Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39625
Title: Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки
Other Titles: Обеспечение экономического суверенитета в условиях открытости экономики
The economic sovereignty support under the conditions of economy’s openness
Authors: Мельник, Т.М.
Keywords: економічний суверенітет
зовнішньоекономічний сектор
національна економіка
відкритість економіки
лібералізація
економічне зростання
конкурентоспроможність
экономический суверенитет
внешнеэкономический сектор
национальная экономика
открытость экономики
либерализация
экономический рост
конкурентоспособность
economic sovereignty
external sector
national economy
openness of economy
liberalization
economic growth
competitiveness
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Мельник, Т.М. Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки [Текст] / Т.М. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. - С. 147-157.
Abstract: У статті визначено поняття економічного суверенітету та його відмінність від категорії «економічна безпека». Виявлено наслідки впливу лібералізації зовнішньої торгівлі на можливість забезпечення економічного суверенітету в сучасних умовах, проаналізовано індикатори розвитку економіки України та її зовнішньоекономічного сектору. Висвітлено ключові зовнішньоторговельні чинники, що впливають на макроекономічну стабільність України. Запропоновано заходи підвищення конкурентоспроможності країни, що сприятимуть поліпшенню умов для збереження економічного суверенітету.
В статье определены понятие экономического суверенитета и его отличие от категории «экономическая безопасность». Выявлены последствия воздействия либерализации внешней торговли на возможность обеспечения экономического суверенитета в современных условиях, проанализированы индикаторы развития экономики Украины и ее внешнеэкономического сектора. Освещены ключевые внешнеторговые факторы, влияющие на макроэкономическую стабильность Украины. Предложены меры повышения конкурентоспособности страны, способствующие улучшению условий для сохранения экономического суверенитета.
The aim of the article. The aim of the article is devoted to identify opportunities of supporting the economic sovereignty under conditions of economic openness. Consideration of the problem is based on the study of Ukraine's economy indicators and its external sector.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39625
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other9
Canada1
Germany8
United Kingdom1
Italy1
Japan1
Poland1
Russia3
Turkey1
Taiwan1
Ukraine48
United States1
Downloads
Other9
Bulgaria6
Belarus1
China8
Czech Republic3
Germany2
EU1
France4
Poland2
Russia17
Slovakia1
Ukraine213
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Melnyk_Economichny_suverenitet.pdf426 kBAdobe PDF268Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.