Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72064
Title: Literary environment and literary situation in Ukraine in 60 – 70’s of XX century in the context of the correspondence of B. Antonenko-Davydovych
Other Titles: Літературне середовище та мовна ситуація в Україні 60 – 70-х років хх століття в контексті листування Б. Антоненка-Давидовича
Authors: Kalantaievska, Hanna Pavlivna
Prokopenko, Nataliia Mykolaivna
Voropai, Svitlana Valeriivna
Keywords: епістолярій
загроза асиміляції
ідеологія тоталітарної системи
літературне середовище
періодика
русифікація культурного простору
correspondence
threat of assimilation
ideology of totalitarian system
literary environment
periodicals
Russification of cultural space
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Kalantaievska, H.P. Literary environment and literary situation in Ukraine in 60 – 70’s of XX century in the context of the correspondence of B. Antonenko-Davydovych / H.P. Kalantaievska, N.M. Prokopenko, S.V. Voropai // Філологічні трактати. - 2018. - Т.10, № 4. - С. 94-104. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(4)-12.
Abstract: Сучасна епоха позначена протистоянням між різними ідеологічними та концептуальними світами, що спричинене, в першу чергу, протирічними поглядами на нашу історію, складним історичним поступом української нації до омріяної незалежності. У цій боротьбі особливо гостро звучить сьогодні безкомпромісне слово відомого українського письменника Б. Антоненка-Давидовича. В умовах необхідності чинити дієвий опір активному наступові імперської ідеології «русского мира» дослідження протидії Б. Антоненка-Давидовича зросійщенню тоталітарною радянською системою українського суспільства загалом і знищенню його творчої інтелігенції зокрема в 60-х – 70-х роках ХХ століття є одним із засобів захистити сучасну молодь від загрози повернення в атмосферу зневаги і ненависті до рідної мови і культури. У такому контексті у статті здійснено детальний аналіз листування письменника, в якому він дав чесну оцінку літературному середовищу, кон’юнктурній діяльності українських редакцій і видавництв, етико-моральним та професійним якостям чиновників із письменницького середовища, а також об’єктивно розповів найближчим адресатам про особисту боротьбу із потужною кампанією русифікації всіх сфер українського суспільного життя, про свої відкриті виступи у пресі на захист рідного слова, яке ґвалтовно витискалось із освіти, науки, мистецтва, навіть із музичної сфери. У творчості багатьох письменників, у плануванні діяльності видавництв Б. Антоненко-Давидович добре помічав переважно ознаки обслуговування інтересів партійних керівників, політики комуністичного режиму, вияви ідеологічного контролю безпекових структур, явища кар’єризму, фінансових махінацій, конкуренції за матеріальні вигоди та нагороди тощо. Повз увагу чутливого до фальші письменника не пройшли нахабне нав’язування російських репертуарів на концертах як у Києві, так і по селах, фальсифікація народної творчості у численних фольклорних збірках чи зумисна дискримінація українського слова шляхом друкування примітивних, низькохудожніх текстів. У більшості своїх колег письменник відзначав хронічний переляк, готовність прислужувати режимові, деградацію творчості, проте помічав і літературні постаті найвищого європейського рівня. Шельмування чесного імені письменника, зумовлене його позицією щодо захисту прав української мови на повноцінне функціонування в Україні, свідчило про реальну загрозу асиміляції українців, що була продовженням валуєвської політики самодержавної Росії. Дослідження дає можливість зрозуміти та усвідомити, наскільки небезпечною може бути політика тоталітарної держави, спрямована на культивування настроїв страху, тривожного очікування, невпевненості серед діячів культури, домінування цензури та прихованого пропагандистського впливу владних структур на діяльність редакцій, видавництв, наукових установ. Непримирима позиція Б. Антоненка-Давидовича в питаннях захисту рідної мови в умовах агресивної русифікації є яскравим прикладом поведінки патріотично налаштованої особистості, представника культурно-мистецького осередку, що особливо актуально в наш час і дозволяє сучасникам знайти відповіді на складні виклики сьогодення, зокрема щодо відродження українського слова.
The modern era is marked by confrontation between different ideological and conceptual worlds, which is caused mainly by controversial views on the Ukrainian history and a complicated historical path of the Ukrainian nation to a desired independence. In this struggle, the uncompromising words of the famous Ukrainian writer B. Antonenko-Davydovych sound especially acute. In the modern conditions, there is a necessity to make effective resistance to the active advent of the imperial ideology of the "Russian world". That is why the study of the opposition of B. AntonenkoDavydovych to russification of Ukrainian society by the totalitarian Soviet system and the destruction of Ukrainian creative intelligentsia in particular in the 60's and 70's of the twentieth century is very important. That is one of the means to protect modern youth from the threat of returning to the atmosphere of contempt and hatred of their native language and culture. In this context, the article provides a detailed analysis of the writer's correspondence, in which he gave an honest assessment of the literary environment, opportunistic activity of Ukrainian editors and publishing houses, ethical-moral and professional qualities of officials from his environment. B. Antonenko-Davydovych also objectively told the nearest addressees about his struggle with a powerful campaign of Russification of all spheres of Ukrainian social life, about his open performances in the press in defense of his native word, which was forced out from education, science, art, even from the musical sphere. In the work of many writers, in the planning of the activity of publishing houses, B. AntonenkoDavydovych clearly noticed the signs of serving the interests of party leaders, the policies of the communist regime, revealing the ideological control by security structures, the phenomena of careerism, financial machinations, competition for material benefits and rewards, etc. The brazen imposition of Russian repertoires at the concerts both in Kyiv and villages, falsification of folk art in numerous folklore collections, or intentional discrimination of the Ukrainian word by printing primitive, low-art texts, - nothing of this got past the writer's attention, because of his sensitivity to deception. In most of his colleagues, the writer noted the chronic fear, the willingness to serve the regime, the degradation of creativity, however he also noticed the literary figures of the highest European level. The denigrating of the honest writer's name that was conditioned by his position regarding the protection of the rights of the Ukrainian language for its full functioning in Ukraine testified to the real threat of assimilation of Ukrainians, which was a continuation of the Valuyev's policy of autocratic Russia. The study provides an opportunity to realize how dangerous a totalitarian state policy can be. Because it aims to cultivate the mood of fear, anxious expectation, uncertainty among cultural leaders, the dominance of censorship and the hidden propaganda influence of power structures on the activities of editors, publishers, scientific institutions. B. Antonenko-Davydovych's intransigent position in protecting his native language in an aggressive Russification is a vivid example of the behavior of a patriotic personality, a representative of the cultural and artistic center, which is particularly relevant in our time and allows contemporaries to find answers to the challenges of today, in particular regarding the revival of Ukrainian language.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72064
Type: Article
Appears in Collections:Філологічні трактати

Views
Other4
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kalantaevska_Prokopenko_Voropai_Ftrk_2018.pdf388.51 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.