Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4556
Title: Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого- економічного збитку від забруднення атмосферного повітря
Authors: Теліженко, Олександр Михайлович
Телиженко, Александр Михайлович
Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Балацький, Олег Федорович
Балацкий, Олег Федорович
Balatskyi, Oleh Fedorovych
Кислий, Володимир Миколайович
Кислый, Владимир Николаевич
Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych
Жулавський, Аркадій Юрійович
Жулавский, Аркадий Юрьевич
Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Лук`янихін, Вадим Олександрович
Лукьянихин, Вадим Александрович
Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych
Древаль, Ольга Юріївна
Древаль, Ольга Юрьевна
Dreval, Olha Yuriivna
Швіндіна, Ганна Олександрівна
Швиндина, Анна Александровна
Shvindina, Hanna Oleksandrivna
Павленко, Олена Олексіївна
Павленко, Елена Алексеевна
Pavlenko, Olena Oleksiivna
Глівенко, Сергій Володимирович
Гливенко, Сергей Владимирович
Hlivenko, Serhii Volodymyrovych
Карпенко, Євгенія Владиславівна
Карпенко, Евгения Владиславовна
Karpenko, Yevheniia Vladyslavivna
Петрушенко, Микола Миколайович
Петрушенко, Николай Николаевич
Petrushenko, Mykola Mykolaiovych
Шевченко, Ганна Миколаївна
Шевченко, Анна Николаевна
Shevchenko, Hanna Mykolaivna
Євдокимов, Андрій Валерійович
Евдокимов, Андрей Валерьевич
Yevdokymov, Andrii Valeriiovych
Ілляшенко, Костянтин Вікторович
Ильяшенко, Константин Викторович
Illiashenko, Kostiantyn Viktorovych
Тараненко, Юліана Вікторівна
Тараненко, Юлиана Викторовна
Taranenko, Yuliana Viktorivna
Мартинець, Вікторія Володимирівна
Мартинец, Виктория Владимировна
Martynets, Viktoriia Volodymyrivna
Скиданенко, Юлія Павлівна
Скиданенко, Юлия Павловна
Skydanenko, Yuliia Pavlivna
Дегтяренко, Олександр Григорович
Дегтяренко, Александр Григорьевич
Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych
Опанасюк, Юлія Анатоліївна
Опанасюк, Юлия Анатольевна
Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna
Рибальченко, Світлана Миколаївна
Рыбальченко, Светлана Николаевна
Rybalchenko, Svitlana Mykolaivna
Тимченко, Ірина Олександрівна
Тимченко, Ирина Александровна
Tymchenko, Iryna Oleksandrivna
Кубатко, Олександр Васильович
Кубатко, Александр Васильевич
Kubatko, Oleksandr Vasylovych
Брюханов, Максим Віталійович
Брюханов, Максим Витальевич
Briukhanov, Maksym Vitaliiovych
Федоренко, Наталія Олегівна
Федоренко, Наталия Олеговна
Fedorenko, Nataliia Olehivna
Мирошниченко, Юлія Олександрівна
Мирошниченко, Юлия Александровна
Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna
Спасских, М.
Самодай, В.
Федірко, В.
Семененко, Б.
Keywords: збиток
атмосферне повітря
еколого-економічна система
рівновага
Issue Year: 2009
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого- економічного збитку від забруднення атмосферного повітря : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. О.М. Теліженко. - Суми : СумДУ, 2009. - 169 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: є пореципієнтні питомі показники еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря. Мета роботи – розробка теоретичних, методологічних та методичних основ інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря. Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, які виникають при оцінці еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря. Методи дослідження: методи системно-структурного і порівняльного аналізу; формально-логічного аналізу; фундаментальні положення загальної економічної теорії, труди зарубіжних і вітчизняних вчених в області економіки регіону, економічна теорія сталого розвитку, теорії економічної оцінки ресурсів, основні положення теорії ефективності. Головна ідея проекту полягає у можливості і необхідності вдосконалення механізму управління якістю атмосферного повітря на основі інтегральної оцінки та прогнозування пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4556
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4556
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
2.pdf1.95 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.