.М. Украинские профориентационные центры для детей и подростков [Текст] / Г.М. Даниленко, А.М. Швець, Ю.М. Швець // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 1. - С. 597-697.
Abstract: Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю пошуку шляхів вдосконалення профорієнтаційної роботи з молоддю в Україні в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Інтеграція нашої країни в міжнародний науково-освітній простір, динамічний розвиток ринкової економіки, яка викликає швидку зміну світу професій, ставлять нові якісні вимоги до фахівців усіх спеціальностей; тому вивчення та запозичення прогресивних ідей і досвіду професійної орієнтації інших країн, має важливе значення. Як показало вивчення літературних джерел, в Європі створено чітку систему співпраці різних інститутів і установ, спрямована на постійне вдосконалення профорієнтаційної роботи. Ця важлива діяльність здійснюється із залученням підприємств до роботи з професійної орієнтації та базується на тісній співпраці навчальних закладів і центрів зайнятості. Європейська система професійної освіти визнана світовою спільнотою однією з кращих, а профорієнтаційна робота є зразком підготовки молоді до вибору професії. Професійна орієнтація в Україні відповідає концепції безперервної освіти протягом всього життя. Професійна орієнтація не може бути цілеспрямованою і ефективною без наявності чіткої, науково обґрунтованої інформації про специфіку професій, їх вимог до особистісних і психофізіологічних якостей людини. Незнання психологічного змісту професії може мати негативні наслідки при виборі професії, профілю навчання, при працевлаштуванні. Тому професіографічне забезпечення профорієнтації має провідне значення. Показниками успішної системи професійної орієнтації в країні є велика кількість успішних професійних кар'єр, швидкий вхід молодих людей на ринок праці, розвинена система додаткової освіти, в цілому задоволеність молодих громадян країни професійним життям, а значить, висока якість життя в цілому.
Актуальность темы исследования обусловлена ​​необходимостью поиска путей совершенствования профориентационной работы с молодежью в Украине в условиях глобализационных и интеграционных процессов. Интеграция нашей страны в международное научно-образовательное пространство, динамичное развитие рыночной экономики, которая вызывает быстрое изменение мира профессий, ставят новые качественные требования к специалистам всех специальностей; поэтому изучение и заимствование прогрессивных идей и опыта профессиональной ориентации других стран, имеет важное значение. Как показало изучение литературных источников, в Европе создана четкая система сотрудничества различных институтов и учреждений, направленная на постоянное совершенствование профориентационной работы. Эта важная деятельность осуществляется с привлечением предприятий к работе по профессиональной ориентации и базируется на тесном сотрудничестве учебных заведений и центров занятости. Европейская система профессионального образования признана мировым сообществом одной из лучших, а профориентационная работа является образцом подготовки молодежи к выбору профессии. Профессиональная ориентация в Украине соответствует концепции непрерывного образования на протяжении всей жизни. Профессиональная ориентация не может быть целенаправленной и эффективной без наличия четкой, научно обоснованной информации о специфике профессий, их требований к личностным и психофизиологическим качествам человека. Незнание психологического содержания профессии может иметь негативные последствия при выборе профессии, профиля обучения, при трудоустройстве. Поэтому профессиографическое обеспечение профориентации имеет ведущее значение. Показателями успешной системы профессиональной ориентации в стране является большое количество успешных профессиональных карьер, быстрый вход молодых людей на рынок труда, развитая система дополнительного образования, в целом удовлетворенность молодых граждан страны профессиональной жизнью, а значит, высокое качество жизни в целом.
Relevance of the research topic is due to the need of ways to improve the youth career-guidance work in Ukraine in the conditions of globalization and integration processes. Integration of our country's into the international scientific and educational space, the dynamic development of the market economy, which causes a rapid change in the professions' world, set new quality requirements for professionals of all specialties; so the study and adoption of progressive ideas and experience of other countries' professional orientation is quite essential. As it was shown by the study of literature, there is a clear system of cooperation between different institutions and agencies aimed at continuous improvement of career guidance in Europe set up. This important work is carried out with the involvement of enterprises in the work of professional guidance and is based on the close cooperation of educational institutions and employment centers. The European system of vocational training is recognized by the international community as one of the best and its vocational guidance work is an example of young people's preparation for the choice of profession. Professional orientation in Ukraine corresponds to the concept of continuing education throughout the whole life. Solutions of career guidance tasks are defined in the National Doctrine of Education Development (2002), Ukrainian "Educational Law" (1991), "Employment Law" (1991), Concept of the state system of the professional orientation of population (2008), "Plan of cooperative actions of the Ministry of Labour and social policy of Ukraine regarding the improvement of state employment services and educational administration' (2008) as well as other legal documents. Professional orientation can’t be targeted and effective without clear, scientifically-based information about the specifics of occupations, their requirements for personal psycho-physiological qualities. Ignorance of the psychological content of the profession can have negative consequences when choosing or changing profession, profile training, employment, holding professional consultation. Therefore, a career guidance providing has the leading role. Indicators of successful vocational guidance system in the country is a large number of successful professional careers, fast entry of young people into the labor market, a developed system of further education, general satisfaction of the young citizens with their professional lives, and thus, the quality of life in general.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51802
Type: Theses
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
Other2
Germany3
France2
Italy2
Russia2
Ukraine6
United States9
Downloads
Germany3
Ukraine3
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Danylenko_proforiientatsiia.pdf473.4 kBAdobe PDF8Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.