Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48654
Title: Окремі питання державного контролю діяльності суб’єктів господарювання
Other Titles: Some issues of the state control activities of economic entities
Authors: Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords: Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
Цивільний кодекс України
Гражданский кодекс Украины
Civil Code of Ukraine
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
державні органи
государственные органы
state (public) bodies
публічні зобов’язання
публичные обязательства
public obligations
Issue Year: 2016
Publisher: Донецький юридичний інститут МВС України
Citation: Деревянко, Б.В. Окремі питання державного контролю діяльності суб’єктів господарювання [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). — Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. — С. 110-111.
Abstract: При здійсненні контролю діяльності субʼєктів господарювання державні органи надають платні послуги, які називають державними, адміністративними або публічними. Державні та адміністративні мають між собою відмінності і входять до категорії публічних. Переважна більшість дослідників-юристів вважають, що послуги є публічними через те, що надаються адміністративними органами. Із цим слід погодитися і виправдати поділ публічних послуг на адміністративні та державні. Проте слід додати, що термін «публічні послуги» застосовується у більшій мірі не тому, що такі послуги надаються державними (публічними) органами, як це часто вважається у межах науки адміністративного права, а тому, що ці послуги на основі положень ЦК України та ГК України про публічні зобов’язання повинні надаватися будь-кому зі споживачів, зокрема і суб’єктів господарювання.
При осуществлении контроля за деятельностью субъектов хозяйствования государственные органы предоставляют платные услуги, называемые государственными, административными либо публичными. Государственные и административные имеют между собой отличия и входят в категорию публичных. Большинство исследователей-юристов считают, что услуги являются публичными из-за того, что предоставляются административными органами. С этим следует согласиться и оправдать разделение публичных услуг на административные и государственные. Но следует добавить, что термин "публичные услуги" применяется в большей мере не потому, что такие услуги предоставляются в большей мере не потому, что такие услуги предоставляются государственными (публичными) органами, как это часто считается в науке административного права, а потому, что эти услуги на основе положений ХК Украины и ГК Украины о публичных обязательствах должны предоставляться любому потребителю, в частности субъекту хозяйствования.
When controlling of economic entities the public bodies providing services, called state, administrative or public. The term "public services" applies to a greater extent, not because such services are provided by state (public) bodies, as is often considered to be within the science of administrative law, and that these services are based on the provisions of the Civil Code of Ukraine and the Economic Code of Ukraine on public obligations should be available to anyone of the consumers, including economic entities.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48654
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other12
Canada1
China1
Germany2
EU1
Finland1
Italy1
Ukraine10
United States2
Downloads
Other1
China1
Germany3
Ukraine3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derevyanko_tezy_07.10.2016.PDF277.38 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.