Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72038
Title: Translation Strategies of the Ukrainian Military Terminology on the Basis of English Media Discourse
Other Titles: Стратегії перекладу української мілітарної термінології на основі англомовного медіа дискурсу
Стратегии перевода украинской милитарной терминологии на основе англоязычного медиа дискурса
Authors: Prokopenko, Antonina Vadymivna
Chuprina, I.
Keywords: військова термінологія
описовий переклад
скорочення
транскрипція
транслітерація
заміщення
военная терминология
описательный перевод
сокращение
транскрипция
транслитерация
замещения
military terminology
descriptive translation
abbreviations
transcription
transliteration
substitution
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Prokopenko, A.V. Translation Strategies of the Ukrainian Military Terminology on the Basis of English Media Discourse / A.V. Prokopenko, I. Chuprina // Філологічні трактати. - 2018. - Т.10, № 4. - С. 62-67. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(4)-8.
Abstract: Стаття присвячена перекладу української військової термінології на основі англомовного медіа дискурсу. Військова субмова, що продовжує існувати у певний історичний період держави, одночасно підпорядковується законам еволюційного розвитку. Її ядро, тобто термінологія та периферія, що поповнюються «неологізмами», або ж словами-фразеологізмами, з’явилися на певному етапі розвитку військової субмови для передачі нових військових реалій та концепцій. Вiдмiннoю рисoю вiйськoвoгo пeрeклaду є надмірна тeрмiнoлoгiчнiсть i грaничнo тoчнe, чiткe виклaдeння мaтeрiaлу при вiднoсній вiдсутнoстi eмoцiйних засобів виразності. У вiйськoвoму пeрeклaдi дужe вeликe знaчeння мaє тoчнiсть пeрeклaду, оскільки матеріал, який був перекладений, мoжe служити oснoвoю для прийняття вaжливих рішень і прoвeдeння вiйськoвих oпeрaцiй. Тoму aдeквaтнiсть пeрeклaду вiйськoвих мaтeрiaлiв пeрeдбaчaє нe тiльки тoчну пeрeдaчу змiсту мaтeрiaлу, aлe i бiльш рeтeльну пeрeдaчу йoгo структурнoї фoрми, пoрядку частин, пoслiдoвнoстi виклaду i низка iнших фaктoрiв, якi мoжуть здaвaтися нeпoтрiбними, фoрмaльними, aлe мaють вeликe знaчeння для вiйськoвoгo фaхiвця. Дoсвiд aктивнoї спiвпрaцi Укрaїни з iншими крaїнaми в мeжaх мирoтвoрчoї дiяльнoстi OOН свiдчить, щo в умoвaх мiжкультурнoї кoмунiкaцiї пeрeклaд як зaсiб спiлкувaння нa всiх рiвнях спiврoбiтництвa нaбувaє oсoбливoї знaчущoстi. Під час вивчення текстів медіа дискурсу було встановлено, що вибір методу перекладу військової термінології безпосередньо залежить від структури самого терміну. Результати дослідження показують, що найбільш поширеними та популярними методами перекладу простих та багатокомпонентних (складних) термінів є лексичні та семантичні заміни, описовий переклад та калькування. У процесі перекладу абревіацій найбільш часто використовуваними призмами є переклад повної форми, а також семантичні заміни, транскрипція та транслітерація.
Статья посвящена переводу украинской военной терминологии на основе англоязычного медиа дискурса. Военный, который продолжает существовать в определенный исторический период государства, одновременно подчиняется законам эволюционного развития. Его ядро, то есть терминология и периферия, пополняемые «неологизмами», или же словам, фразеологизмами, появились на определенном этапе развития военного субъязыка для передачи новых военных реалий и концепций. При изучении журналистских текстов было определено, что выбор метода перевода военной терминологии напрямую зависит от структуры самого термина. Результаты исследования показывают, что наиболее распространенными и популярными методами перевода простых и многокомпонентных (сложных) терминов являются лексические и семантические замены, описательный перевод и калькирование. В процессе перевода аббревиаций наиболее часто используемыми призмами является перевод полной формы, а также семантические замены, транскрипция и транслитерация.
The article deals with the translation of Ukrainian military terminology on the basis of English media discourse. Military sublanguage continues to exist in a certain historical period of the country, simultaneously is subjected to the laws of evolutionary development. Its core, that is terminology and periphery, is replenished by «neologisms», that is, words, idioms, appeared at a certain stage of development of the military sublanguage for transferring of a new military realities and concepts. While investigating journalistic texts, it becomes obvious that the choice of the translation method of military terminology directly depends on the structure of the term itself. The results of the research prove that the most widespread and popular methods of translation of simple and multicomponent (complex) terms are lexical and semantic substitutions, descriptive translation, and calculating. In the process of translating abbreviations, the most frequently used prisms are the translation of the full form, as well as semantic substitutions, transcription and transliteration.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72038
Type: Article
Appears in Collections:Філологічні трактати

Views
Other3
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prokopenko_Chuprina_Ftrk_2018.pdf345.18 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.