Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67726
Title: Захист авторських прав від плагіату в Інтернеті
Other Titles: Copyright Protection from Plagiarism on the Internet
Authors: Коношенко, А.С.
Keywords: права інтелектуальної власності
авторські права
захист авторських прав
плагіат
мережа Інтернет
intellectual property rights
copyrights
copyright protection
plagiarism
Internet
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Коношенко, А.С. Захист авторських прав від плагіату в Інтернеті [Текст] / А.С. Коношенко; наук. кер. А.М. Куліш // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 7(20). – С. 100-103.
Abstract: Широке використання Iнтернету в нашому суспільстві породжує не лише нові можливості, а й призводить до проблем ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності. В мережі Інтернет розміщується велика кількість об’єктів авторського права: літературних та музичних творів, фотографій, статей та інших. Основною проблемою, що виникає при використанні об’єкту інтелектуальної власності в Інтернеті, є безконтрольний експорт та імпорт об’єктів авторського права, оскільки твори стають доступними для кожного, хто бажає їх відтворити, скопіювати, скомпілювати тощо. Унаслідок таких і подібних випадків порушуються права автора, а отже, вони потребують захисту. У статті розглядається явище плагіату, його ознаки та специфіка прояву в мережі Інтернет. Необхідно наголосити, що Iнтернет є загальнодоступним інформаційним простором глобального характеру, який не має єдиного централізованого керування, єдиного власника та відокремленого майна, і саме цим ставить під загрозу авторські та суміжні права. Автором досліджено актуальні проблеми захисту авторських прав від плагіату в мережі Інтернет в умовах сучасного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Охарактеризовано існуючу сиситему дій суб’єктів, авторські права яких були порушені в Інтернеті та наведено можливі технічні способи захисту авторів, що дозволяють створювати технологічні перешкоди порушенню авторського права. Проаналізовано норми чинного законодавства та законодавство зарубіжних країн щодо захисту авторських прав в Інтернеті. Та зроблено висновок, що основною проблемою законодавства України, щодо захисту авторських прав, є невідповідність до сьогоденних реалій. Тобто, якщо взяти до уваги Закон України «Про авторське право і суміжні права», то в ньому взагалі відсутні положення, що стосуються захисту авторських прав в мережі Інтернет. Хоча у більшості випадків, діяльність бізнесу, творча діяльність та інші, здійснюються саме у мережі Інтернет.
The widespread use of the Internet in our society generates not only new opportunities, but also leads to problems of effective protection and protection of intellectual property rights. The Internet has a large number of copyright objects: literary and musical works, photographs, articles, and more. The main problem encountered when using an intellectual property object on the Internet is the uncontrolled export and import of copyright objects, since the works become accessible to anyone who wants to reproduce, copy, compile, etc. As a result of such and such cases, the rights of the author are violated, and therefore they need protection. The article deals with the phenomenon of plagiarism, its features and the specifics of manifestation on the Internet. It should be emphasized that the Internet is a public information space of a global nature that does not have a unified centralized management, a single owner and a separate property, which is precisely what jeopardizes copyright and related rights. The author investigates the actual problems of copyright protection from plagiarism on the Internet in the conditions of modern development of information and communication technologies. The existing system of actions of the subjects whose copyright has been violated on the Internet is described, and possible technical ways of protecting authors that allow to create technological barriers to copyright infringement are described. The norms of the current legislation and the legislation of foreign countries concerning the protection of copyright on the Internet are analyzed. However, it was concluded that the main problem of Ukrainian legislation regarding copyright protection is the lack of conformity with present-day realities. That is, if you take into account the Law of Ukraine «On Copyright and Related Rights», then there are no provisions in general on the protection of copyright in the Internet. Although in most cases, business activities, creative activities and others are carried out on the Internet.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67726
Type: Article
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
Other21
Canada1
United States1
Downloads
Other30


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Konoshenko_Zakhyst_avtorskykh_prav_Lg_7(20)_2017.pdf1.76 MBAdobe PDF30Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.