Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6407
Title: Управління екологічними ризиками інновацій у процесі переходу до сталого розвитку
Authors: Beznoieva, Anna Vadymivna
Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ильяшенко, Сергей Николаевич
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych
Мельник, Леонід Григорович
Мельник, Леонид Григорьевич
Melnyk, Leonid Hryhorovych
Карінцева, Олександра Іванівна
Каринцева, Александра Ивановна
Karintseva, Oleksandra Ivanivna
Сабадаш, Віктор Володимирович
Сабадаш, Виктор Владимирович
Sabadash, Viktor Volodymyrovych
Божкова, Вікторія Вікторівна
Божкова, Виктория Викторовна
Bozhkova, Viktoriia Viktorivna
Прокопенко, Ольга Володимирівна
Прокопенко, Ольга Владимировна
Prokopenko, Olha Volodymyrivna
Сотник, Ірина Миколаївна
Сотник, Ирина Николаевна
Sotnyk, Iryna Mykolaivna
Біловодська, Олена Анатоліївна
Беловодская, Елена Анатольевна
Bilovodska, Olena Anatoliivna
Карпіщенко, Марина Юріївна
Карпищенко, Марина Юрьевна
Karpishchenko, Maryna Yuriivna
Школа, Вікторія Юріївна
Школа, Виктория Юрьевна
Shkola, Viktoriia Yuriivna
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Шипулина, Юлия Сергеевна
Shypulina, Yuliia Serhiivna
Петренко, Віктор Васильович
Петренко, Виктор Васильевич
Petrenko, Viktor Vasylovych
Махнуша, Світлана Михайлівна
Махнуша, Светлана Михайловна
Makhnusha, Svitlana Mykhailivna
Мельник, Юлія Миколаївна
Мельник, Юлия Николаевна
Melnyk, Yuliia Mykolaivna
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Ильяшенко, Наталия Сергеевна
Illiashenko, Nataliia Serhiivna
Троян, Марія Юріївна
Троян, Мария Юрьевна
Troian, Mariia Yuriivna
Башук, Тетяна Олександрівна
Башук, Татьяна Александровна
Bashuk, Tetiana Oleksandrivna
Карпіщенко, Олександр Олексійович
Карпищенко, Александр Алексеевич
Karpishchenko, Oleksandr Oleksiiovych
Міцура, Олена Олексіївна
Мицура, Елена Алексеевна
Mitsura, Olena Oleksiivna
Суярова, Олена Олексіївна
Суярова, Елена Алексеевна
Suiarova, Olena Oleksiivna
Нагорний, Євген Ігорович
Нагорный, Евгений Игоревич
Nahornyi, Yevhen Ihorovych
Харченко, Микола Олексійович
Харченко, Николай Алексеевич
Kharchenko, Mykola Oleksiiovych
Дериколенко, Олександр Миколайович
Дериколенко, Александр Николаевич
Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych
Безноєва, Анна Вадимівна
Безноева, Анна Вадимовна
Keywords: інновація
ризик
Issue Year: 2008
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Управління екологічними ризиками інновацій у процесі переходу до сталого розвитку : звіт про НДР (заключний) / Керівн. С.М. Ілляшенко. - Суми : СумДУ, 2008. - 270 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – невизначеність та ризик інновацій. Мета роботи – розробити методичні підходи до економічної оцінки екологічних ризиків інновацій та теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму управління екологічними ризиками інновацій. Методи дослідження – системний підхід, аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій, сучасні концепції управління та інноватики. У процесі розв’язання задач дослідження були використані: порівняльний та статистичний аналіз (у тому числі кореляційно-регресійний), метод логічного узагальнення, системно-структурний аналіз, факторний аналіз, методи нечіткої логіки, методи економіко-математичного моделювання та аналізу, методи експертних оцінок, структурно-логічного моделювання. У звіті відображені результати наукових досліджень, які дозволяють стверджувати, що авторами розроблені і науково обґрунтовані теоретичні і методичні основи організаційно-економічного механізму управління екологічними ризиками інновацій з метою екологізації економіки у руслі концепції інноваційного розвитку. У звіті викладено теоретико-методологічні і методичні розробки авторів з проблематики багатофакторного аналізу і урахування екологічних ризиків інновацій різної спрямованості: продуктових, технологічних, організаційних тощо. Авторами виконано системний аналіз соціально-економічних передумов управління екологізацією інноваційних процесів, що реалізуються в умовах транзитивної економіки, доведено економічну доцільність управління, визначено його особливості, пов’язані з умовами України. Розроблено рекомендації щодо специфіки застосування методів кількісної оцінки ризику інноваційної діяльності, удосконалено методи багатофакторної оцінки ризику в умовах неповної визначеності впливу окремих факторів. Запропонована авторська класифікація екологічних ризиків інновацій, визначені проблеми їх урахування і управління. На цій основі розроблено теоретико-методологічні і методичні основи факторного аналізу і вартісної оцінки екологічних ризиків інновацій, урахування взаємодії їх підвидів. Удосконалено організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інноваційних проектів на державному і регіональному рівнях, а також рівні окремих господарюючих суб’єктів. Запропонована раціональна мотивація екологізації інноваційної діяльності підприємств з урахуванням факторів мотивування, проведено аналіз потенціалу ринку для екологічних інновацій, удосконалено механізм урахування екологічних ризиків інноваційної діяльності при розробці програми охорони довкілля Сумської області. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6407
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6407
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other219
China17
Czech Republic2
Germany12
Spain2
EU3
France5
United Kingdom9
Iran1
Iceland1
Italy2
Japan1
Netherlands3
Norway1
Poland1
Russia59
Slovakia1
Turkey9
Ukraine456
United States97
Downloads
Other904
Canada1
China4
Cyprus1
Czech Republic1
Germany5
Spain1
EU7
France33
United Kingdom1
Italy1
Japan1
Kazakhstan2
Poland2
Russia30
Ukraine834
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
2008.pdf3.1 MBAdobe PDF1831Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.