Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44947
Title: Роль функціонального ниркового резерву в патогенезі хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет І та ІІ типу
Authors: Кузнецова, К.С.
Keywords: функціональний нирковий резерв
хронічна хвороба нирок
осморегулююча функція нирок
функциональный почечный резерв
хроническая болезнь почек
осморегулирующая функция почек
functional renal reserve
chronic kidney disease
osmoregulatory renal function
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Кузнецова, К.С. Роль функціонального ниркового резерву в патогенезі хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет І та ІІ типу [Текст]: автореферат... канд. мед. наук, спец.: 14.03.04 - патологічна фізіологія / К. С. Кузнецова. - Суми: СумДУ, 2016. - 20 с.
Abstract: У дисертації представлені результати досліджень патогенетичних особливостей функціонального ниркового резерву при розвитку етапності хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет І та ІІ типу. У 14 нефрологічно здорових та 84 хворих на цукровий діабет І та ІІ типу вивчені показники сечового синдрому, в тому числі параметри альбумінурії, лейкоцитурії, еритроцитурії з подальшим розрахунком їх екскреції на 1 ммоль креатиніну і 1 мл клубочкового фільтрату, показники волюмо-, іоно-, осморегулюючої функції нирок з урахуванням міри виведення рідини, натрію, калію, осмотично активних речовин з сечею та вивченням функціонального ниркового резерву в умовах водно-сольового навантаження з пероральним прийомом 0,5 % розчином хлориду натрію в обсязі 0,5 % від маси тіла. Вперше показано, що діагностичні можливості проби Гоженка після водно-сольового навантаження з 0,5% розчином хлориду натрію в порівнянні з пробою за Нечипоренком дозволяють більш точно оцінити втрати альбуміну, лейкоцитів і еритроцитів з сечею і розрахувати їх екскрецію за одиницю часу, на 1 ммоль креатиніну або 1 мл клубочкового фільтрату при збереженні стандартизованого, точного режиму і терміну збора сечі. Доведено, що дослідження параметрів сечового синдрому за допомогою водно-сольової проби з 0,5% розчином натрію хлориду дозволяють визначити приховану альбумінурію, лейкоцитурію і еритроцитурію, яка виявляється в умовах його функціональної провокації. Установлено, що вираженість гломерулосклерозу в нирках зі зниженням маси функціонуючої паренхіми у хворих на цукровий діабет не завжди корелює зі стадією хронічної хвороби нирок, появою альбумінурії і змінами волюмо-, іоно- і осморегулюючих функцій нирок, що обумовлено наявністю функціонального ниркового резерву, а це означає, що при правильній і своєчасній нефропротекції зберігається можливість відновлювання ниркової функції.
В диссертации представлены результаты исследований патогенетических особенностей функционального почечного резерва при развитии этапности хронической болезни почек у больных сахарным диабетом І и ІІ типа. У 14 нефрологических здоровых и 84 больных сахарным диабетом І и ІІ типа изучены показатели мочевого синдрома, в том числе параметры альбуминурии, лейкоцитурии, эритроцитурии с последующим расчетом их экскреции на 1 ммоль креатинина и 1 мл клубочкового фильтрата, показатели волюмо-, ионо-, осморегулирующей функции почек с учетом степени выведения жидкости, натрия, калия, осмотически активных веществ с мочой и изучением функционального почечного резерва в условиях водно-солевой нагрузки при помощи перорального приема 0,5% раствора хлорида натрия в объеме 0,5% от массы тела. Возможность оценить массу функционирующей паренхимы и степень гломерулосклероза при начальных стадиях развития хронической болезни почек в условиях внутриклубочкового гипертензии, гиперфильтрации при клиническом и лабораторном благополучии, и мониторинг патологического процесса при выраженных нарушениях функции почек на стадиях хронической почечной недостаточности, становится возможным благодаря использованию физиологически обоснованной, точной и легкой в применении пробе Гоженко с 0, 5% раствором хлорида натрия в объеме 0,5% от массы тела. Впервые показано, что диагностические возможности пробы Гоженко после водно-солевой