Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Title: Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і пристрій для його здійснення
Authors: Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych 
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych 
Lohvyn, Andrii Volodymyrovych
Міщенко, Олена Сергіївна
Keywords: краплинна рідина
газорідинний поток
Issue Year: 2009
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 88558 С2 Україна, МПК6 B01D 45/04 (2008.01). Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і пристрій для його здійснення / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.В. Логвин, О.С. Міщенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a200802372; заявл. 25.02.2008; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.
Abstract: Винахід належить до процесів відділення високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і може бути використаний в нафтогазопереробній, хімічній та інших галузях промисловості. Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку включає подачу газового потоку, що містить високодисперсну краплинну рідину, в криволінійні сепараційні канали, при проходженні яких, під дією інерційних сил, траєкторію руху краплин рідини відхиляють від скривленої лінії струму газового потоку, що обгинає криволінійні поверхні стінок каналів подвійних гофрованих пластин, проходить крізь сітчасті стінки подвійних гофрованих пластин жалюзійного пакета, і направляють в шар із волокнистого матеріалу. За рахунок фільтрування, а саме внаслідок інерційного зіткнення й ефекту торкання захоплюють краплі, далі, у результаті протікання вторинних процесів осадження знову крапель, що надходять, на вже осаджених та капілярних явищ у волокнистому матеріалі, збільшують середній розмір часток дисперсної фази та проводять наступне їх гравітаційне осадження. Плівку вловленої рідини відводять з каналів крізь шар із волокнистого матеріалу вздовж поверхні стінок подвійних гофрованих пластин вниз, ізольовано від перехресного газового потоку, який рухається по каналу. Спосіб реалізується в пристрої, що поєднує в криволінійні інерційний та фільтруючий сепараційні об'єми та містить жалюзійний пакет гофрованих пластин, виконаних подвійними з металевої сітки, поверхнями котрих утворені криволінійні канали (інерційний сепараційний об'єм). Внутрішні поверхні подвійних гофрованих пластин у закритих каналах обладнані шаром волокнистого матеріалу (фільтруючий сепараційний об'єм). Винахід забезпечує можливість роботи у більш широкому діапазоні навантажень по газовій фазі, підвищення здатності вловлювання та зниження гідравлічного опору, що підвищує значення питомої продуктивності й ефективності процесу сепарації високодисперсної краплинної рідини. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Изобретение относится к процессам отделения высокодисперсной капельной жидкости от газожидкостного потока и может быть использовано в нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности. Способ улавливания высокодисперсной капельной жидкости из газожидкостного потока включает подачу газового потока, который содержит высокодисперсную капельную жидкость, в криволинейные сепарационные каналы, при прохождении которых, под воздействием инерционных сил, траекторию движения капель жидкости отклоняют от скривленной линии истечения газового потока, который огибает криволинейные поверхности стенок каналов двойных гофрированных пластин, проходит сквозь сетчатые стенки двойных гофрированных пластин жалюзийного пакета, и направляют в слой волокнистого материала. За счет фильтрования, а именно, в результате инерционного столкновения и эффекта касания захватывают капли, дальше, в результате протекания вторичных процессов осаждения поступающих капель на уже осажденных и капиллярных явлений в волокнистом материале, увеличивают средний размер частиц дисперсной фазы и проводят их последующее гравитационное осаждение. Пленку уловленной жидкости отводят из каналов сквозь слой волокнистого материала вдоль поверхности стенок двойных гофрированных пластин вниз, изолированно от перекрестного газового потока, который двигается по каналу. Способ реализуется в устройстве, которое совмещает в криволинейные инерционный и фильтрующий сепарационные объемы и содержит жалюзийный пакет гофрированных пластин, выполненных двойными из металлической сетки, поверхностями которых образованы криволинейные каналы (инерционный сепарационный объем). Внутренние поверхности двойных гофрированных пластин в закрытых каналах оборудованы слоем волокнистого материала (фильтрующий сепарационный объем). Изобретение обеспечивает возможность работы в более широком диапазоне нагрузок по газовой фазе, повышение способности улавливания и снижение гидравлического сопротивления, которое повышает значение удельной производительности и эффективности процесса сепарации высокодисперсной капельной жидкости. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other84
China1
Germany9
Denmark1
France1
United Kingdom15
Iran1
Italy2
Netherlands11
Russia28
Slovakia2
Turkey3
Ukraine39
United States74
Downloads
Other187
China4
Germany3
France1
Russia1
Ukraine3
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf244.82 kBAdobe PDF200Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.