Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52073
Title: Мікотично-асоційовані вростання нігтів: погляди на проблему
Other Titles: Микотически-ассоциированное врастание ногтей: взгляды на проблему
Ingrown nails associated with mycosis: views on the problem
Authors: Вергун, А.Р.
Паращук, Б.М.
Макагонов, І.О.
Keywords: деструктивний оніхомікоз
деструктивный онихомикоз
destructive onychomycosis
видалення нігтьової пластини
удаление ногтевой пластины
removal of the nail plate
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Вергун, А. Р. Мікотично-асоційовані вростання нігтів: погляди на проблему [Текст] / А. Р. Вергун, Б. М. Паращук, І. О. Макагонов // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2017. - Т. 5, № 1. - С. 632–642.
Abstract: Проспективно обстежено за п’ятнадцятирічний період (2000–2015рр.) 403 пацієнти з ускладненим мікотичним ураженням, вростанням нігтів, віком від 48 до 72 років, комплексно пролікованих у відділеннях комунальної 4 міської лікарні, клінічної поліклініки №2 м. Львова із застосуванням системної антимікотичної терапії, місцевої терапії, зокрема антимікотичних лаків і хірургічних методів видалення нігтьових пластин. У 115 осіб, віком 42–65 років: 76 чоловіків та 39 жінок нами діагностовано поліоніхомікоз і трихофітійний піднігтьовий гіперкератоз з вторинним врослим нігтем, – основна група. Інші 276 хворих становили групу контролю. У хворих основної групи здійснювали трьохденну доопераційну ад'ювантну системну антимікотичну терапію щоденним прийомом 400 мг ітраконазолу, яку продовжували на наступні 4 дні у якості пульс-терапії. З аналогічним дозуванням з тижневими перервами проводили наступні 2–3 п’ятиденні пульс-цикли. Оперативне лікування проводили згідно зі стандартним алгоритмом з урахуванням патологічних змін епоніхеального валика. У хворих основної групи перевагу надавали малотравматичним методам ексцизії нігтя з доступом через оніхолізовані структури та крайовій резекції нігтя. Іншим хворим (контрольна група) застосовано типове видалення нігтів – операції типу Дюпюітрена – повне видалення нігтьової пластинки під прикриттям «класичної» пульс-терапії ітраконазолом або тербінафіном. Нами було диференційовано два типи деструктивного ускладненого оніхомікозу, асоційованого з інкарнацією нігтя, у комплексному лікуванні яких застосовуються хірургічні втручання. Стверджено, що видалення нігтьових пластин у хворих на деструктивний оніхомікоз з вторинною інкарнацією нігтя доцільно проводити через оніхолізовані структури з одномоментною корекцією патологічних змін ложа й епоніхія, що у поєднанні з антимікотичним лікуванням забезпечує позитивну динаміку регенераторного типу цитологічної картини та скорочення термінів загоєння оніхоектомічних ран з 18–27 днів до 12–25 днів при добрих ранніх і віддалених результатах.
Проспективно обследовано за пятнадцатилетний период (2000–2015 гг) 403 пациента с врастанием ногтей, пораженных микозом, в возрасте от 48 до 72 лет, комплексно пролеченных в отделениях коммунальной 4 городской больницы, клинической поликлиники №2 г. Львова с применением системной антимикотической терапии, местной терапии, противогрибковых лаков и удалением ногтевых пластин хирургическим методом. У 115 человек в возрасте 42–65 лет (76 мужчин и 39 женщин) диагностирован полионихомикоз и трихофитийний подногтевой гиперкератоз с вторичным вросшим ногтем – основная группа. Другие 276 больных составили группу контроля. У больных основной группы осуществляли трехдневную дооперационную адъювантную системную противогрибковую терапию ежедневным приемом 400 мг итраконазола, которую продолжали следующие 4 дня в качестве пульс-терапии. С аналогичной дозировкой с недельными перерывами проводили следующие 2–3 пятидневные пульс-цикла. Оперативное лечение осуществляли согласно стандартному алгоритму с учетом патологических изменений эпонихеального валика. У больных основной группы предпочтение отдавали малотравматическим методам эксцизии ногтя с доступом через онихолизированые структуры и краевой резекции ногтя. Другим больным (контрольная группа) применено типичное удаления ногтей – операция типа Дюпюитрена, – полное удаление ногтевой пластинки под прикрытием «классической» пульс-терапии итраконазолом или тербинафином. Нами было дифференцированно два типа деструктивного осложненного онихомикоза, ассоциированного с инкарнацией ногтя, в комплексном лечении которых применяются хирургические вмешательства. Установлено, что удаление ногтевых пластин у больных деструктивным онихомикозом с вторичной инкарнацией ногтя целесообразно проводить через онихолизированые структуры с одномоментной коррекцией патологических изменений ложа и эпонихия, что в сочетании с антимикотическими лечением обеспечивает положительную динамику регенераторного типа цитологической картины и сокращение сроков заживления онихоэктомических ран с 18–27 дней до 12–25 дней при хороших ранних и отдаленных результатах.
