Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41851
Title: Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки
Authors: Тимошенко, Л.М.
Сімахова, А.О.
Keywords: соціально-економічний розвиток
социально-экономическое развитие
social and economic development
управління
управление
management
інформаційне навантаження
информационная нагрузка
information load
деструкція
деструкция
destruction
удосконалення
усовершенствование
improvement
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Тимошенко, Л.М. Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки [Текст] / Л.М. Тимошенко, А.О. Сімахова // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 1. - С. 68-78.
Abstract: Перманентний стан із погіршенням соціальних результатів трансформаційних перетворень, зумовлений відсутністю дієвої системи управління суспільною динамікою, у зв’язку з переходом на інноваційні джерела забезпечення суспільного розвитку актуалізує питання щодо надання соціально-економічним змінам керованого характеру. У статті обґрунтовано авторську версію тлумачення сутності категорії «соціально-економічний» розвиток, змістом якої є його сприйняття як певного структурованого конструкта. Оконтурено у взаємозв’язку і взаємозалежності чинникове наповнення соціального й економічного напрямів суспільного поступу на основі експертних опитувань і факторного аналізу. Розроблено теоретико-методологічні основи експлікації факторних поєднань інформаційної моделі соціально-економічного розвитку. Виокремлено кваліфікаційні зони відтворення міри керованості процесів змін за факторними характеристиками зокрема і у факторному поєднанні загалом. Надано оцінку результативності регуляторних дій інституцій держави із забезпечення змін пофакторних характеристик і факторів впливу за напрямами соціально-економічного розвитку.
Устойчивое состояние с ухудшением социальных результатов трансформационных превращений, обусловленное отсутствием действенной системы управления общественной динамикой, в связи с переходом на инновационные источники обеспечения общественного развития актуализирует вопросы относительно придания социально-экономическим изменениям управляемого характера. В статье обоснована авторская версия объяснения сущности категории «социально-экономическое развитие», содержанием которой является ее восприятие в качестве определенного структурированного конструкта. Очерчено во взаимосвязи и взаимозависимости факторное наполнение социального и экономического направлений общественного продвижения на основании экспертных опросов и факторного анализа. Разработаны теоретико- методологические основы экспликации факторных соединений информационной модели социально-экономического развития. Выделены квалификационные зоны воспроизведения меры управляемости процессов изменения по факторным характеристикам в отдельности и в факторном соединении в общем. Произведено оценку результативности регуляторных действий институций государства по обеспечению изменений факторных характеристик и факторов влияния по направлениям социально-экономического развития.
Permanent condition of transformational changes social benefits decline caused by the lack of the social dynamics management efficient system, in the transformation to innovative sources of social development providing actualizes the issue of social and economic changes controlling. In the article it is substantiated the author's interpretation of the category of social and economic development essence, in its perception as a structured construction. It is determined the factors of social and economic areas of social development based on expert interviews and factor analysis in association and interdependence. It is distinguished the theoretical and methodological foundations of factor combinations explication of socioeconomic development information model. The author determined qualification areas of reproduction of change processes controlling degree considering single factors and factors combination. It is evaluated the efficiency of state institutions regulations influence in providing the change of factor characteristics and force factors in the areas of socioeconomic development.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41851
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other5
Canada1
China1
Czech Republic1
Germany7
Finland1
France5
Italy2
Japan5
Russia6
Taiwan1
Ukraine19
United States4
Downloads
Other7
China6
Czech Republic1
Germany3
France6
Poland1
Russia2
Ukraine58


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
tymoshenko_social_and_economic_development.pdf381.58 kBAdobe PDF84Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.