Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13531
Title: Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів
Authors: Склабінський, Всеволод Іванович
Склабинский, Всеволод Иванович
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych
Ляпощенко, Олександр Олександрович
Ляпощенко, Александр Александрович
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych
Яхненко, Сергій Михайлович
Яхненко, Сергей Михайлович
Yakhnenko, Serhii Mykhailovych
Артюхов, Артем Євгенович
Артюхов, Артем Евгеньевич
Artiukhov, Artem Yevhenovych
Смірнов, Василь Анатолійович
Смирнов, Василий Анатольевич
Smirnov, Vasyl Anatoliiovych
Keywords: хімічні технології
химические технологии
Issue Year: 2009
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів : звіт про НДР (заключний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2009. - 71 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: течії одно- та двофазного потоків в вихрових тепломасоо-бмінних апаратах з інтенсивною гідродинамікою. Мета роботи: створення науково обґрунтованої методики розрахунку гідроди-намічних чинників течій фаз у робочому просторі грануляційного пристрою, що має удосконалену конструкцію для забезпечення зниження висоти грануляційного при-строю, підвищення інтенсивності його функціонування. Методи дослідження: Математичне моделювання здійснювалося на базі кла-сичних положень механіки рідини та газу і технічної гідромеханіки. Фізичний екс-перимент проведено шляхом експериментальних досліджень стендових зразків гра-нуляційного обладнання на базі використання математичного апарата планування експерименту та математичної статистики. На етапі зіставлення результатів теоре-тичних та експериментальних досліджень з результатами комп’ютерного моделю-вання застосовано системи тривимірного твердотільного моделювання КОМПАС-3D(http://www.ascon.ru/), програмний комплекс FlowVision (http://www.flowvision.ru) та COSMOS FlowWorks 2006 Pre-Release. Побудову теорети¬чних залежностей виконано диференціальними методами математичного аналізу та інтегрального обчислення. Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, визначення найбільш сприятливої кон-фігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбіна-ції, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків, повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. В ході роботи було досягнуто мету дослідження, результати НДР впроваджено в технологію одержання гранульованих продуктів безбаштовим методом. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13531
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13531
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other110
Canada1
China3
Czech Republic1
Germany13
France1
United Kingdom5
Netherlands7
Russia22
Turkey7
Ukraine52
United States47
Downloads
Other173
China3
Germany2
France6
Russia1
Ukraine3
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
939.doc56.93 MBMicrosoft Word189Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.