Skip navigation

Recent Submissions

Тезаурус здоровья [Book]
Аналіз існуючих моделей травматичних пошкоджень слизової оболонки ротової порожнини на лабораторних тваринах [Theses]
Іннервація шкіри сідничної області [Theses]
Внутрішні артерії стовбурової частини головного мозку людини [Theses]
Динаміка відносної маси серця щурів в нормі та після внутрішньоплідного впливу антигену [Theses]
Экономическая оценка последствий радиоактивного загрязнения окружающей среды (на примере аварии на ЧАЭС) [Thesis]
Персоніфікація поетичного мовчання в англомовному художньому дискурсі [Сompetitive_scientific_work]
Методичні засади оптимізації процесу збору даних про операційні втрати банку [Article]
Основні причини послаблення інноваційної активності промислових підприємств в Україні [Theses]
Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності маркетингової політики розподілу [Theses]
Морфофункціональні особливості будови шлунку в нормі і при цукровому діабеті [Theses]
Вікові особливості морфології нервових волокон пульпи постійних зубів [Theses]
Методика дослідження васкуляризації міжреберних нервів в поляризованому світлі [Theses]
Анатомічна мінливість м'язів передпліччя та кисті [Theses]
Підсумки досліджень будови периферичних нервів [Theses]
Морфологія стінки товстої кишки після резекції клубової кишки у щурів [Theses]
Особливості експресії маркера проліферації Кі-67 у тканині первинного раку маткових труб [Article]
Современное образование в эпоху глобализации: традиционная классика VS цифровые технологии [Article]
Еволюція і гомологія черевної порожнини людини [Theses]
Морфометричні зміни тонкої кишки у щурів молодого віку за умов впливу внутрішньоклітинної дегідратації [Theses]
Морфологічні зміни коронарних судин після впливу електромагнітного випромінювання [Theses]
Сучасні відомості про особливості морфології легень (огляд літератури) [Theses]
Морфометричні зміни тонкої кишки у щурів молодого віку за умов впливу внутрішньоклітинної дегідратації [Theses]
Дослідження морфологічних та ультраструктурних змін печінки щурів при алоксановому діабеті [Theses]
Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування [Technical Report]
Спосіб контролювання прилягання спряжених поверхонь деталей типу конусний вал та конусна втулка [Patent]
Магнитные, тепловые и транспортные свойства периодически возбужденных систем ферромагнитных наночастиц [Technical Report]
Анатомія бронхо-осердної перетинки [Theses]
Мамилло-кортикальні шляхи головного мозку [Theses]
Внесок вченого Михайла Герасимова в антропологію [Theses]
Мікроциркуляторне русло підошовного апоневрозу людини в нормі і при деяких захворюваннях [Theses]
Внутрішньовидові особливості варіантів будови артеріального русла та їх значення для трансплантації її задньої кінцівки [Theses]
Варіативні особливості будови шлунка [Theses]
Анатомія сполучнотканинного остову лімфатичних вузлів дорослої людини [Theses]
Взаємовідношення кута нижньої щелепи з деякими розмірами мозкового та лицьового черепа [Theses]
Корегуючі можливості препарату тіатриазоліну на морфофункціональний стан сім'яників щурів за умов впливу важкого ступеня позаклітинної дегідратації [Theses]
Мінеральна щільність стегнових кісток щурів під час експериментального алоксанового діабету [Theses]
Вплив електромагнітного випромінювання на тимус [Theses]
Артеріо-венозні анастомози в стінці підключичної артерії людини [Theses]
Строки виникнення і шляхи міграції клітин у гістогенезі кори півкуль великого мозку [Theses]
Регіональна мінеральна щільність кісткової тканини після силового тренінгу у молодих і літніх чоловіків і жінок [Theses]
Вікові особливості морфометричних показників піднижньощелепної слинної залози щурів за умов дії екопатогенних чинників [Theses]
Іннервація мікроциркуляторного русла трійчастого нерва людини [Theses]
Особливості розвитку і будови нижньощелепного каналу людини у внутрішньоутробному періоді [Theses]
Оцінка маркетингової привабливості регіону згідно з концепцією сталого розвитку [Author's certificate]
Морфометричні характеристики скелета феральної людини в порівняльно-анатомічному аспекті [Theses]
Діагностика, прогнозування та корекція мікроелементозів у системі мати-плацента-плід-новонароджений у разі перинатальної патології [Technical Report]
Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством [Technical Report]
Забезпечення інтересів вкладників банківських установ у сучасних українських реаліях [Theses]
Анатомо-фізіологічні особливості розподілу артерій серця людини [Theses]