нагрузки с 0,5% раствором хлорида натрия по сравнению с пробой по Нечипоренко позволяют более точно оценить потери альбумина, лейкоцитов и эритроцитов с мочой, и рассчитать их выведение за единицу времени, на 1 ммоль креатинина или 1 мл клубочкового фильтрата, при сохранении стандартизированного, точного режима и срока сбора мочи. На основании результатов проведенных исследований предложено использовать оценку функционального состояния почек в условиях водно-солевого нагрузки для количественной оценки мочевого синдрома, функционального почечного резерва и мониторирования динамики развития хронической болезни почек у больных с сахарным диабетом. Доказано, что исследование параметров мочевого синдрома при помощи водно-солевой пробы с 0,5% раствором натрия хлорида позволяют определить скрытую альбуминурию, лейкоцитурию и эритроцитурию, которая проявляется в условиях его функциональной провокации. Установлено, что выраженность гломерулосклероза в действующих нефронах со снижением массы функционирующей паренхимы у больных с сахарным диабетом не всегда коррелирует со стадией хронической болезни почек, появлением альбуминурии и изменениями волюмо-, ионо- и осморегулирующих функций почек, что обусловлено наличием функционального почечного резерва, а это означает, что при правильной и своевременной нефропротекции сохраняется возможность восстановления функции почек.
Results of research of pathogenetic features of the functional renal reserve phasing in the development of chronic kidney disease in patients with diabetes types І and ІІ have been presented in the dissertation. In 14 renal healthy people and 84 patients with diabetes І and ІІ types indicators of the urinary syndrome have been studied, including albuminuria, leukocyturia, erythrocyturia followed by excretion calculation of 1 mmol creatinine and 1 ml glomerular filtrate, indicators in volumo-, iono-, osmoregulative kidney function, measured by the output of liquid, natrium, kalium, osmotic active substances in the urine and studied the renal functional reserve with oral water and salt load of 0,5% natrium chloride in the amount of 0,5% of body weight. For the first time been shown the diagnostic possibilities of the sample of Gozhenko after water and salt load of 0,5% natrium chloride solution in comparison with the sample of Nechiporenko, that more precisely estimates the loss of albumin, leykocytes, erythrocytes in urine and gives the opportunity to calculate their excretion per 1 unit time , 1 mmol of creatinine or 1 ml of glomerular filtrate, maintaining a standartized, exect mode and urine term.It was proved that research settings of the urinary syndrome using water-salt test with 0,5% sodium chloride can determine the hidden albuminuria, leukocyturia and erytrothrocyturia, manifested in terms of its functional provocation. It was established that the severity of glomerulosclerosis in acting nephrons with decreased functioning parenchyma mass in patients with diabetes do not always correlate with the stage of chronic kidney disease, the appearance of albuminuria and changes in volumo-, iono- osmoregulatory kidney function, due to the presence of renal functional reserve, and this meaning that proper and timely nephroprotection can possibly renew the renal function. Keywords: functional renal reserve, chronic kidney disease, osmoregulatory renal function, volumoregulatory renal function, ionoregulatory renal function, diabetes mellitus І and ІІ types, the sample of Gozhenko, water-salt load with 0,5% solution of NaCl, urinary syndrome, albuminuria, glomerular filtration rate.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44947
Type: Synopsis
Appears in Collections:Автореферати

Views
Other21
Austria1
Canada2
China3
Germany5
Spain1
France1
United Kingdom2
Italy1
Latvia1
Netherlands2
Poland12
Russia1
Ukraine45
United States12
Downloads
Other21
Ukraine40
Brazil1
China1
Italy1
Kazakhstan1
Poland4
Russia1
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
avtoref_Kuznetsova.pdf785.55 kBAdobe PDF68Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.