Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52050
Title: Комплексна інформаційно-системна оцінка рівня екологічної безпеки складних об'єктів
Authors: Козуля, Марія Михайлівна
Козуля, Мария Михайловна
Kozulia, Mariia Mykhailivna
Keywords: екологічна безпека
методи системного аналізу
математичні методи моделювання
інформаційна система моніторингу
ідентифікація стану безпеки
екологічні знання-орієнтовані системи
інформаційно-програмне забезпечення оцінки якості систем
экологическая безопасность
методы системного анализа
математические методы моделирования
информационные системы мониторинга
идентификация состояния безопасности
экологические знание-ориентированные системы
информационно-программное обеспечение оценки качества систем
environmental safety
methods of system analysis
mathematic modeling methods
information monitoring systems
safety state identification
environmental knowledge-oriented systems
information program of systems quality assessment
Issue Year: 2017
Publisher: Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
Citation: Козуля, М.М. Комплексна інформаційно-системна оцінка рівня екологічної безпеки складних об'єктів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук, спец.: 21.06.01 - екологічна безпека / М.М. Козуля; наук. керівник Н.В. Шаронова. - Х.: Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", 2017. - 190 с.
Abstract: У дисертаційній роботі визначені основні шляхи удосконалення моделей та методичних підходів з оцінювання рівня безпеки складних систем, визначені можливості надання методичного забезпечення з аналізу «система – навколишнє середовище (НС)». Розглянуто характеристику методів дослідження стану «система – НС» відповідно до методичних підходів щодо екологічного, еколого-економічного аналізу з оцінки рівня екологічної безпеки. Запропоновано систему методів для комплексної оцінки інформаційних даних моніторингу різнорідних об’єктів, удосконалення методів і засобів обробки, аналізу і оцінки еколого-соціально-економічної інформації. Розроблено інформаційно-методичне забезпечення комплексного аналізу рівня екологічної безпеки об’єктів на базі ентропійно-інформаційних підходів усвідомленням моніторингових даних. Запропоновано алгоритмічне забезпечення реалізації методичного забезпечення оцінки якості складних систем на рівні дослідження «стан (система – НС) – процес – стан системи». Проаналізовано підходи з розробки інформаційно-програмного забезпечення вирішення комплексних завдань оцінки стану складних різнорідних об’єктів щодо відповідності їх функціонування вимогам екологічної безпеки і сталого екологічного розвитку. Розроблено програмне забезпечення для безперервного контролю рівня екобезпеки в умовах техногенного навантаження територій, нестабільного стану системи, регулювання і вибору ефективних процесів на виробництві за наданим комплексним аналізом та оцінкою стану різнорідних складних систем, небезпечних ситуацій.
В диссертационной работе определены основные пути усовершенствования моделей и методических подходов оценивания экологического качества сложных систем, дан анализ существующих методов оценки состояния «система – окружающая среда (ОС)». Проанализированы подходы для формирования методического обеспечения решения комплексных задач оценки уровня безопасности сложных разнородных объектов, определения соответствия их состояния требованиям гомеостатического функционирования в условиях социально-экономического развития. Определены особенности применения информационных технологий в экологическом анализе безопасности сложных систем, обозначены направления их усовершенствования для обеспечения комплексной оценки экологического качества природно-техногенных объектов. Дана характеристика методов исследования состояния «система – ОС» в сфере экологического, эколого-экономического анализа по оценке уровня экологической безопасности сложных объектов. Предложено применение системы методов с целью последовательного определения уровня дестабилизации «система – ОС», комплексной оценки безопасности состояния сложных объектов любого уровня организации и получение необходимых знаний для формирования информационных баз данных с целью обеспечения экологических исследований и контроля качества природно-техногенных систем в условиях неопределенности их взаимодействия с объектами ОС. Предложены усовершенствования методов анализа и оценки эколого-социально-экономической информации. Разработан обобщенный алгоритм комплексного анализа мониторинговых данных и оценки уровня экологической безопасности системных объектов на основе энтропийно-информационных функций и компараторной идентификации соответствий уровню экологического качества. Предложено информационно-программное обеспечение реализации оценки экологического качества сложных систем в исследованиях «состояние (система – ОС) – процесс – состояние системы». Разработано программное обеспечение для беспрерывного контроля уровня экологической безопасности природно-техногенных объектов в условиях техногенной нагрузки территорий, нестабильного состояния систем промышленных объектов с учетом взаимодействий «система – окружающая среда», идентификации экологически опасных эффектов в течении производственных процессов.
The basic ways to improve the models and methodological approaches to evaluation of complex systems safety and methodological support capability in analysis “system – the environment” are determined in the thesis. Considered investigation methods characteristic of “system – the environment” state according to the methodological approaches in the field of environmental, ecological and economic analysis to assess environmental safety level. The system of methods for integrated assessment information data monitoring of heterogeneous objects, methods and means improvement of the processing, analysis and evaluation of environmental and socio-economic information are proposed. The information and methodological support comprehensive analysis of the environmental safety of objects based on entropy and information awareness approaches of monitoring data. Algorithmic implementation of methodological support software for quality evaluation of complex systems-level research “state (system – the environment) – process – system statе” is proposed. Analyzed approaches in developing information and software support for solving complex tasks of heterogeneous complex objects accordance assessment to their environmental sustainable development operation and environmental safety requirements. The software was developed for continuous environmental safety monitoring in terms of anthropogenic impact areas, the unstable system state, management and selection of effective production processes according to the provided comprehensive analysis and assessment of diverse complex systems and dangerous situations.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52050
Type: Thesis
Appears in Collections:Дисертації

Views
Other33
Austria2
China1
Germany3
EU3
France4
United Kingdom1
Georgia1
Italy3
Russia3
Ukraine30
United States22
Downloads
Other178
Germany1
Russia7
Ukraine75
China4
France3
Luxembourg1
Netherlands1
Poland1
Romania1
United States27
Austria5
EU2
United Kingdom1
Italy1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
diss_Kozulia.pdf3.22 MBAdobe PDF164Download
critique_Adamenko.pdf11.86 MBAdobe PDF74Download
critique_Kozii.PDF7.26 MBAdobe PDF62Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.