Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41892
Title: Показники молекул середньої маси як критерій об’єктивної оцінки якості життя хворих на гостру мієлоїдну лейкемію
Other Titles: Показатели молекул средней массы как критерий объективной оценки качества жизни больных острой миелоидной лейкемией
Indicators medium-weight molecules as a criterion for objective evaluation of the quality of life in patients with acute myeloid leukemia
Authors: Аношина, М.Ю.
Горяінова, Н.В.
Кубарова, В.О.
Басова, О.В.
Keywords: acute myeloid leukemia
endogenous intoxication
medium-weight molecules
the quality of life
гостра мієлоїдна лейкемія
ендогенна інтоксикація
молекули середньої маси
якість життя
острая миелоидная лейкемия
эндогенная интоксикация
молекулы средней массы
качество жизни
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: J. Clin. Exp. Med. Res., 2015;3(2):223-230
Abstract: Метою роботи було визначення показників молекул середньої маси (МСМ) у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (ГМЛ) у де-бюті захворювання та після проведення індукційної хіміотерапії. Об’єктом досліджень була сироватка крові 36 хворих на ГМЛ у першому гострому періоді у віці від 25 до 74 років, які надійшли у відділення захворювань системи крові ДУ «ІГТ НАМНУ». Вміст у сироватці крові МСМ визначали вимірюванням при довжині хвилі 254 нм кислоторозчинної фракції МСМ254, яка віддзеркалює рівень проміжних продуктів інтенсивного протеолізу з молекулярною масою від 1000Д до 2000Д, та при довжині хвилі 280 нм кислоторозчинної фракції МСМ280, що обумовлена накопиченням біологічно активних речовин з молекулярною масою від 2000Д до 5000Д. Але абсорбція світла при 254 нм та 280 нм не повністю віддзеркалює підвищення вмісту біологічно активних олігопептидів, які викликають дискоординацію метаболічних процесів в організ- мі. Тому, діапазон вимірювання був збільшений і виконувався при довжині хвилі 238 нм, 254 нм, 260 нм та 280 нм, з визначенням К238/260 та К238/280 – відповідно пептидно/нуклеотидного коефіцієнту та коефіцієнту ароматичності. Визначали також коефіцієнт розподілу К280/254. Доведено, що у хворих на ГМЛ в дебюті захворювання відбувається посилення синдрому ендогенної інтоксикації за раху- нок підвищення трьох із чотирьох кислоторозчинних фракцій МСМ. Проведений кореляційний аналіз продемонстрував, що у дебюті захворювання показники МСМ мають тісні взаємовідно- шення з низкою прогностичних чинників та основними біохімічними маркерами функціонального стану печінки і нирок. Отримані результати та дані кореляційного аналізу свідчать про доцільність і правомірність використовування показників МСМ як об'єктивного критерію оцінки якості життя у хворих на ГМЛ.
Целью работы было определение показателей молекул средней массы (МСМ) у больных острой миелоидной лейкемией (ОМЛ) в дебюте заболевания и после завершения индукционной химиоте- рапии. Объектом исследования была сыворотка крови 36 больных ОМЛ в первом остром периоде в возрасте от 25 до 74 лет, которые наблюдались в отделении заболеваний системы крови ГУ «ИГТ НАМНУ». Содержание в сыворотке крови МСМ определяли измерением при длине волны 254 нм кислоторастворимой фракции МСМ254, которая отображает уровень промежуточных продуктов интенсивного протеолиза с молекулярной массой от 1000Д дл 2000Д, и при длине волны 280 нм кислоторастворимой фракции МСМ280, обусловленной накоплением биологически активных ве- ществ с молекулярной массой от 2000Д до 5000Д. Однако абсорбция света при 254 нм и 280 нм не полностью отображает повышение содержания биологически активных олигопептидов, которые вызывают дискоординацию метаболических процессов в организме. Поэтому, диапазон измерений был увеличен и производился при длине волны 238 нм, 254 нм, 260 нм и 280 нм с вычислением пептидно/нуклеотидного коэффициента и коэффициента ароматичности (К238/260 и К238/280 соответственно). Определяли также коэффициент распределения К280/254. Доказано, что у больных ОМЛ в дебюте заболевания происходит усугубление синдрома эндогенной
The aim of the work was to determine the parameters of medium-weight molecules (MWM) in patients with acute myeloid leukemia (AML) in the onset of the disease and after induction chemotherapy. The object of the study was the blood serum of 36 patients with AML in first acute period between the ages of 25 to 74 years, which were observed in the department of diseases of the blood SI "IHT NAMSU." Content in the serum was determined by measuring the MWM at a wavelength of 254 nm acid-soluble fraction MWM254, which indicates the level of intense proteolytic intermediates having a molecular weight of 1000D to 2000D and a wavelength of 280 nm acid-soluble fraction MSM280 resulting from the accumulation of biologically active substances with a molecular weight of 2000D to 5000D. However, the light absorbance at 254 nm and 280 nm is not fully display elevated levels of biologically active oligopeptides, which cause discoordination metabolic processes in the body. Therefore, the range was increased and the measurement was performed at a wavelength of 238 nm, 254 nm, 260 nm and 280 nm with the calculation of peptide / nucleotide coefficients and aromaticity (K238/260 and K238/280, respectively). Also determined the distribution ratio of K 280/254. It is proved that in patients with AML at the onset of the disease is worsening endogenous intoxication by raising three of the four acid-soluble fractions of MWM. Correlation analysis of the data showed that the onset of the disease indicators MWM have a close relationship with some of the main prognostic factors and biochemical markers of liver function and kidney. Research and data correlation analysis suggests the appropriateness and legality of the use of indicators MWM as an objective criterion for assessing the quality of life of patients with AML.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41892
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
Other12
Canada1
Germany7
France5
United Kingdom1
Netherlands1
Romania1
Russia2
Singapore1
Ukraine28
United States2
Downloads
Other2
China2
Germany3
EU1
France2
Singapore19
Turkey1
Ukraine11
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Anoshina_acute myeloid leukemia.pdf694.67 kBAdobe PDF44Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.