Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57892
Title: Актуальність впровадження інституту медіації в законодавстві України
Other Titles: The Urgency of Introducing the Institute of Mediation in the Legislation of Ukraine
Authors: Колеснікова, Марія Вікторівна
Колесникова, Мария Викторовна
Kolesnikova, Mariia Viktorivna
Шаповалова, А.О.
Keywords: медіація
інститут примирення
відновлююче правосуддя
медіатор
переваги медіації
перспектива впровадження процедури медіації
конфлікт
врегулювання спору
головна мета інституту примирення
mediation institute reconciliation
restorative justice
the mediator
the benefits of mediation
the prospect of the introduction of mediation procedures
conflict
dispute settlement
the main goal of the institute of reconciliation
медиация
институт примирения
восстановительное правосудие
медиатор
преимущества медиации
перспектива внедрения процедуры медиации
конфликт
урегулирование спора
главная цель института примирения
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Колеснікова, М.В. Актуальність впровадження інституту медіації в законодавстві України [Текст] / М.В. Колеснікова, А.О. Шаповалова // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 3(16). - С. 41-46.
Abstract: У статті розглядається актуальність впровадження інституту медіації в законодавстві України. Проаналізовано суть медіації, її головна мета та причини низької популярності медіації в Україні. Охарактеризовані принципи, суб’єкти і їх правовий статус, встановлено переваги процедури примирення (медіації). Об’єктом наукового дослідження є суспільні відносини в сфері правового регулювання інституту примирення. В свою чергу, предметом наукового дослідження є процес правового регулювання інституту примирення (медіації) в судочинстві України. На сьогоднішній день перспектива впровадження медіації доволі часто обговорюється серед українських науковців так і практиків, проводяться круглі столи, конференції, з’являються заклади які охоче проявляють бажання навчати медіаторів. Тому деякі науковці зазначають, що поки відповідне законодавство не прийняте, а саме Закон України «Про медіацію», то медіацію слід трактувати через процесуальні норми існуючої нормативно-правової бази. В усьому світі медіація широко застосовується, і навіть в багатьох країнах закріплена на законодавчому рівні. Коли в Україні інститут примирення тільки на стадії планування до запровадження в законодавстві. Основною задачею медіатора є сприяння учасників спору знайти вирішення спору, врегулювати конфлікт. Врегулювання конфлікту відбувається шляхом надання сторонам можливості вивчити всі законні способи вирішення спорів. А головна мета медіації – знайти шляхи до примирення сторін. Медіація направлена на дружнє врегулювання спору, на досягнення консенсусу. Це дозволяє зберегти гарні відносини, в тому числі й ділові, якщо медіація проводиться по комерційному спору. З цього виходить що: - медіація дозволяє досягти домовленості з повагою до всіх сторін; - медіація допомагає знайти практичне рішення, з яким погоджуються всі учасники; - медіація допомагає запобігти довгим судовим процесам; - медіація створює повагу і зміцнює автономію учасників конфлікту.
In the article the urgency of implementing the institute of mediation in the legislation of Ukraine. Analyzes the essence of mediation, its main purpose and reasons for the low popularity of mediation in Ukraine. We characterize the principles entities and their legal status, established benefits of conciliation (mediation). The object of the research is public relations in the sphere of legal regulation of the institute of reconciliation. In turn, the subject of scientific research is the process of legal regulation of the institute of reconciliation (mediation) in legal proceedings in Ukraine. Today the prospect of introducing mediation often discussed among Ukrainian scholars and practitioners, round tables, conferences, there are institutions that are willing to show a desire to train mediators. Therefore, some scientists say that until appropriate legislation is not established, the mediation should be interpreted by the procedural rules of the existing legal framework. Worldwide mediation is widely used, and even in many countries is enshrined in law. When Ukraine Institute reconciliation only at the stage of rule to the introduction of legislation. Thus, we can say that the main task of the mediator is to assist parties to the dispute to find a solution to the dispute, to resolve the conflict. The settlement of the conflict is by giving the parties opportunities to explore all legal solutions to disputes. A main goal of mediation - to find ways to reconcile the parties. Mediation is aimed at a friendly settlement of the matter on consensus. This allows you to maintain good relations, including business, if mediation is conducted in a commercial dispute. It follows that : - Mediation allows to reach an agreement with respect to all parties; - Mediation helps to find practical solutions which agree to all participants; - Mediation helps prevent long legal process and a large monetary and moral costs; - Mediation creates respect and strengthens the autonomy of the conflict.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57892
Type: Article
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
United States1
Downloads
Other1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kolesnikova_Shapovalova.pdf1.04 MBAdobe PDF1Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.