Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45935
Title: Спосіб одержання гранул у зваженому шарі та пристрій для його здійснення
Authors: Артюхов, Артем Євгенович
Артюхов, Артем Евгеньевич
Artiukhov, Artem Yevhenovych
Склабінський, Всеволод Іванович
Склабинский, Всеволод Иванович
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych
Демченко, Андрій Миколайович
Демченко, Андрей Николаевич
Demchenko, Andrii Mykolaiovych
Keywords: промисловість
пристрій
промышленность
устройство
Issue Year: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 110992 U Україна, МПК (2016.01) B01J 2/00 B01J 2/16 (2006.01). Спосіб одержання гранул у зваженому шарі та пристрій для його здійснення / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський, А.М. Демченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a2014 03429; заявл. 03.04.2014; опубл. 10.03.2016, бюл. № 5.
Abstract: Галузь застосування: хімічна, харчова, гірничодобувна та інші галузі промисловості для отримання гранульованого матеріалу. Суть винаходу: вводять осісиметричний вихровий потік теплоносія в нижню частину додаткового конуса, зверху розпилюють рідкий матеріал у робочий об'єм додаткового конуса, охолоджують і кристалізують матеріал на поверхні гранул з одночасним утворенням центрів кристалізації для подальшого гранулоутворення, класифікують гранули, що кристалізувались, у цьому ж об'ємі осісиметричним вихровим потоком теплоносія на велику та дрібну фракції, здійснюють відбір великої фракції з внутрішньої поверхні робочого об'єму додаткового конуса, відводять велику фракцію з нього за допомогою кільцевого уловлювача та кільцевого похилого жолобу, відводять дрібну фракцію з нього в міжкорпусну кільцеву порожнину, утворену між бічними поверхнями додаткового конуса і основного вертикального корпуса, де гранули дрібної фракції починають багаторазово вторинно контактувати в режимі зваженого шару з потоком теплоносія по мірі переміщення вниз по її перерізу до розподільного елементу, додатково висушуються, кристалізуються та охолоджуються, ежектують дрібну фракцію ізолюють у окремий потік і подають у ядро фонтануючого шару, дорощують дрібну фракцію в робочому об'ємі. Спосіб реалізується в пристрої, що містить основний вертикальний корпус з кришкою і днищем, всередині якого концентрично встановлений додатковий конус, з утворенням між їхніми бічними поверхнями міжкорпусної кільцевої порожнини, вертикальний патрубок, верхній кінець якого розташований у робочому об'ємі додаткового конуса, а нижній кінець у днищі основного вертикального корпуса, патрубки для подачі і відводу теплоносія, патрубок для подачі рідкого матеріалу з вузлом розпилення, патрубок для подачі газового потоку співвісно з вертикальним патрубком, кільцевий уловлювач гранул з днищем, розташований на одній осі з додатковим конусом, вихровий газорозподільний вузол, розподільний елемент в міжкорпусній кільцевій порожнині, додатковий горизонтальний патрубок для вводу теплоносія у кільцеву порожнину для додаткового контакту з дрібною фракцією гранул, щонайменше три похилих перфорованих кільця у середині міжкорпусної кільцевої порожнини, перше і третє з яких розташоване на зовнішній поверхні додаткового конусу, а друге - на внутрішній поверхні основного вертикального корпуса. Технічний результат: забезпечується збільшення ступеню монодисперсності гранул, що покращує його якість.
Изобретение может найти применение в химической, пищевой, горнодобывающей и других отраслях промышленности для получения гранулированного материала и касается способа и устройства получения гранул во взвешенном слое. Согласно способу вводят осесимметричный вихревой поток теплоносителя в нижнюю часть дополнительного конуса, сверху распыляют жидкий материал в рабочий объем дополнительного конуса, охлаждают и кристаллизуют материал на поверхности гранул. Между боковыми поверхностями дополнительного конуса и основного вертикального корпуса гранулы мелкой фракции многократно вторично контактируют в режиме взвешенного слоя с потоком теплоносителя по мере перемещения вниз по его сечению до распределительного элемента, их изолируют в отдельный поток и подают в ядро фонтанирующего слоя, доращивают мелкую фракцию в рабочем объёме. Устройство содержит основной вертикальный корпус с крышкой и днищем, внутри которого концентрично установлен дополнительный конус, с образованием между их боковыми поверхностями межкорпусной кольцевой полости. Для дополнительного контакта с мелкой фракцией гранул предусмотрены, по меньшей мере, три наклонных перфорированных кольца внутри межкорпусной кольцевой полости, первое и третье из которых расположены на внешней поверхности дополнительного конуса, а второе - на внутренней поверхности основного вертикального корпуса. Технический результат: обеспечивается увеличение степени монодисперсности гранул, улучшается их качество.
The invention can be used in chemical, food, mining and other fields of industry for producing granular material and relates to a method and an apparatus for producing granules in a fluidized bed. According to the method an axially symmetric swirl flow of heat carrier is introduced in a lower part of an additional cone, from the top liquid material is sprayed into the working volume of the cone, further cooled and crystallized the material on the surface of the granules. Between the side surfaces of additional cone and a vertical main case the granules of fine fraction repeatedly secondary contact in the mode of fluidized bed with the heat carrier flow while moving downward along its cross section up to a distributing element, they are isolated in a separate stream and is fed into a core of a spouted bed, the fine fraction is raised in the working volume. The apparatus comprises a vertical main casing with a cover and a bottom, inside which an additional cone is concentrically mounted to form between side surfaces thereof of an intercase annular cavity. For further contact with the granules of fine fraction, at least three inclined perforated rings are provided inside the intercase annular cavity, the first and third of which are positioned on the outer surface of the additional cone, and the second - on the inner surface of the main vertical case. The technical result is provided by increasing the degree of granule monodispersity and improving their quality.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45935
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other3
Argentina1
Canada1
Germany4
France4
Hong Kong1
Iraq1
Netherlands4
Slovakia2
Ukraine8
United States7
Venezuela1
Downloads
Other2
China1
Germany3
France3
Iraq1
Norway1
Russia1
Ukraine3
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
monodyspersnist_hranul.pdf273.11 kBAdobe PDF16Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.