Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45920
Title: Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалого з травматичними пошкодженнями на догоспітальному етапі
Authors: Шкатула, Юрій Васильович
Шкатула, Юрий Васильевич
Shkatula, Yurii Vasylovych
Бадіон, Юрій Олексійович
Бадион, Юрий Алексеевич
Badion, Yurii Oleksiiovych
Keywords: травматичні пошкодження
серцево-судинна система
система дихання
центральна нервова ситема
стан постраждалого
травматические повреждения
сердечно-сосудистая система
система дыхания
центральная нервная система
состояние пострадавшего
Issue Year: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 105417 U Україна, МПК (2016.01) A61B 5/00 A61B 5/0205 (2006.01). Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалого з травматичними пошкодженнями на догоспітальному етапі / Ю.В. Шкатула, Ю.О. Бадіон (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201505622; заявл. 08.06.2015; опубл. 25.03.2016, бюл. № 6
Abstract: Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалого з травматичними пошкодженнями на догоспітальному етапі включає проведення, при обстеженні постраждалого, відповідного комплексу клініко-діагностичних досліджень, спрямованих на визначення тяжкості функціональних розладів: серцево-судинної системи на підставі вимірювання систолічного артеріального тиску; системи дихання - за частотою дихальних рухів; параметрів функціонування центральної нервової системи на підставі моторної та мовної реакцій і визначення самого характеру пошкодження, реєстрацію цих показників у шкалі оцінки тяжкості стану постраждалого з присвоєнням кожному показникові балів із наступним їх підсумовуванням та діагностуванням ступеня тяжкості стану постраждалого. При проведенні комплексу клініко-діагностичних досліджень, спрямованих на визначення характеру пошкодження у постраждалого, як характер пошкоджень визначають вид травми, а саме травма ізольована, множинна чи асоційована із наступною реєстрацією цього параметра у шкалі оцінки тяжкості стану постраждалого. Бальну оцінку кожному із параметрів проводять шляхом порівняння кожного параметра із нормальним їх значенням та пропорційно ступеню їх відхилення. Присвоюють кожному з параметрів певну кількість балів від 0 до 2, а саме: якщо значення систолічного артеріального тиску більше 100 мм рт. ст. присвоюють 2 бали, знаходиться в інтервалі 100-85 мм рт. ст. - 1 бал, менше 85 мм рт. ст. - 0 балів; якщо частота дихальних рухів не порушена і знаходиться в інтервалі більше 8 хв. або менше 40 хв. присвоюють 2 бали, в інтервалі більше 40 хв. або менше 8 хв. - 1 бал, при відсутності дихання - 0 балів. Якщо параметри функціонування центральної нервової система, де присутня моторна реакція у вигляді довільних, цілеспрямованих рухів кінцівок присвоюють 2 бали, рухи тільки у відповідь на біль - 1 бал, при їх відсутності - 0 балів, при правильній мовній реакції присвоюють 2 бали, при окремих нерозбірливих словах - 1 бал, при відсутності мови - 0 балів. Якщо вид травматичного пошкодження - травма ізольована, присвоюють 2 бали, при множинній травмі - 1 бал, при асоційованій травмі - 0 балів. Після визначення загальної сумарної кількості балів аналізують їх із використанням технічних засобів та діагностують ступінь тяжкості стану постраждалого. При загальній кількості балів 10 оцінюють стан постраждалого як стабільний, якщо загальна кількість балів складає від 9 до 7 стан постраждалого оцінюють як проміжний, від 6 до 4 балів - оцінюють стан постраждалого як нестабільний, від 3 балів та менше - оцінюють стан постраждалого як критичний.
