Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71035
Title: The essence of retail and development of retail banking innovative mechanisms in Ukraine
Other Titles: Сутність ритейлу та розвиток інноваційних механізмів банківського ритейлу в Україні
Authors: Kuznyetsova, A.
Kozmuk, N.
Zherebylo, I.
Sydorova, O.
Zvarych, M.
Keywords: retail
retail banking
commercial banks
innovations
deposit portfolio
innovative retail banking mechanism
banking service
бренд
імідж країни
конкурентоспроможність
стійкість
репутація країни
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: The essence of retail and development of retail banking innovative mechanisms in Ukraine [Текст] / A. Kuznyetsova, N. Kozmuk, I. Zherebylo [et al.] // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2018. - № 4. - С. 316-331. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-27.
Abstract: In the context of the dynamic development of retail banking business and competition growth, domestic banks are beginning to pay special attention to their customers, realizing that their success in the future will depend on a long-term close partnership with customers and on the level of satisfaction with the services provided. An important feature of modern banking taking into account form and technologies of cooperation is increasingly approaching of banking services for individuals to retail. Banks create a customer-oriented business model by offering specific services to specific groups of clients, trying to implement the principle of individual service for mass clientele. The ability of banks to respond to changes and the emergence of new consumer needs is increasing. Thus, the purpose of the article is to summarize and reflect the main theoretical aspects and development process of banking retail in Ukraine, to search for ways to optimize and increase the volume of banking products and services sales. It is determined that in order to achieve banking retail development banks need to keep deposits on their accounts by offering depositors more favourable conditions than other banks; to increase the resource base by attracting population deposits. A number of specific features of the banking retail sector are presented, such as: local assortment policy, which means the need of banking products portfolio adjustment, depending on the location of a banking institution; banking services complexity, which requires from clients a certain educational level; the need to support each client individual liquidity which makes possible to carry on further credit activities, ensure funds circulation; banking services individualization means taking into account the needs and interests of banking institution clients when forming a banking services package; banking services diversification what provides both an individual approach to the client and an expanding range of opportunities in choosing one or another action and perspective. During the scientific research the methods of logical generalization and scientific abstraction, the statistical method, the tabular method (for displaying of traditional banking services and banking retail features), the schematic method (for the main trends of online retailing and the benefits of innovative banking business technologies reflection) were used. The results of the study give grounds to assert that introduction of innovative measures in banking institutions activity which provide the latest approaches to banking retail policy development plays an important role in increasing the volume of banking products and services sales.
В умовах динамічного розвитку роздрібного банківського бізнесу та зростання конкуренції, вітчизняні банки починають приділяти особливу увагу власним споживачам, розуміючи, що успішність діяльності банків у майбутньому залежатиме від довготривалих тісних партнерських відносин з клієнтами та від рівня їхньої задоволеності наданими послугами. Важливою характерною рисою сучасної банківської справи є те, що за формою та технологіями банківське обслуговування фізичних осіб все більше наближається до роздрібної торгівлі, ритейлу. Банки створюють клієнтоорієнтовану модель ведення бізнесу, пропонуючи специфічні види послуг специфічним групам клієнтів, намагаючись реалізувати принцип індивідуального обслуговування масової клієнтури. Зростає спроможність банків відзиватися на зміни та появу нових потреб споживачів. Таким чином, метою статті є узагальнення та відображення основних теоретичних аспектів та розвитку банківського Україні, пошук шляхів оптимізації та збільшення обсягів продажу банківських продуктів і банківських послуг, забезпечення ведення ефективної маркетингової політики банку в сучасних умовах. Для розвитку банківського ритейлу банкам необхідно втримати депозитні вклади, запропонувавши вкладникам більш вигідні умови порівняно з іншими банками; нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення депозитів населення. Виведено низку специфічних рис та особливостей банківського ритейлу, якими є: локальна асортиментна політика – полягає в потребі коригування портфеля банківських продуктів в залежності від місця розташування банківської установи; складність банківських послуг – вимагає від клієнтів певного освітнього рівня; необхідність підтримки особистої ліквідності кожного клієнта – без її забезпечення стає неможливим ведення подальшої кредитної діяльності, забезпечення кругообігу коштів; індивідуалізація банківських послуг – полягає у врахуванні потреб і інтересів клієнтів банківської установи при формуванні пакету банківських послуг; диверсифікація банківських послуг – забезпечує як індивідуальний підхід до клієнта так і розширення спектру можливостей в виборі тих чи інших дій і перспектив. Крім того, в дослідженні наголошується на такій важливій складовій, як формування лояльності клієнта за рахунок: локаційного підходу до організації торгових точок; використання франчайзингової системи; спеціального угруповання асортименту; застосування спеціалізованого торгового обладнання; використання трейд-маркетингових технологій; вдосконалення форм розрахунків з покупцями; мінімального присутність торгового персоналу, пріоритету самообслуговування; автоматизації обліку, закупівель і зберігання товару; оптимізації діяльності логістичних структурних підрозділів та ін. Наведений перелік застосовуваних в статті технологій свідчить, що рітейл – це не тільки торгівля. Більшою мірою він являє собою особливу систему, в організаційному плані складається з посередницьких, логістичних, банківських структур, компаній оптової торгівлі. У процесі наукового дослідження використано методи логічного узагальнення і наукової абстракції, статистичний метод, табличний метод (при відображенні особливостей традиційного банківського обслуговування та банківського ритейлу) , схематичний метод (при відображенні основних трендів онлайн-ритейлу і переваг інноваційних технологій ведення банківського бізнесу) Результати дослідження дають підстави стверджувати, що для підвищення обсягів продажу банківських продуктів і банківських послуг, значну роль відіграє впровадження в діяльність банківських установ інноваційних заходів, що забезпечують новітні підходи до формування політики банківського ритейлу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71035
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other1
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
А92-04-2018_Kuznyetsova.pdf823.38 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.