Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44609
Title: Sustainable development assessment through indicators evolving
Other Titles: Дослідження сталого розвитку крізь призму еволюції індикаторів
Исследования устойчивого развития через призму эволюции индикаторов
Authors: Zharova, L.V.
Eremeeva, N.V.
Keywords: sustainable development
environmental policy
indicators
assessment
pressure – state – response model
data accessibility
сталий розвиток
екологічна політика
індикатори
оцінка
модель «вплив – стан – відповідь»
доступність даних
устойчивое развитие
экологическая политика
индикаторы
оценка
модель «влияние – состояние – ответ»
доступность данных
Issue Year: 2016
Publisher: Sumy State University
Citation: Zharova, L.V. Sustainable development assessment through indicators evolving [Текст] / L.V. Zharova, N.V. Eremeeva // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 224-235.
Abstract: У статті доведено, що показники сталого розвитку виконують важливу функцію використання знань про розвиток людського суспільства у процесі прийняття рішень на всіх етапах від планування і втілення до оцінювання впливу політики, планів та програм. Авторське дослідження узагальнює погляд на набори індикаторів сталого розвитку на основі еволюційного аналізу досвіду їх застосування. Сформульовано шляхи подолання недостатньої уніфікації кількісного та якісного складу індикаторів в межах різних концептуальних і організаційних рамок, що використовуються різними країнами. Запропоновано напрямки модернізації системи індикаторів сталого розвитку. Доведено важливість вимірювання сталого розвитку на різних рівнях: місцевому, регіональному, підприємства і на рівні родин. Підкреслено, що основоположним завданням при створенні набору індикаторів є поділ відповідальності національних органів управління, а також якість та доступність даних. Зроблено акцент на такий проблемі, як забезпечення якості аналізу перехресних зв'язків між показниками, для підвищення якості та уніфікованості набору показників сталого розвитку.
В статье обосновывается, что показатели устойчивого развития выполняют важную функцию в использовании знаний о развитии человеческого общества в процессе принятия решений на всех этапах от планирования и внедрения до оценки влияния политики, планов и программ. Авторское исследование обобщает подходы к оценке наборов индикаторов устойчивого развития на основе эволюционного анализа опыта их применения. Особое внимание уделено краеугольным подходам к оценке устойчивости развития и основным трендам в использовании индикаторов. Сформулированы подходы к упразднению недостаточной унификации количественного и качественного состава индикаторов в рамках различных концептуальных и организационных подходов, используемых различными странами. Предложены направления модернизации системы индикаторов устойчивого развития. Доказана важность измерения устойчивого развития на разных уровнях: местном, региональном, предприятия и на уровне семей. Подчеркнуто, что основополагающей задачей при создании набора индикаторов является разделение ответственности национальных органов управления, а также качество и доступность данных. Сделан акцент на такой проблеме, как обеспечение качества анализа перекрестных связей между показателями, для повышения качества и унификации набора показателей устойчивого развития.
The article devoted to analysis of sustainable development indicators (SDI) evolution and peculiarities of designing the set of SDI for Ukraine, Moldova, Georgia and other countries. The paper provides an overview of evolution and application experience of sustainability measuring practice. Researchers analyze the directions of measurement approach progress. Modern trends of indicators’ using are explored. Ways of overcoming the lack of harmonization in variety of conceptual and organizational frameworks which are used by different countries are viewed.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44609
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other6
Belgium1
Canada1
China3
Germany7
France2
United Kingdom2
Ghana1
Iran1
Japan1
Ukraine3
United States12
Downloads
Other8
China6
Germany7
France1
Iran1
Poland1
Russia19
Sweden1
Slovakia1
Turkey1
Ukraine4
United States2
South Africa1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zharova_stalyi_rozvytok.pdf371.29 kBAdobe PDF53Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.