Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27193
Title: Розробка наукових основ маркетингу інновацій
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ильяшенко, Сергей Николаевич
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych
Прокопенко, Ольга Володимирівна
Прокопенко, Ольга Владимировна
Prokopenko, Olha Volodymyrivna
Тєлєтов, Олександр Сергійович
Телетов, Александр Сергеевич
Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Божкова, Вікторія Вікторівна
Божкова, Виктория Викторовна
Bozhkova, Viktoriia Viktorivna
Суміна, Ольга Миколаївна
Сумина, Ольга Николаевна
Sumina, Olha Mykolaivna
Біловодська, Олена Анатоліївна
Беловодская, Елена Анатольевна
Bilovodska, Olena Anatoliivna
Махнуша, Світлана Михайлівна
Махнуша, Светлана Михайловна
Makhnusha, Svitlana Mykhailivna
Олефіренко, Олег Михайлович
Олефиренко, Олег Михайлович
Olefirenko, Oleh Mykhailovych
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Шипулина, Юлия Сергеевна
Shypulina, Yuliia Serhiivna
Карпіщенко, Марина Юріївна
Карпищенко, Марина Юрьевна
Karpishchenko, Maryna Yuriivna
Мельник, Юлія Миколаївна
Мельник, Юлия Николаевна
Melnyk, Yuliia Mykolaivna
Міцура, Олена Олексіївна
Мицура, Елена Алексеевна
Mitsura, Olena Oleksiivna
Школа, Вікторія Юріївна
Школа, Виктория Юрьевна
Shkola, Viktoriia Yuriivna
Троян, Марія Юріївна
Троян, Мария Юрьевна
Troian, Mariia Yuriivna
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Ильяшенко, Наталия Сергеевна
Illiashenko, Nataliia Serhiivna
Карпіщенко, Олександр Олексійович
Карпищенко, Александр Алексеевич
Karpishchenko, Oleksandr Oleksiiovych
Башук, Тетяна Олександрівна
Башук, Татьяна Александровна
Bashuk, Tetiana Oleksandrivna
Івашова, Надія Василівна
Ивашова, Надежда Васильевна
Ivashova, Nadiia Vasylivna
Нагорний, Євген Ігорович
Нагорный, Евгений Игоревич
Nahornyi, Yevhen Ihorovych
Яковлева, Ганна Вадимівна
Яковлева, Анна Вадимовна
Yakovleva, Hanna Vadymivna
Голишева, Євгенія Олексіївна
Голышева, Евгения Алексеевна
Holysheva, Yevheniia Oleksiivna
Домашенко, Марина Дмитрівна
Домашенко, Марина Дмитриевна
Domashenko, Maryna Dmytrivna
Грищенко, Олена Федорівна
Грищенко, Елена Федоровна
Hryshchenko, Olena Fedorivna
Олефіренко, Юлія Олександрівна
Олефиренко, Юлия Александровна
Olefirenko, Yuliia Oleksandrivna
Сагер, Людмила Юріївна
Сагер, Людмила Юрьевна
Saher, Liudmyla Yuriivna
Овчаренко, Михайло Сергійович
Овчаренко, Михаил Сергеевич
Ovcharenko, Mykhailo Serhiiovych
Мінько, Марина Ігорівна
Минько, Марина Игоревна
Minko, Maryna Ihorivna
Іваницький, Ігор Юрійович
Иваницкий, Игорь Юрьевич
Ivanytskyi, Ihor Yuriiovych
Феденко, Наталія Олексіївна
Феденко, Наталия Алексеевна
Fedenko, Nataliia Oleksiivna
Пересадько, Г.О.
Росохата, Анна Сергіївна
Сигида, Л.М.
Маленко, Я.О.
Мухоїд, С.В.
Росохатая, Анна Сергеевна
Rosokhata, Anna Serhiivna
Keywords: маркетинг інновацій
інноваційний розвиток
інновації
інноваційний процес
ризики
комплекс маркетингу
потенціал
Issue Year: 2011
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Розробка наукових основ маркетингу інновацій : звіт про НДР (заключний). Ч.1,2 / Кер. С.М. Ілляшенко. - Суми : Вид-во СумДУ, 2011. - 741 с.
Abstract: Мета роботи – наукове обґрунтування і розробка теоретико-методологічних та методичних засад маркетингу інновацій, як концепції ринкової діяльності господа-рюючих суб’єктів на шляху інноваційного розвитку. Методи дослідження – системний підхід, діалектичний метод наукового пі-знання, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, ризикології, марке-тингу, сучасні концепції управління інноваційною діяльністю, наукові праці вітчиз-няних та зарубіжних фахівців. Для вирішення завдань дослідження були використані: системно-структурний аналіз, порівняльний аналіз, статистичний аналіз, абстрактно-логічний аналіз, економіко-математичний аналіз, факторний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, матричний аналіз, методи експертних оцінок, структурно-логічного моделювання. Досліджено передумови формування концепції маркетингу інновацій, окрес-лено роль маркетингу та інновацій у забезпеченні економічного розвитку, висвітлено сутність та завдання маркетингу інновацій. Розглянуто теоретико-методичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком у руслі концепції маркетингу інновацій. Розроблено підходи до формування теоретико-методичних основ ком-плексу маркетингу інновацій, зокрема, товарної і розподільчої політики, політики просування, політики комунікацій. Розроблено теоретико-методичні основи механі-зму оцінки результативності (з урахуванням ризику) маркетингу інновацій. Теоретичні положення звіту доведені до рівня конкретних методик. Результати дослідження можуть використовуватись у практичній діяльності підприємств різних галузей та форм власності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27193
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27193
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other172
Brazil1
Canada1
China7
Czech Republic1
Germany17
Spain2
EU1
France6
United Kingdom18
Hungary1
Italy2
Morocco1
Netherlands11
Pakistan1
Poland2
Portugal1
Russia54
Slovakia2
Turkey6
Ukraine140
United States69
Downloads
Other166
Switzerland1
China1
Germany4
France8
Poland1
Ukraine28
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Illiashenko.doc17.99 MBMicrosoft Word212Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.