Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64196
Title: Епiдемiологiя раку яєчників у Тюменській області
Authors: Шевлюкова, Т.
Чабанова, Н.
Максимова, Н.
Боєчко, Д.
Keywords: рак яєчників
рак яичников
ovarian cancer
динаміка захворювання
динамика болезни
disease dynamics
послуги раку
раковые услуги
cancer services
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Епiдемiологiя раку яєчників у Тюменській області [Текст] / Т. Шевлюкова, Н. Чабанова, Н. Максимова, Д. Боєчко // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 266-268.
Abstract: Malignant neoplasms of the female reproductive system are the most commonly occurring outcomes in women in the Russian Federation (RF) and the Tyumen region (TU) [1, 2]. Ovarian cancer (RV) in the region of prevalence is 3rd place, yielding to cancer of the uterus and cervical cancer, but is characterized by higher mortality rates. The analysis of statistical data for the period from 2012-2016, TL showed that the proportion of patients with OIE outside the ovary found during the conduct of preventive examinations, decreased, in contrast to the same indicator for the Ural and the Russian Federation. The dynamics of morbidity, oneyear mortality and mortality in TO from ovarian cancer tends to decrease. At that time, according to the Ural Federal Reserve and the Russian Federation, the increase of these same indicators with a decrease in mortality is noted. The ratio of one-year fatality rate to stage IV in TO with PN from 2012 (1,4) to 2016 (0,7) decreased by 2 times, according to the UrFOS and the RF, it increased. The obtained data allow to determine the priority directions of the development of the cancer services of the region.
Nowotwory złośliwe żeńskiego układu rozrodczego są najczęściej występującymi wynikami kobiet w Federacji Rosyjskiej (RF) i regionie Tyumen (TU) [1, 2]. Rak jajników (RV) w regionie występowania to 3 miejsce, dając raka macicy i raka szyjki macicy, ale charakteryzuje się wyższymi wskaźnikami śmiertelności. Analiza danych statystycznych na lata 2012-2016 wykazała, że odsetek pacjentów z OIE poza jajnikiem stwierdzony podczas prowadzenia badań profilaktycznych zmniejszył się, w przeciwieństwie do tego samego wskaźnika Ural i Federacji Rosyjskiej. Dynamika zachorowalności, rokowania i śmiertelność TO w raku jajnika zwykle maleje. W tym czasie, według Ural Rezerwy Federalnej i Federacji Rosyjskiej, odnotowano wzrost tych samych wskaźników wraz ze spadkiem śmiertelności. Zdaniem UrFOS i RF, stosunek wskaźnika śmiertelności do jednego roku do IV etapu TO i PN z 2012 (1,4) do 2016 (0,7) zmniejszył się dwukrotnie. Uzyskane dane umożliwiają określenie priorytetowych kierunków rozwoju usług rakowych w regionie.
Злоякісні новоутворення (ЗНО) жіночої репродуктивної системи є найбільш частими ЗНО у жінок в Російській Федерації (РФ) і Тюменської області (ТО) [1; 2]. Рак яєчників (РЯ) в ТО області за поширеністю займає 3-е місце, поступаючись раку тіла матки і раку шийки матки, але відрізняється більш високими показниками смертності.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64196
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other5
Germany2
Ukraine1
Downloads
China2
Germany2
Italy1
Ukraine7
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shevliukova_Chabanova_Maksymova_Boiechko.pdf1.13 MBAdobe PDF13Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.