Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65824
Title: Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування
Other Titles: The Peculiarities of English Apologies’ Intonation Pattern in the Formal Register
Особенности интонационной организации английских высказываний-извинений официального стиля общения
Authors: Алексенко, С.Ф.
Keywords: висловлення-вибачення
комунікативно-прагматичні типи
мовленнєвоетикетні акти-експресиви
інтонаційна організація
офіційний стиль спілкування
apologies
communicative types
etiquette speech expressive acts
intonation pattern
formal register
высказывания-извинения
коммуникативно-прагматические типы
речеэтикетные акты-экспрессивы
интонационная организация
официальный стиль общения
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Алексенко, С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування [Текст] / С.Ф. Алексенко // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, №4. - С. 7-14.
Abstract: У статті осмислюється широкий спектр екстралінгвістичних чинників, які впливають на модифікацію інтонаційної моделі висловлень. Доводиться необхідність обмеження такими з них, як ситуація спілкування, співвідношення соціальних статусів комунікантів, ступінь емоційної забарвленості мовлення та прагматична настанова певної мовленнєвої дії при вивченні варіативності інтонаційного контуру. На прикладі аналізу просодичної організації висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування розглядається зумовленість інтонаційних ознак висловлень ситуацією спілкування, в якій вони функціонують. З’ясовано, що формально вираженим висловленням-вибаченням притаманні середні та низькі висхідні тони, поступово низхідна шкала, помірний темп вимовляння, чітке синтагматичне членування, невисокий коефіцієнт паузації, розширений тональний діапазон та середній тональний рівень реалізацій висловлювань.
The article tackles a wide range of extralinguistic factors which affect the intonation pattern modification of utterances. It’s proven that in the study of intonation contour variation it’s expedient to confine to such of them as the communicative situation, the relative ratio of social statuses of interlocutors, the degree of emotional colouring of speech and the pragmatic aim of a certain utterance. Prosodic organization of apologies in the formal register is taken as a manifestation of dependence of intonation features of utterances on the situation in which they are realized. It has been determined that middle and low ascending tones, gradually descending scale, moderate tempo of pronunciation, distinct syntagmatic division, middle rate of pausation, widened pitch range and middle pitch level of utterances actualization are characteristic of formal apologies.
В статье осмысливается широкий спектр экстралингвистических факторов, которые влияют на модификацию интонационной модели высказываний. Доказывается необходимость ограничения такими из них, как ситуация общения, соотношение социальных статусов коммуникантов, степень эмоциональной окраски речи и прагматическая установка определенного речевого действия при изучении вариативности интонационного контура. На примере анализа просодической организации высказываний-извинений официального стиля общения рассматривается обусловленность интонационных признаков высказываний ситуацией общения, в которой они функционируют. Выяснено, что формально выраженным высказываниям-извинениям присущи средние и низкие восходящие тоны, постепенно нисходящая шкала, умеренный темп произношения, четкое синтагматическое членение, невысокий коэфициент паузации, расширенный тональный диапазон и средний тональный уровень реализаций высказываний.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65824
Type: Article
Appears in Collections:Філологічні трактати

Views
Other5
Downloads
Other1
China1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Aleksenko_Peculiarities_of_English_Apologies.pdf367.18 kBAdobe PDF2Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.