Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57895
Title: Класифікація джерел антикорупційного права України
Other Titles: Classification of the Sources of Anti-corruption Law in Ukraine
Authors: Пахомов, Володимир Васильович
Пахомов, Владимир Васильевич
Pakhomov, Volodymyr Vasylovych
Бондаренко, Ольга Сергіївна
Бондаренко, Ольга Сергеевна
Bondarenko, Olha Serhiivna
Keywords: корупція
класифікація
джерела права
джерела антикорупційного права
міжнародні договори
коррупция
классификация
источники права
источники антикоррупционного права
международные договоры
corruption
classification
sources of law
sources of anti-corruption law
international treaties
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Пахомов, В.В. Класифікація джерел антикорупційного права України [Текст] / В.В. Пахомов, О.С. Бондаренко // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 3(16). - С. 47-53.
Abstract: Стаття присвячена класифікації джерел антикорупційного права України. Автори зазначають, що корупція як згубне соціально-економічне явище притаманне всім державам без винятку. Запорукою ефективної протидії цьому явищу є розробка та належна реалізація різного роду заходів, наприклад, організаційних, економічних, наглядових, контролюючих тощо. Базисом для реалізації кожного з них, безперечно, є джерела антикорупційного права. Останнім часом, враховуючи євроінтеграційні процеси, система джерел антикорупційного права України була суттєво оновлена. Саме тому, дослідження джерел антикорупційного права є нагальним. З’ясовано, що класифікації джерел антикорупційного права України має дуалістичне значення, що представлене двома аспектами. Перший – теоретичний, який полягає у тому, що для кращого усвідомлення сутності понять, явищ, процесів, категорій їх прийнято поділяти. Другий аспект значення – це прикладний, який є основою для усунення законодавчих колізій і прогалин. Авторами запропоновано поділяти джерела антикорупційного права України за походженням на міжнародні (міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції) та внутрішні (закони України та підзаконні (відомчі) нормативно-правові акти). Щодо класифікації внутрішніх джерел антикорупційного права, то їх пропонується класифікувати за двома критеріями. Перший критерій – це юридична сила нормативно- правового акта (закони, особливе місце серед яких займає Конституція України, оскільки серед конституційних норм є чимало, тих, які прямо чи опосередковано врегульовують відносини у сфері протидії корупції, і підзаконні (відомчі) нормативно-правові акти). Закони у свою чергу бувають некодифіковані та кодифіковані. Другий критерій передбачає поділ нормативно-правових актів за їх спеціалізацією на спеціалізовані та неспеціалізовані.
The article is devoted to the classification of the sources of anti-corruption law in Ukraine. The authors note that corruption is negative socio-economic phenomenon. Moreover, corruption is inherent in all societies, without exception. The key to effectively combating this phenomenon is the development and proper implementation of various measures such as organizational, economic, controlling and other. The bases for the implementation of each of them are the sources of anticorruption law. The system of sources of anti-corruption law in Ukraine has been significantly updated in connection with European integration. Therefore, the research of the sources of anticorruption law in Ukraine is urgent right now. It was found that the classification of the sources of anti-corruption law in Ukraine plays a dualistic value. There are two aspects of this value. They are theoretical aspect and practical aspect. The authors offer to classify the sources of anti-corruption law of Ukraine on the basis of the criterion of origin. According to this criterion the sources of anti-corruption law in Ukraine are international sources (international treaties of Ukraine on preventing and combating corruption) and internal sources (Ukraine laws and departmental regulations). Besides, it is proposed to classify internal sources of anti-corruption law of Ukraine on the basis of several criteria. The first criterion is a legal force of internal sources of anti-corruption law. According to this criterion the internal sources of anti-corruption law in Ukraine are laws and departmental regulations. The second criterion is a specialization of internal sources of anticorruption law. According to this criterion the internal sources of anti-corruption law in Ukraine are specialized and unspecialized.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57895
Type: Article
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
United States1
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pahomov_Bondarenko.pdf1.01 MBAdobe PDF0Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.