Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72050
Title: Strategy of Argument Impact in American Political Advertisement
Other Titles: Реалізація стратегій аргументативного впливу в американській політичній рекламі
Реализация стратегий аргументативного влияния в американской политической рекламе
Authors: Chulanova, Halyna Valeriivna
Syzonenko, M.I.
Keywords: стратегія
аргументація
вплив
політична реклама
стратегия
аргументация
влияние
политическая реклама
strategy
argumentation
impact
political advertisement
Issue Year: 2018
Publisher: Sumy State University
Citation: Chulanova, H.V. Strategy of Argument Impact in American Political Advertisement / H.V. Chulanova, M.I. Syzonenko // Філологічні трактати. - 2018. - Т.10, № 4. - С. 76-84. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(4)-10.
Abstract: Стаття розглядає стратегію як чітко визначений план дій для досягнення комунікативної мети в рамках політичного дискурсу. Детально вивчені основні елементи аргументації та впливу, їх функції, а також значення для учасників комунікації. Крім того, в результаті опрацювання робіт багатьох дослідників, які також вивчали цю тему було чітко розмежовано поняття «стратегія», «вплив» та «аргументація». Особлива увага приділена різним класифікаціям стратегій впливу, які зазначені у роботах відомих дослідників, а також тактикам їх реалізації. У процесі дослідження виявлено, що яскраві картинки, зворушливі історії, мотивуючі промови завжди є частиною тієї чи іншої тактики впливу на свідомість людини, неважливо помічає вона це чи ні. Причому рекламні ролики мають попит у різних сферах життя суспільства: комерційній, освітній, спортивній і т.д. Сфера політики не є винятком, а навпаки досить ілюстративним прикладом. Реклама визначена як основний засіб аргументативного впливу на суспільство у політичній сфері життя. На матеріалі розглянутих роликів американської політичної реклами визначено основні мовні засоби, якими користуються політики для досягнення визначеної комунікативної мети. Особливо детально були досліджені приклади використання різних стратегій і тактик, та виділені засоби їх втілення. Отже, З поміж цілого ряду різноманітних класифікацій було виділено одну, за якою і були досліджені приклади американської реклами. На основі всіх отриманих результатів, та знайдених фактів під час проведеного дослідження були сформовані власні висновки в рамках обраної теми. Важливим етапом роботи було також виділення перспектив подальших досліджень обраної теми у рамках політичного дискурсу. З власної ініціативи були зазначені перспективи більш детальних спостережень й у інших сферах життя, які чинять не менший вплив на сучасне суспільство.
Статья рассматривает стратегию как четко определенный план действий достижения коммуникативной цели в политической рекламе. Детально изучены основные элементы аргументации и воздействия, их функции, а также значение для участников коммуникации. Особое внимание уделено различным классификациям стратегий влияния, которые указаны в работах лингвистов, а также тактикам их реализации. Исследованы различные яркие картинки, трогательные истории и мотивирующие речи, которые создают большой эффект на зрителя. Реклама определена как действенное средство аргументативном влияния на общество в политической сфере жизни. На материале рассмотренных американских политических рекламных роликов определены основные языковые средства, которыми пользуются политики для достижения определенной цели. Среди целого ряда различных классификаций выделена одна, по которой собственно были исследованы отобранные примеры американской рекламы. Важным этапом работы было также выделение перспектив дальнейших исследований выбранной темы в рамках лингвистики и других наук. По собственной инициативе были отмечены перспективы более детального изучения влияния рекламы, действие которого не менее и в других сферах жизни общества.
The article considers the strategy as a clearly defined plan aimed to achieve a communicative goal in the political advertisement. The basic elements of the argumentation and impact, their functions, as well as the importance of the communication for the participants have been thoroughly studied. In addition, as a result of the work of mwany researchers who also studied this topic, the notion of "strategy", "influence" and "argumentation" has been clearly specified. In the course of the investigation various bright pictures, touching stories and motivating speeches that create a great effect on the viewer have been analyzed. The advertisement is defined as an effective means of argument impact on the society in the political sphere of life. Based on the material of the reviewed American political advertisement, the main language tools that politicians use to achieve a specific goal are identified. From a number of different classifications, one was singled out for which selected examples of American advertising were actually investigated. An important part of the work was also to highlight the prospects for further researches within the chosen topic in linguistics and other sciences. At the own initiative, prospects for a more detailed study of the impact of advertisement were noted, whose effect is not less in other areas of society.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72050
Type: Article
Appears in Collections:Філологічні трактати

Views
Other3
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chulanova_Syzonenko_Ftrk_2018.pdf356.99 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.