Prospectively examined for fifteen years 403 patients with ingrown nails affected by mycosis, aged 48 to 72 years, comprehensively treated in municipal offices 4 city hospital, clinical polyclinic №2 in Lviv using systemic antimycotic therapy, local therapy, including antifungal lacquer and surgical removal of the nail plate. At 115 people, aged 42–65 years (76 men and 39 women) diagnosed polyonychomycosis and trichofitial subungual hyperkeratosis with secondary ingrown nails – the main group. Other 276 patients constituted the control group. In patients with onychomycosis, especially in severe destructive forms subungual hyperkeratosis, noted large deterioration of microcirculation. Rheographic prevailed spastic type curves (P < 0.01). Index open capillaries was reduced by 31 %. Patients in both groups mainly was amazed hallucs left foot – in 188 people, at least – the right foot (in the other 133 patients), the presence of pathological ingrown nail plates hallucs both feet and other fingers ascertained in 82 patients. Patients of the main group carried out a three-day adjuvant systemic fungicide therapy daily intake of 400 mg itraconazole, which continued for the next 4 days (first 2 postoperative days) as pulse therapy. A similar dose at weekly intervals was carried out following a five-day 2–3 cycle pulse. Surgical treatment was performed according to standard algorithm given pathological eponychial changes. In patients with primary advantage of providing low-impact methods of excision of the nail with access via onycholisation structure and wedge resection of the nail. When combined incarnation of onychomycosis and acute eponychial abscess, comply with disclosure abscess, excision of abnormal tissue eponychial hyperhranulation and focal necrosis; removal of the nail plate, enlarged partial marginal matrixectomy in the ingrowth area. When combined with onychomycosis and nail incarnation acute eponychial abscess, performed an autopsy ulcer, excision of abnormal tissue eponychial hypergranulation and focal necrosis; removal of the nail plate, enlarged partial marginal matrixectomy in the ingrowth area. Other patients (control group) used a typical removal nail – operations such as Dupuytren's – complete removal of the nail plate under the guise of "classical" pulse therapy with itraconazole and terbinafine, in 45 cases this intervention combined with simultaneous excision of the modified cuticle and plastic – operations such as Bartlett (plastic local tissue) and Meleshevich. We have differentiated two types of destructive complicated onychomycosis associated with nail incarnation, in which the combined treatment of surgery used onychektomy. Arguing that the removal of the nail plate in patients with destructive onychomycosis with secondary incarnation nail advantageously carried out through onycholisation structure with simultaneous correction of pathological bed changes and cuticle, which in combination with antifungal treatment provides positive dynamics of regenerative type cytologic picture and shorter healing onychektomy wounds 18 – 27 days to 12–25 days, with good early and long-term results.Type of transaction cytograms onychektomy wounds in the study group on the 10th day of the postoperative period is stated as the regenerative-inflammatory to 24.81 %, 75.19 % in the regenerator (p = 0.031). In these embodiments the control group were respectively 53.12 % and 46,88 %. The advantage of regenerative option cytological picture shows the correct choice of treatment strategy and accelerate wound healing after removing nail in patients of the main group.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52073
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
Germany2
Russia1
Ukraine16
United States5
Downloads
Other12
Germany3
Russia1
Ukraine29
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Verhun_Mikotychno-asotsiiovani_vrostannia.pdf641.71 kBAdobe PDF47Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.