Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71930
Title: Управління процесом оцінки якості освітніх послуг у вишому навчальному закладі
Authors: Алфавваз Осама Фавваз Соуд
Keywords: вищий навчальний заклад
освітні послуги
якість освітніх послуг
споживач
оцінка якості освітніх послуг
управління якістю
higher educational institution
educational services
quality educational services
consumer evaluation of the quality of educational services
quality management
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Алфавваз, Осама Фавваз Соуд Управління процесом оцінки якості освітніх послуг у вишому навчальному закладі [Текст] / Осама Фавваз Соуд Алфавваз // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 1. – С. 33-39. – DOI: 10.21272/1817-9215.2018.1-04.
Abstract: Мета роботи полягає в комплексному аналізі поняття "якість освітньої послуги" у розрізі діяльності ВНЗ як суб’єкту ринкових відносин, та наданні пропозицій щодо формалізації процесу оцінки якості освітніх послуг. В роботі проаналізовано багатоаспектність категорії "якість освітньої послуги" з точки зору трактувань різних науковців, та доведено що на сучасному етапі зміст поняття якості освіти розглядається як інтегральна характеристика системи освіти. Це комплексний показник, що синтезує всі етапи навчання, розвитку і становлення особистості, умов і результатів навчального процесу. Центральним завданням досягнення якості освіти служить орієнтація на запити студентів і створення умов для їх особистого розвитку і подальшої конкурентоспроможності в професійній діяльності. В роботі доведено, що сукупність очікуваних споживачем параметрів якості необхідної йому освітньої послуги і їх значення, що задовольняють запити споживача, і становлять цінність освітньої послуги. Якість освітньої послуги в загальному вигляді можна оцінити як розбіжність між очікуваннями споживача і його сприйняттям послуги після завершення навчання. Доведено, що на очікування споживача впливає коло його спілкування, власні потреби і наявний у нього життєвий досвід. В роботі визначено також низку проблем з якими зіткається ВНЗ проводячи оцінку освітніх послуг. В роботі надано пропозиції щодо формалізації процесу оцінки якості освітніх послуг, визначено основні його етапи та методи оцінки освітніх послуг.
Purpose is a comprehensive analysis of the concept of "quality of education" in the context of the university as a subject of market relations, and providing proposals for formalizing the process of assessing the quality of education. The paper analyzes the multidimensional category "quality of education" in terms of different interpretations of scientists, and proved that at present meaning of the quality of education is seen as an integral characteristic of the education system. It is a composite index that synthesizes all the stages of learning, development and identity formation, conditions and results of the educational process. The central task of achieving quality education is the focus on the needs of students and to create conditions for their further personal development and competitiveness in professional activities. It is proved that the expectations set quality parameters of necessary educational services and their values that satisfy the demands of consumers and amount to the value of education. The quality of educational services in general can be estimated as the difference between consumer expectations and perceptions of its services after graduation. Of course, the expectations of consumers affect his circle of communication, their own needs and its existing experience. The paper also identified a number of problems which zitkayetsya universities conducting assessment of educational services. The paper provided proposals for formalizing the process of assessing the quality of educational services, defined milestones and evaluation methods of education.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71930
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views
Other10
Downloads
Other4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Alfavvaz.pdf613.7 kBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.