Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57844
Title: Must Be Reformed, Cannot Leave
Other Titles: Реформи як термінова необхідність
Authors: Prokopenko, P.S.
Keywords: single supervisor of the financial services market
supervision of the financial services market
regulation of the financial services market
improve the system of executive power
ways to reform the financial services market
financial independence
functional independence
institutional independence
personal independence
єдиний інспектор фінансового ринку послуг
спостереження за фінансовим ринком послуг
регулювання фінансового ринку послуг
покращення системи виконавчої влади
шляхи перетворення фінансового ринку послуг
фінансова незалежність
функціональна незалежність
встановлена незалежність
особиста незалежність
единый инспектор финансового рынка услуг
наблюдение за финансовым рынком услуг
регулирование финансового рынка услуг
улучшение системы исполнительной власти
пути преобразования рынка услуг
финансовая независимость
функциональная независимость
установленная независимость
личная независимость
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Prokopenko, P.S. Must Be Reformed, Cannot Leave [Текст] / P.S. Prokopenko // Правові горизонти. - 2016. - №1(14). - С. 119-124.
Abstract: This article explores possible ways of reforming of the regulatory system of the financial services market, it is given defenition and established the needs for assignment institutional functional and financial independence to regulators (regulator) in according to international practice which will lead to improvements of the market, that is, the regulation of financial services market become more efficient, the state economy will stabilize and indexes of the banking, insurence, stock and other sectors of the financial services market will improve. The ways of improvement of regulatory bodies and their powers to regulate and supervise the financial services market were offered on a table. The prospects of introduction of the single regulator of the financial services market were analyzed, that is, advantages (improved accountability, developing a body of professional staff, regulatory efficiency, regulatory flexibility, competitive neutrality, supervision of financial conglomerates) and disadvantages (lack of macro-prudential supervision, the risk of transitional period, moral hazard, limited synergies, diseconomies of scale, unclear objectives) of this system were identified, our vision of overcoming the problems associated with the introduction of the single regulator were given. On our deep conviction which approach to choose for reforming the system of supervision and regulation of financial services market of Ukraine should decide by referendum. The regulator (regulators) should given a broad autonomy, a clear mechanism for allocation of powers and prosecution of the leaders of the body (bodies) must be defined.
У статті досліджено можливі шляхи реформування регуляторної системи на ринку фінансових послуг, надано визначення та відзначено, що надання регулюючим (регулюючому) органам інституційної, функціональної та фінансової незалежності, у відповідності до міжнародної практики, призведе до покращення ситуації на ринку: здійснення регулювання ринком фінансових послуг стане більш ефективним, відбудеться стабілізація економіки держави та підвищення показників у банківському, страховому, фондовому та інших секторах ринку фінансових послуг. У вигляді таблиці запропоновано шляхи вдосконалення системи регуляторних органів та їх повноважень щодо регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг. Проаналізовано перспективи введення єдиного регулятора ринку фінансових послуг: виявлені переваги (підвищення відповідальності, розвиток професійних кадрів, коефіцієнт корисної дії регулювання, нормативна гнучкість, конкурентна нейтральність, нагляд за фінансовими конгломератами) і недоліки (відсутність макро-пруденційного нагляду, ризик перехідного періоду, моральний збиток, обмежена синергія, втрати від масштабу, неясні цілі) системи, надано наше бачення подолання проблем, пов'язаних з введенням єдиного регулятора. На наше глибоке переконання в Україні, шляхом референдуму, слід визначитись, який з підходів обрати для реформування системи органів нагляду та регулювання за ринком фінансових послуг. Слід надати контролюючому органу (органам) широку автономію, визначити чіткий механізм розподілу повноважень та притягнення до відповідальності керівників даного органу (органів).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57844
Type: Article
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
Downloads
China1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prokopenko.pdf759.4 kBAdobe PDF1Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.