Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71033
Title: Дослідження впливу довіри на основні параметри діяльності системоутворюючих банків
Other Titles: The influence of trust on the main parameters of systemically important banks
Authors: Бадалов, Г.Р.
Keywords: довіра
доверие
trust
детермінанти довіри
детерминанты доверия
determinants of trust
криза довіри до національної валюти
кризис доверия к национальной валюте
crisis of trust in the national currency
системоутворюючі банки
системообразующие банки
systemically important banks
ефективність діяльності банківських установ
эффективность деятельности банковских учреждений
efficiency of banking institutions
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Бадалов, Г.Р. Дослідження впливу довіри на основні параметри діяльності системоутворюючих банків [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / Г.Р. Бадалов; наук. керівник М.М. Бричко. - Суми: СумДУ, 2018. - 65 с.
Abstract: Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає у тому, що у сучасних умовах темпи розвитку економіки в значній мірі залежать від банків, функціонування яких впливає на збільшення виробничих потужностей реального сектору економіки, здійснення інвестицій тощо. Ефективність діяльності банківських установ зазвичай залежить від наявності достатнього обсягу фінансових ресурсів, який в більшості випадків формується за рахунок вкладів економічних агентів. При розміщенні тимчасово вільних коштів у банку, використання платіжних карток з метою розрахунків клієнт грунтується на суб'єктивній думці, в основі якої лежить довіра. Таким чином, довіра до банківської установи виступає важливим фактором її розвитку, а тому впливає на основні показники її діяльності. Особливого значення довіра набуває в контексті діяльності системоутворюючих банків, оскільки внаслідок її втрати може порушитись стабільність функціонування всієї банківської системи. Мета кваліфікаційної роботи полягає у дослідження теоретичних та практичних аспектів впливу довіри на основні параметри діяльності системоутворюючих банків та розробка комплексу заходів спрямованих на мінімізацію негативного впливу ерозії довіри на діяльність банківських установ. Об'єктом дослідження виступила суспільна довіра на фінансовому ринку та ринку фінансових послуг. Предметом дослідження є вплив довіри на основні параметри діяльності системоутворюючих банків. Загальнометодологічною підставою для кваліфікаційної роботи послужили системний, порівняльний і структурно- функціональний методи дослідження. В роботі також застосовувалися метод регресійного аналізу та метод інтегральних показників. Інформаційною базою кваліфікаційної роботи є статті у зарубіжних та вітчизняних періодичних наукових виданнях, підручники, навчально-методичні посібники, правові акти та аналітичні матеріали консалтингових та аналітичних компаній. Емпірична база дослідження представлена даними Державної служби статистики України, Національного банку України, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), інтернет ресурсами. Основний результат роботи полягає у розробці науково-методичного підходу до оцінювання рівня суспільної довіри до вітчизняної грошової одиниці шляхом обчислення інтегрального показника на основі врахування виконання гривнею основних функцій: міра вартості, засіб обігу, засіб заощадження, засіб платежу, світові гроші (с. 29-37). Такий підхід дозволяє проводити моніторинг довіри економічних агентів до гривні як основного інституту фінансового сектору економіки, а також визначати причини ерозії кризи довіри до національної валюти (внаслідок невиконання нею основних функцій). На основі регресійних рівнянь визначено вплив довіри до гривні на основні показники діяльності системоутворюючих банків (с. 37-41), що дозволило згрупувати банківські установи в залежності від їх повної або часткової кореляції з показниками активів, капіталу, прибутковості, ділової активності. Грунтуючись на результатах дослідження запропоновані заходи спрямованих на мінімізацію негативного впливу ерозії суспільної довіри на діяльність банківських установ.
