Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67977
Title: Типи харчової поведінки та рівень серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні ожиріння
Other Titles: Типы пищевого поведения и уровень серотонина у больных с синдромом раздраженной кишки с запорами на фоне ожирения
Types of eating behavior and serotonin levels in patients with irritable bowel syndrome and constipation on the background of obesity
Authors: Міщук, В.Г.
Григорук, Г.В.
Keywords: синдром подразненої кишки з закрепами
ожиріння
харчова поведінка
серотонін
синдром раздраженной толстой кишки с запором
ожирение
пищевое поведение
серотонин
irritable bowel syndrome with constipation
obesity
eating behavior
serotonin
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Міщук, В.Г. Типи харчової поведінки та рівень серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні ожиріння [Текст] / В.Г. Міщук, Г.В. Григорук // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2018. - Т. 5, № 1. - С. 176-182.
Abstract: Вступ. Ожиріння є причиною різних захворювань шлунково-кишкового тракту, зокрема дискінезій товстої кишки з закрепами, дивертикулярної хвороби, поліпозу товстої кишки. У осіб з ожирінням асоціація з функціональним закрепом має місце у 24,9 % хворих. Ожиріння супроводжується різними типами порушень харчової поведінки, а зміни останньої сприяють появі закрепів, абдомінального болю та зміні чутливості серотонінових рецепторів стінки кишки. Мета дослідження – вивчити характер змін харчової поведінки, її зв'язок з рівнем серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами (СПКз) на тлі ожиріння. Матеріали і методи. У роботі проаналізована частота різних типів порушень харчової поведінки, визначених за допомогою опитувальника DEBQ (Dutch Eating Behaviour Questionnaire) та рівень серотоніну при кожному з них у хворих на СПКз на тлі ожиріння та СПКз як самостійного захворювання Результати. У хворих на СПКз на тлі ожиріння більше як у половини виявлений емоційний тип харчової поведінки, що у 1,86 (p ˂ 0,05) раз частіше ніж при СПКз без надмірної маси тіла. Екстернальний тип виявили у 13,46 % і 16,67 % хворих обох груп. При СПКз як самостійному захворюванні у 1,9 рази частіше(57,69 %, p ˂ 0,05) ніж при СПКз на фоні ожиріння (29,76 %) виявили обмежувальний тип харчової поведінки. Найнижча концентрація серотоніну в крові діагностовано у хворих на СПКз з обмежувальним типом харчової поведінки (23,3 ± 1,4 нг/мл). При екстернальному та емоційному її варіантах рівень серотоніну був дещо вищим і рівнявся 28,9 ± 1,5 та 32,5 ± 1,3 нг/мл відповідно. У обстежених на СПКз на тлі ожиріння рівень серотоніну в крові був підвищений у порівнянні з показниками у здорових без порушення харчової поведінки (39,11 ± 2,99 нг/мг) до 103,5 ± 3,4 нг/мл при обмежувальному та до 208,3 ± 18,7 та 215,6 ± 14,4 нг/мл, p1,2 ˂ 0,05 відповідно при екстернальному і емоційному її типах. Висновок. При розладах харчової поведінки у пацієнтів з СПКз на фоні ожиріння мають місце більш виражені порушення рівня серотоніну, особливо при екстернальному і емоційному її типах, а своєчасна її корекція буде покращувати механізми регуляції цих коморбідних станів.
