Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39280
Title: Чисельне моделювання гідродинамічних процесів сепарації у газодинамічному сепараторі
Authors: Дем'яненко, М.М.
Nastenko, Olha Viktorivna
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych 
Keywords: сепарація
сепарация
separation
гідродинамічний процес
гидродинамический процесс
hydrodynamic process
чисельне моделювання
численное моделирование
numerical simulation
газодинаміка
газодинамика
gas-dynamics
гідроаеропружність
гидроаэроупругость
hydroaeroelasticity
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дем’яненко, М.М. Чисельне моделювання гідродинамічних процесів сепарації у газодинамічному сепараторі [Текст] / М.М. Дем’яненко, О.В. Настенко, І.В. Павленко, О.О. Ляпощенко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 14 – 17 квітня 2015 р.) : у двох частинах / редкол. : О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – Ч. 2. – 199 с. – С. 116–117.
Abstract: Дослідження процесів, що відбуваються в динамічному сепараційному елементі, передбачають розв’язання задачі гідроаеропружності. Чисельне моделювання проведено за ітераційною процедурою на основі методів скінченних елементів і скінченних об’ємів з використанням програмного комплексу ANSYS Workbench, а саме його модулів Fluent Flow і Transient Structural. У результаті чисельного розрахунку отримані ізолінії об’ємної частки води у серединному перерізі, поля тиску і локальних швидкостей газорідинного потоку.
Исследование процессов, происходящих в динамическом сепарационном элементе, предусматривает решение задачи гидроаэроупругости. Численное моделирование проведено по итерационной процедуре на основе методов конечных элементов и конечных объёмов с использованием программного комплекса ANSYS Workbench, а именно его модулей Fluent Flow и Transient Structural. В результате численного расчёта получены изолинии объёмной доли воды в срединном сечении, а также поля давлений и локальных скоростей газожидкостного потока.
The study of the processes occurring in the dynamic separating element provides a solution of the hydroaeroelasticity problem. Numerical simulation is performed by an iterative procedure based on finite elements and finite volumes methods using the software package ANSYS Workbench, that is modules Fluent Flow and Transient Structural. As a result of numerical calculations the contour surfaces of water volume fraction in the midsection and the pressure field and the local velocities of the gas-liquid flow were obtained.
Description: У результаті моделювань з’ясовано, що в досліджуваній конструкції газодинамічного пристрою для сепарації газорідинного потоку при збільшенні швидкості газового потоку можливі зриви плівки з поверхні лопаток, які мають первинну форму у вигляді плоских пластин, а після деформації приймають форму параболічного напівциліндра. З’ясовано, що для зменшення вірогідності руйнування плівки необхідно збільшити площу поверхні для осадження рідини. Визначено, що у розглянутому типі газодинамічних сепараторів при даних габаритних розмірах процес можливий при діаметрі частинок більших за 10 мкм. Також визначено, що в подальшому необхідно створити систему дренуючих лотків-каналів-відводів для відведення вловленої рідини з робочого об’єму (сепараційної зони) пристрою та уникнення вторинного бризкоунесення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39280
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other8
Canada1
China9
Germany8
Finland1
United Kingdom1
Italy1
Russia1
Singapore1
Thailand1
Taiwan1
Ukraine22
United States6
Downloads
Other6
China2
Germany3
EU1
United Kingdom1
Georgia1
Italy1
Russia1
Ukraine12
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lyaposhcenko_Pavlenko_Chyselne_modeluvannya.pdf187.7 kBAdobe PDF31Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.