Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56293
Title: Проблеми підвідомчості корпоративних спорів господарським судам
Other Titles: Проблемы подведомственности корпоративных споров хозяйственным судам
Problems of jurisdiction of the corporate disputes of economic courts
Authors: Курафєєва, Т.С.
Keywords: господарські суди
хозяйственные суды
economic courts
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
КАС України
КАС Украины
CAC of Ukraine
Верховний суд України
Верховный суд Украины
Supreme Court of Ukraine
Вищий господарський суд України
Высший хозяйственный суд Украины
Supreme Economic Court of Ukraine
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Курафєєва Т.С. Проблеми підвідомчості корпоративних спорів господарським судам / Т.С. Курафєєва : наук. кер. Б.В. Деревянко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18–19 травня 2017 року / редколегія: проф. А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – С. 253-258.
Abstract: Типовими помилками, які допускають господарські суди при розгляді корпоративних спорів, є: недотримання норм щодо підвідомчості (підсудності) спорів господарським судам, зокрема, щодо спорів, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання, які не є господарськими товариствами, спорів за участі спадкоємців учасників господарського товариства, справ по трудовим спорам, а також публічно-правових спорів, що підлягають розгляду за правилами КАС України. Щоб уникати колізій в даному питанні суддям необхідно керуватися не лише законом але і звертатися до роз’яснень Верховного суду України та Вищого господарського суду України.
Типичными ошибками, которые допускают хозяйственные суды при рассмотрении корпоративных споров, являются: несоблюдение норм о подведомственности (подсудности) споров хозяйственным судам, в частности, споров, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования, которые не являются хозяйственными обществами, споров с участием наследников участников хозяйственного общества, дел по трудовым спорам, а также публично-правовых споров, подлежащих рассмотрению по правилам КАС Украины. Чтобы избежать коллизий в данном вопросе судьям необходимо руководствоваться не только законом, но и обращаться к разъяснениям Верховного суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины.
Common mistakes, that allow economic courts in considering corporate disputes are: failure rules on jurisdiction Disputes economic courts, particularly in disputes relating to economic entities, which are not commercial companies, disputes involving heirs members of a business partnership, cases of labor disputes and public law disputes to be considered under the rules of CAC of Ukraine. To avoid collisions judges in this matter should be guided not only by law but also apply to the clarification of the Supreme Court of Ukraine and the Supreme Economic Court of Ukraine.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56293
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other7
Canada1
Germany1
France3
Ukraine3
United States1
Downloads
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kurafeeva.PDF439.84 kBAdobe PDF2Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.