Актуальность темы квалификационной работы заключается в том, что в современных условиях темпы развития экономики в значительной степени зависят от банков, функционирование которых влияет на увеличение производственных мощностей реального сектора экономики, осуществления инвестиций. Эффективность деятельности банковских учреждений обычно зависит от наличия достаточного объема финансовых ресурсов, который в большинстве случаев формируется за счет вкладов экономических агентов. При размещении временно свободных средств в банке, использование платежных карт с целью расчетов клиент основывается на субъективном мнении, в основе которой лежит доверие. Таким образом, доверие к банковской учреждения выступает важным фактором ее развития, а потому влияет на основные показатели ее деятельности. Особое значение доверие приобретает в контексте деятельности системообразующих банков, поскольку в результате ее потери может нарушиться стабильность функционирования всей банковской системы. Цель квалификационной работы заключается в исследование теоретических и практических аспектов влияния доверия на основные параметры деятельности системообразующих банков и разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию негативного влияния эрозии доверия на деятельность банковских учреждений. Объектом исследования выступила общественная доверие на финансовом рынке и рынке финансовых услуг. Предметом исследования является влияние доверия на основные параметры деятельности системообразующих банков. Методы исследования. Общеметодологической основанием для квалификационной работы послужили системный, сравнительный и структурно функциональный методы исследования. В работе также применялись метод регрессионного анализа и метод интегральных показателей. Информационной базой квалификационной работы является статьи в зарубежных и отечественных периодических изданиях, учебники, учебно-методические пособия, правовые акты и аналитические материалы консалтинговых и аналитических компаний. Эмпирическая база исследования представлена ​​данным Государственной службы статистики Украины, Национального банка Украины, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), интернет ресурсами. Основной результат работы состоит в разработке научно-методического подхода к оценке уровня общественного доверия к отечественной денежной единицы путем вычисления интегрального показателя на основе учета выполнения гривной основных функций: мера стоимости, средство обращения, средство сбережения, средство платежа, мировые деньги (с. 29- 37). Такой подход позволяет проводить мониторинг доверия экономических агентов к гривне как основного института финансового сектора экономики, а также определять причины эрозии кризиса доверия к национальной валюте (вследствие невыполнения им основных функций). На основе регрессионных уравнений определено влияние доверия к гривне на основные показатели деятельности системообразующих банков (с. 37-41), что позволило сгруппировать банковские учреждения в зависимости от их полной или частичной корреляции с показателями активов, капитала, доходности, деловой активности. Основываясь на результатах исследования предложены меры направленных на минимизацию негативного влияния эрозии общественного доверия на деятельность банковских учреждений.
The urgency of the topic of qualification work is that under current conditions the pace of economic development depends to a large extent on banks, the functioning of which affects the increase of production capacities of the real sector of the economy, the implementation of investments, etc. The effectiveness of the activities of banking institutions usually depends on the availability of sufficient financial resources, which in most cases is formed at the expense of the contributions of economic agents. When placing temporarily free funds in a bank, the use of payment cards in order to calculate the client based on subjective opinion, which is based on trust. Thus, trust in a banking institution is an important factor in its development, and therefore affects its key performance. Of particular significance is trust in the context of the activity of system-building banks, as the stability of the functioning of the entire banking system may be affected by its loss. The purpose of the qualification work is to study the theoretical and practical aspects of the influence of trust on the main parameters of the activity of system-forming banks and to develop a set of measures aimed at minimizing the negative impact of erosion of trust on the activities of banking institutions. The object of the study was public trust in the financial market and financial services market. The subject of the study is the influence of trust on the main parameters of the activity of system-forming banks. Research methods. The systematic, comparative and structural-functional methods of research served as the general methodological basis for qualification work. In the work, the method of regression analysis and the method of integral indicators were also used. The information base of the qualification work is the articles in foreign and domestic periodical scientific publications, textbooks, teaching aids, legal acts and analytical materials of consulting and analytical companies. The empirical base of the study is presented by the data of the State Statistics Service of Ukraine, the National Bank of Ukraine, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Internet resources. The main result of the work is to develop a scientific and methodical approach to assessing the level of public trust in the domestic monetary unit by calculating the integral indicator on the basis of taking into account the hryvnia performance of the main functions: a measure of value, a means of circulation, a means of saving, a means of payment, world money (pp. 29- 37). This approach allows monitoring the trust of economic agents in the hryvnia as the main institution of the financial sector of the economy, as well as determining the causes of erosion of the crisis of confidence in the national currency (due to failure to fulfill its main functions). On the basis of the regression equations, the influence of trust on the hryvnia on the main indicators of the activity of the system-forming banks was determined (pp. 37-41), which made it possible to group banking institutions according to their full or partial correlation with the indicators of assets, capital, profitability, business activity. Based on the results of the study, proposed measures aimed at minimizing the negative impact of erosion of public trust on the activities of banking institutions.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71033
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Views
Other8
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Badalov_trust.pdf1.05 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.