Способ оценки тяжести состояния пострадавшего с травматическими повреждениями на догоспитальном этапе включает проведение, при обследовании пострадавшего, соответствующего комплекса клинико-диагностических исследований, направленных на определение тяжести функциональных расстройств: сердечно-сосудистой системы на основании измерения систолического артериального давления, системы дыхания - по частоте дыхательных движений; параметров функционирования центральной нервной системы на основании моторной и речевой реакций и определения самого характера повреждения, регистрацию этих показателей в шкале оценки тяжести состояния пострадавшего с присвоением каждому показателю баллов с последующим их суммированием и диагностированием степени тяжести состояния пострадавшего. При проведении комплекса клинико-диагностических исследований, направленных на определение характера повреждения у пострадавшего, как характер повреждений определяют вид травмы, а именно травма изолированная, множественная или ассоциированная с последующей регистрацией этого параметра в шкале оценки тяжести состояния пострадавшего. Балльную оценку каждому из параметров проводят путем сравнения каждого параметра с нормальным их значением и пропорционально степени их отклонения. Присваивают каждому из параметров определенное количество баллов от 0 до 2, а именно: если значение систолического артериального давления более 100 мм рт. ст. присваивают 2 балла, находится в интервале 100-85 мм рт. ст. - 1 балл, менее 85 мм рт. ст. - 0 баллов; если частота дыхательных движений не нарушена и находится в интервале более 8 мин или менее 40 мин присваивают 2 балла, в интервале более 40 мин или меньше 8 мин - 1 балл, при отсутствии дыхания - 0 баллов. Параметры функционирования центральной нервной системы оценивают следующим образом: если присутствует моторная реакция в виде произвольных, целенаправленных движений конечностей присваивают 2 балла, движения только в ответ на боль - 1 балл, при их отсутствии - 0 баллов, при правильной речевой реакции присваивают 2 балла, при отдельных неразборчивых словах - 1 балл, при отсутствии речи - 0 баллов. Если вид травматического повреждения - травма изолированная, присваивают 2 балла, при множественной травме - 1 балл, при ассоциированной травме - 0 баллов. После определения общей суммарной количества баллов анализируют их с использованием технических средств и диагностируют степень тяжести состояния пострадавшего. При общем количестве баллов 10 оценивают состояние пострадавшего как стабильное, если общее количество баллов составляет от 9 до 7 состояние пострадавшего оценивается как промежуточное, от 6 до 4 баллов - оценивают состояние пострадавшего как нестабильное, от 3 баллов и меньше - оценивают состояние пострадавшего как критическое.
The method for assessing the severity of patients with traumatic injuries at the preclinical stage comprises the examination with an appropriate complex of clinical and diagnostic assays aimed at the assessment of the severity of the functional impairments. The cardiovascular system is assessed by measurements of systolic blood pressure; the respiratory system – by the rate of respiratory movements; the function of the nervous system – by the motor and verbal reactions. The measured values are scored in points and the sum of points is calculated. The type of trauma is assessed as isolated, multiple or associated and also is scored in points. The assessment of each parameter is provided by comparing them with the normal values and evaluation of the extent their deviation. The parameters are scored in 0-2 scale as follows: the systolic pressure above 100 mm Hg is scores as 2 points, the systolic pressure within 100-85 mm Hg – 1 point, less than 85 85 mm Hg – 0; the rate of respiratory movements within 8-40 min is scored as 2 points, the rate of respiratory movements more than 40 or less than 8 – 1 point, the breathing is absent – 0. When motor reaction is manifested as voluntary purposeful movements of the limbs, the function of the nervous system is scored as 2 points; the movements that are induced only by pain – 1 point; the movements are absent – 0. When the verbal reaction is correct, 2 points are scored; when only separate words are spoken thickly, 1 point is scored; the absence of speech is scored as 0. The isolated trauma is scored as 2 points, multiple trauma – as 1 point, associated trauma – 0. The total score of 10 indicated that the condition is stable. The total score within 7-9 indicates the intermediate condition; 6-4 – unstable; 3 and less – critical.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45920
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other3
Canada1
Germany4
France2
Indonesia1
Italy1
Netherlands4
Norway1
Russia2
Slovakia1
Ukraine11
United States4
Downloads
Austria1
Australia1
China3
Germany3
France2
Ukraine3
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
document.pdf219.13 kBAdobe PDF15Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.