Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58338
Title: Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів
Authors: Квасніцький, М.В.
Keywords: спондилоартроз
spondylarthrosis
радіочастотна денервація фасеткових суглобів
радиочастотная денервация фасеточных суставов
radiofrequency denervation of the facet joints
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Квасніцький, М.В. Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів [Текст] / М.В. Квасніцький // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2017. – Т. 5, № 2. – С. 838-846.
Abstract: Вступ. Висока частота розповсюдженості дегенеративнодистрофічного ураження хребта, при малій ефективності консервативної терапії спондилоартрозу, робить актуальним дослідження стосовно лікування нижньопоперекового болю, зумовленого переважно спондилоартрозом, інноваційним мініінвазійним методом високочастотної денервації фасеткових суглобів. Мета дослідження. Визначити ефективність впливу радіочастотної денервації фасеткових суглобів на ліквідацію больового синдрому у хворих із нижньопоперековим больовим синдромом і переважними проявами спондилоартрозу. Матеріали і методи. Проведений аналіз ранніх результатів лікування методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів за допомогою апарату RFG-1A/RFG-1B фірми Radionics 136 пацієнтів (73 чоловіків та 63 жінки у віці від 44 до 81 років) з нижньопоперековим больовим синдромом із домінуючим клінічним проявом – артрозом дуговідросткових суглобів. Оцінка больового синдрому проводилась тричі – в доопераційному, післяопераційному періодах (протягом тижня) та через три місяці після лікування. Використовувалась візуальна аналогова шкала (ВАШ) болю та опитувальник індексу непрацездатності Освестрі. Контрольну групу склали 31 пацієнт (15 жінок та 16 чоловіків у віці від 42 до 83 років) з нижньопоперековим болем, обумовленим спондилоартрозом, які лікувались консервативно. Результати дослідження. Достовірний позитивний результат лікування хронічного нижньопоперекового больового синдрому досягнуто в ранньому періоді, як в основній, так і контрольній групах при усіх структурно-морфологічних змінах хребта, як за шкалою непрацездатності Освестрі, так і за ВАШ. Разом з тим встановлено чітку достовірну різницю наслідків лікування між основною та контрольною групами, що свідчить про високу ефективність методу радіочастотної денервації фасеткових суглобів. Через три місяці після проведеного лікування, його достовірний позитивний результат встановлено лише в основній групі з проведенням високочастотної денервації фасеткових суглобів. Висновок. Отримані результати лікування в ранньому періоді свідчать про ефективність та безпечність радіочастотної денервації фасеткових суглобів у хворих з нижньопоперековим больовим синдромом, обумовленим спондилоартрозом.
Вступление. Высокая частота распространенности дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, при малой эффективности консервативной терапии спондилоартроза, делают актуальным исследование относительно лечения нижнепоясничного болевого синдрома, обусловленного преимущественно спондилоартрозом, инновационным миниинвазивным методом высокочастотной денервации фасеточных суставов. Цель исследования. Определить эффективность влияния радиочастотной денервации фасеточных суставов на ликвидацию болевого синдрома у больных с нижнепоясничным болевым синдромом, у которых превалировали явления спондилоартроза. Материалы и методы. Проведен анализ ранних результатов лечения методом высокочастотной денервации фасеточных суставов с помощью аппарата 1 RFG-1A/RFG-1B фирмы Radionics 136 пациентов (73 мужчин и 63 женщин в возрасте от 44 до 81 лет) с нижнепоясничным болевым синдромом и ведущим клиническим проявлением – артрозом дугоотростчатых суставов. Оценка болевого синдрома проводилась трижды – в дооперационном, послеоперационном периодах и через 3 месяца после лечения. Использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ) боли и опросник индекса нетрудоспособности Освестри. Контрольную группу составил 31 пациент (15 женщин и 16 мужчин в возрасте от 42 до 83 лет) с нижнепоясничной болью и доминирующими явлениями спондилоартроза, которые лечились консервативно. Результаты исследования. Достоверный позитивный результат лечения хронического нижнепоясничного болевого синдрома в раннем периоде был получен, как в основной, так и в контрольной группах со всеми структурно-морфологическими изменениями позвоночника, как по шкале нетрудоспособности Освестри, так и по ВАШ. Вместе с тем, установлена четкая достоверная разница результатов лечения между группами, что свидетельствовала о высокой эффективности метода высокочастотной денервации фасеточных суставов. Через три месяца после проведенного лечения в обеих группах, его достоверный результат подтвержден только в основной группе при проведении высокочастотной денервации фасеточных суставов. Вывод. Полученные ранние результаты лечения свидетельствуют об эффективности и безопасности высокочастотной денервации фасеточных суставов у больных с нижнепоясничным болевым синдромом, обусловленным спондилоартрозом
Introduction. The high prevalence rate of degenerative-dystrophic spine injury and with low effectiveness of spondylarthrosis therapy makes research relevant to the treatment of low lumbar pain syndrome caused mainly by spondylarthrosis by an innovative minimally invasive method of high-frequency denervation of the facet joints. Study purposes. To determine the effectiveness of the radiofrequency denervation of facet joints on the elimination of pain syndrome in patients with lower lumbar pain syndrome with spondylarthrosis predominated. Materials and methods. The analysis of early and long-term results of treatment by the method of high-frequency denervation of facet joints was held with the help of Radionics apparatus 1RFG-1A/RFG-1B on 136 patients (73 men and 63 women aged from 44 to 81 years) with lower lumbar pain syndrome with the leading clinical manifestation of arthrosis of the articular joints. The control group consisted of 31 patients (15 women and 16 men aged from 42 to 83 years) with a lower lumbar pain with spondylarthrosis dominated, which were treated conservatively. Study results. Immediately after the treatment, a reliable result of treatment of chronic low-lumbar pain syndrome was obtained both in the main and in the control group with all structural and morphological changes of the spine, both on the Oswestry disability scale and on the visual analogue scale of pain. At the same time, there is a clear and reliable difference between the control group and the control group immediately after the treatment, which proves the high efficiency of the method of high-frequency denervation of the facet joints. Three months after the treatment in both groups, its reliable result was obtained only in the main group during high-frequency denervation of the facet joints. Conclusion. Both early and long-term treatment results attest to the efficacy and safety of high-frequency denervation of the facet joints in patients with lower lumbar pain syndrome with domination of spondylarthrosis.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58338
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
United States7
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kvasnitskyi_spondylarthrosis.pdf447.76 kBAdobe PDF0Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.