Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63259
Title: Изучение острой и подострой токсичности субстанции с противогрибковым действием
Authors: Дербисбекова, У.Б.
Датхаев, У.М.
Момбеков, С.Е.
Рахимов, К.Д.
Шарапатдин, А.К.
Шалабай, А.К.
Keywords: субстанція
субстанция
substance
substancja
Флуцітозін
Флуцитозин
Flucytosine
flucytozyna
похідні піримідину
производные пиримидина
pyrimidine derivatives
pochodne pirymidyny
піперідінілетанон
пиперидинилэтанон
piperidinyl ethanone
eteron piperydynylowy
Issue Year: 2017
Publisher: Сумский государственный университет
Citation: Изучение острой и подострой токсичности субстанции с противогрибковым действием [Текст] / У.Б. Дербисбекова, У.М. Датхаев, С.Е. Момбеков [и др.] // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 41-48.
Abstract: В данной работе авторами исследована острая и подострая токсичность субстанции 2-(6-гидроксиметил-9-метил-2-(4-фторфенил)-5Н- пиридо[4',3':5,6]пирано[2,3-d]пиримидин-4-илсульфанил)-1-N- пиперидинилэтанона (производные 4Н-пиридо[4',3':5,6]пирано[2,3-d]пиримидина). Целью изучения острой и подострой токсичности субстанции является определение переносимых, токсических и летальных доз лекарственного средства и причин наступления гибели животных. Острую токсичность исследуемой субстанции изучали на белых беспородных мышах. Суспензию вводили животным однократно в желудок с помощью зонда в диапазоне доз от 10 до 50 мг после суспендирования субстанции. Параллельно исследовали острую токсичность эталонного образца исследуемой субстанции с субстанцией с противогрибковым действием Флуцитозина (Flucytosine). Подострую токсичность исследуемой субстанции тоже изучали на белых беспородных мышах массой 18-22 г. Животные были разбиты на 3 группы — контрольную и 2 опытные, по 7 мышей в каждой. Животные опытных групп получали исследуемую субстанцию, а так же субстанцию для сравнения, с кормом в дозе 30 мг ежедневно в течение 14 сут. В результате проведения исследования было установлено, что животные, получавших исследуемую субстанцию, не отличались от контроля. Животные были активны, рефлексы живые, прием воды и пищи без особенностей, естественные отправления не нарушены. Таким образом, субстанция пиперидинилэтанона является малотоксичным веществам (IV класс опасности) и может быть рекомендован для клинических исследований.
In this study, the authors investigated the acute and subacute toxicity of the subatination of 2-(6-hydroxymethyl-9-methyl-2-(4-fluorophenyl)-5H-pyrido [4',3':5,6]pyrano[2,3-d]pyrimidin-4-ylsulfanyl)-1-N-piperidinyl ethanone 4Hpyrido[4',3':5,6]pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives). The purpose of studying the acute and subacute toxicity of the subsystem is to determine the tolerable, toxic and lethal doses of the drug and the causes of the onset of animal death. Acute toxicity of the test substance was studied in white mongrel mice. The suspension was administered to the animals once in the stomach with a probe at a dosage range of 10 to 50 mg after suspension of the substance. In parallel, the acute toxicity of the reference sample of the test substance with the substance with an antifungal action of Flucytosine (Flucytosine) was studied. Subacute toxicity of the test substance was studied in white mongrel mice weighing 18-22 g. The animals were divided into 3 groups - control and 2 experienced, 7 mice each. The animals of the experimental groups received the test substance, as well as the reference substance, with a dose of 30 mg daily for 14 days. As a result of the study, it was established that the animals that received the test substance did not differ from the control. The animals were active, the reflexes were alive, the intake of water and food without special features, natural dispatches were not violated. Thus, the substance of piperidinyl ethanone is a low-toxic substance (Class IV hazard) and can be recommended for clinical studies.
W tym artykule autorzy badali ostre i podostre toksyczność substancji 2- (6- hydroksymetylo-9-metylo-2- (4 fluorofenylo) -5H-pirydo [4”, 3' : 5,6] pirano [2,3-d i] pirymidyn-4-ylosulfanylo) -1-N- (piperidiniletanona pochodnych 4H-pirydo [4”, 3' : 5,6] pirano [2,3-d] pirymidyna). Celem zbadania ostrej i podostrej toksyczności substancji jest określenie tolerowanych, toksycznych i śmiertelnych dawek leku oraz przyczyny początków śmierci zwierząt. Ostra toksyczność badanej substancji badano u myszy białych koniowatych. Zawiesinę podawano zwierzętom raz w żołądku sondą w dawce od 10 do 50 mg po zawieszeniu substancji. Jednocześnie badano ostre toksyczność próbki referencyjnej badanej substancji z substancją o działaniu przeciwgrzybiczym Flucytozyna (Flucytozyna). Toksyczność podostra badanej substancji badano również u białych koniowatych myszy ważących 18-22 g. Zwierzęta podzielono na 3 grupy - grupę kontrolną i 2 eksperymentalne, po 7 myszy. Zwierzęta z grup doświadczalnych otrzymały badaną substancję, jak również substancję odniesienia z paszą w dawce 30 mg na dobę przez 14 dni. W wyniku badania ustalono, że zwierzęta, które otrzymały badaną substancję, nie różniły się od kontroli. Zwierzęta były aktywne, refleksy były żywe, spożycie wody i żywności bez szczególnych cech, naturalne przysyłki nie zostały naruszone. Zatem substancja piperidynyloetanonu jest substancją o niskiej toksyczności (zagrożenie klasy IV) i może być zalecana do badań klinicznych.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63259
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other5
Germany2
United States9
Downloads
China1
Germany2
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derbysbekova_ Datkhaev_Mombekov.pdf2.69 MBAdobe PDF4Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.