Введение. Ожирение является причиной различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности дискинезии толстой кишки с запорами, дивертикулярной болезни, полипоза толстой кишки. У лиц с ожирением ассоциация с функциональным запором имеет место в 24,9 % больных. Ожирение сопровождается различными типами нарушений пищевого поведения, а изменения последнего способствуют появлению запоров, абдоминальной боли и изменению чувствительности серотониновых рецепторов стенки кишки. Цель исследования - изучить характер изменений пищевого поведения, его связь с уровнем серотонина у больных с синдромом раздраженной кишки с запорами (СРКз) на фоне ожирения. Материалы и методы. В работе проанализирована частота различных типов нарушений пищевого поведения, определенных с помощью опросника DEBQ (Dutch Eating Behaviour Questionnaire) и уровень серотонина при каждом из них у больных c СРКз на фоне ожирения и СРКз как самостоятельном заболевании. Результаты. У больных на СРКз фоне ожирения более чем в половине случаев обнаружен эмоциональный тип пищевого поведения, что в 1,86 (p ˂ 0,05) раз чаще, чем при СРКз без избыточной массы тела. Экстернальный тип обнаружили в 13,46 % и 16,67 % больных обеих групп. При СРКз как самостоятельном заболевании в 1,9 раза чаще (57,69%, p ˂ 0,05) чем при СРКз на фоне ожирения (29,76 %) обнаружили ограничительный тип пищевого поведения. Самая низкая концентрация серотонина в крови диагностирована у больных СРКз с ограничительным типом пищевого поведения (23,3 ± 1,4 нг/мл). При экстернальным и эмоциональном его вариантах уровень серотонина был несколько выше и равнялся 28,9 ± 1,5 и 32,5 ± 1,3 нг/мл соответственно. В обследованных на СРКз на фоне ожирения уровень серотонина в крови был повышен по сравнению с показателями у здоровых без нарушения пищевого поведения (39,11 ± 2,99 нг/мг) до 103,5 ± 3,4 нг/мл при ограничительном и до 208,3 ± 18,7 и 215,6 ± 14,4 нг/мл, p1,2 ˂ 0,05 соответственно при экстернальном и эмоциональном его типах. Выводы. При расстройствах пищевого поведения у пациентов с СРКз на фоне ожирения имеют место более выраженные нарушения уровня серотонина, особенно при экстернальным и эмоциональном его типах, а своевременная коррекция пищевого поведения будет улучшать механизмы регуляции этих коморбидных состояний.
Introduction. Obesity is the cause of various diseases of the gastrointestinal tract, including dyskinesia of the large intestine with constipation, diverticular disease, polyposis of the large intestine. Among obese individuals, association with functional constipation is observed in 24.9 % of patients. Obesity is accompanied by various types of eating disorders, and violations of eating behavior contribute to constipation, abdominal pain and changes in sensitivity of serotonin receptors in the gut wall. The purpose of the study is to investigate the nature of changes in eating behavior, its association with serotonin levels in patients with irritable bowel syndrome (SBS) and constipations on the background of obesity. Materials and methods. The paper analyzes the frequency of various types of behavioral disorders identified by the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) and the level of serotonin in each of them. In patients with IBS and constipation on the background of obesity and IBS with constipation as an independent disease. Results. Emotional type of eating behavior was found in patients with IBS and constipation on the background of obesity more than in half of cases, which is 1.86 (p ˂ 0.05) times more often than in patients without excessive body weight. The external type was found in 13.46 % and 16.67 % of patients in both groups. In IBS with constipation as a distinct disease, restrictive type of eating behavior was found 1.9 times more often (57.69 %, p ˂ 0,05) than in IBS with constipation on the background of obesity (29.76 %). The lowest concentration of serotonin in the blood of patients with IBS with constipation was observed in restrictive type of eating behavior (23.3 ± 1.4 ng/ml). In external and emotional variants, serotonin levels were slightly higher and equaled 28.9 ± 1.5 and 32.5 ± 1.3 ng/ml, respectively. In the obese subjects on the background of obesity, serotonin levels in the blood were elevated compared to healthy subjects without disturbances in eating behavior (39.11 ± 2.99 ng /mg) to 103.5 ± 3.4ng/ml with a restrictive and up to 208.3 ± 18.7 and 215.6 ± 14.4ng/ml, p1,2 ˂ 0.05 in external and emotional types. Conclusion. In case of eating disorders in patients with IBS with constipation on the background of obesity there are more severe violations of serotonin levels, especially in the external and emotional types, and timely correction of eating behavior will improve the mechanisms of regulation of these comorbid pathologies.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67977
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
Other10
Downloads
Other9


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Mishchuk_Hryhoruk.pdf523.05 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.