Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58336
Title: Медико-профілактичні заходи по збереженню здоров'я підлітків на етапі профільного та професійного навчання
Authors: Даниленко, Г.М.
Швець, А.М.
Швець, Ю.М.
Keywords: підлітки
подростки
young
професія
профессия
occupation
професійне самовизначення
профессиональное самоопределение
professional self
стан здоров’я
состояние здоровья
health
медико-профілактичні заходи
медико-профилактические ме- роприятия
medical and preventive measures
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Даниленко, Г.М. Медико-профілактичні заходи по збереженню здоров'я підлітків на етапі профільного та професійного навчання [Текст] / Г.М. Даниленко, А.М. Швець, Ю.М. Швець // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2017. – Т. 5, № 2. – С. 823-830.
Abstract: У статті розкрита проблема медико-профілактичної допомоги підліткам, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), яка обумовлена глобальним розповсюдженням хронічної патології серед дітей та підлітків, зниженням народжуваності та зростання смертності серед осіб працездатного віку. У результаті проведеного дослідження серед учнів ПТНЗ м. Харкова 14–15 років було встановлено, що 64 % з них мають ту чи іншу хронічну патологію різного ступеню вираженості, визначено розподіл цієї патології за системами ураження. Як показали результати дослідження, рейтинг здоров'я в ієрархії життєвих цінностей і пріоритетів майбутніх робітників не займає лідируючі позиції. В ході дослідження були виявлені достовірні відмінності в функціональної активності основних органів і систем і життєдіяльності організму в цілому. Також за допомогою анкетування визначено ставлення підлітків до свого здоров’я, фактори, що, на їх думку, впливають на стан здоров’я (СЗ) та заходи щодо його збереження. Виявлено низькі показники неспецифічної резистентності та функціональної активності основних органів і систем. Отримані результати свідчать про низький рівень мотивації до індивідуальної, зберігаючої здоров’я поведінки та недостатність централізованих заходів на етапі профільного та професійного навчання. Найбільш ефективним з пропонованих рішень є вчасне проведення профорієнтаційних заходів на етапі допрофільного навчання (у школі) з залученням усіх фахових спеціалістів, у тому числі, лікарів. Вищевикладене дозволить повноцінно організувати медичне обслуговування підлітків, об'єднати діяльність систем освіти, охорони здоров'я, адміністративних органів та інших відомств, реалізувати перспективні напрямки в збереженні здоров'я учнів ПТНЗ – основного трудового та репродуктивного потенціалу суспільства, що необхідно для більш чуйного ставлення підлітка до свого організму.
В статье раскрыта проблема медико-профилактической помощи детям, обучающимся в профессионально-технических учебных заведениях (ПТУЗ), которая обусловлена глобальным распространением хронической патологии среди детей и подростков, снижением рождаемости и рост смертности среди лиц трудоспособного возраста. В результате проведенного исследования среди учащихся ПТУЗ г. Харькова 14–15 лет было установлено, что 64 % из них имеют ту или иную хроническую патологию различной степени выраженности, определено распределение этой патологии по системам поражения. Как показали результаты исследования, рейтинг здоровья в иерархии жизненных ценностей и приоритетов будущих рабочих не занимает лидирующие позиции. В ходе исследования были выявлены достоверные различия в функциональной активности основных органов и систем и жизнедеятельности организма в целом. Также с помощью анкетирования определено отношение подростков к своему здоровью, факторы, которые по их мнению, влияют на СЗ и меры по его сохранению. Выявлено низкие показатели неспецифической резистентности и функциональной активности основных органов и систем. Полученные результаты свидетельствуют также и о низком уровне мотивации к индивидуальном, сберегающем здоровье поведении и недостаточность централизованных мероприятий на этапе профильного и профессионального обучения. Наиболее эффективным из предлагаемых решений является своевременное проведение профориентационных мероприятий на этапе допрофильного обучения (в школе) с привлечением всех профессиональных специалистов, в том числе, врачей. Вышеизложенное позволит полноценно организовать медицинское обслуживание подростков, объединить деятельность систем образования, здравоохранения, административных органов и других ведомств, реализовать перспективные направления в сохранении здоровья учащихся ПТУЗ – основного трудового и репродуктивного потенциала общества, что необходимо для более чуткого отношения подростка к своему организму.
The article reveals the problem of medical and preventive care for adolescents enrolled in vocational education, which is caused by the global spread of chronic diseases among children and adolescents, decreased fertility and increased mortality rates among people of working age. The result of the study among vocational students in Kharkov aged 14–15 found that 64 % of them have chronic diseases of different severity, defined distribution of this pathology between systems. As the physical development (PD) is an integral indicator of health, it is influenced by the variety of external and internal factors. Under the influence of long-acting adverse factors PD level decreases. The results of a study showed that in the hierarchy of values and priorities of future workers health does not occupy leading positions. During the study significant differences in the functional activity of major systems of organism were identified. Also, using adolescent attitude survey, we identified the health factors that, in their opinion, affect health and measures for its preservation. Low levels of nonspecific resistance and functional activity of major organs and systems were found. The results indicate low motivation of healthy individual behaviors and lack of centralized activities during vocational and professional training. The most effective of the proposed solutions is timely conducted career guidance activities during pre-profile (at school) education involving all professional experts, including doctors. Indicators of successful vocational guidance system in the country is a large number of successful professional careers, fast entry of young people into the labor market, a developed system of further education, general satisfaction of the young citizens with their professional lives, and thus, the quality of life in general. The foregoing will fully organize healthcare of teenagers to combine the activities of education, health, administration and other departments implement promising areas in maintaining the health of students of vocational schools – primary and reproductive labor potential of society is necessary for a more inclusive attitude of teenagers to their health.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58336
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
United States8
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Danylenko_young.pdf486.2 kBAdobe PDF0Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.