Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Обертовий віброгранулятор розплавів
Authors Kraievskyi, Oleksii Ivanovych
Vasyliev, Anatolii Vasylovych
Pokotylo, Volodymyr Mykolaiovych
Kraievskyi, Oleksandr Oleksiiovych
Osipov, Valerii Anatoliiovych
Пакачайло, Іван Тадєушавіч
Бабров, В.В.
Keywords обертовий віброгранулятор
хімічна промисловість
гранульовані азотні добрива
Type Patent
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 90980 С2 Україна, МПК9 B 01 J 2/02, B 01 J 2/18, C 05 C 7/00, C 05 G 5/00. Обертовий віброгранулятор розплавів / О.І. Краєвський, А.В. Васильєв, В.М. Покотило, О.О. Краєвський, В.А. Осіпов (Україна), І.Т. Пакачайло, В.В. Бабров (Білорусія); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a200907047; заявл. 06.07.2009; опубл. 12.04.2010, бюл. № 7.
Abstract Винахід належить до хімічної промисловості, зокрема до виробництва гранульованих азотних добрив. Обертовий віброгранулятор розплавів містить корпус з патрубком для подачі розплаву, кільцевий колектор з кільцевим каналом, зворотний конус, патрубок тангенціального вводу розплаву в кільцевий колектор, розподільник, циліндричну камеру з півсферичним перфорованим днищем, в якому розташовані напірні лопатки, причому циліндрична камера з півсферичним перфорованим днищем, напірними лопатками та розподільником змонтовані з можливістю обертання від приводу, який встановлений в підшипниковому вузлі на порожнистому валу, джерело вібрацій для дроблення струменів розплаву на краплі, що включає вібратор та шток із диском-випромінювачем на кінці, при цьому патрубок тангенціального вводу розплаву в колектор розташований усередині колектора, причому верхній кінець вказаного патрубка жорстко закріплений до патрубка для подачі розплаву, а нижній його кінець розташований на відстані від стінки колектора та під кутом 15-20° у напрямку обертання циліндричної камери, а днище виконане з рівною круговою неперфорованою поверхнею в центрі, крім того над розподільником встановлений поплавок, який виконаний із двох частин - внутрішньої, у вигляді замкненої ємності, в якій знаходиться повітря, і зовнішньої - горизонтальної, в якій виконані отвори для проходження газу, який знаходиться у бульбашках піни, та голки для знищення. Технічний результат: забезпечується підвищення ступеня очищення. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Изобретение относится к химической промышленности, в частности, к производству гранулированных азотных удобрений. Вращающийся виброгранулятор расплавов содержит корпус с патрубком для подачи расплава, кольцевой коллектор с кольцевым каналом, обратный конус, патрубок тангенциального ввода расплава в кольцевой коллектор, распределитель, цилиндрическую камеру с полусферическим перфорированным днищем, в котором расположены напорные лопатки, причем цилиндрическая камера с полусферическим перфорированным днищем, напорными лопатками и распределителем смонтированы с возможностью вращения от привода, который установлен в подшипниковом узле на полом валу, источник вибраций для дробления струй расплава на капли, включающий вибратор и шток с диском-излучателем на конце, при этом патрубок тангенциального ввода расплава в коллектор расположен внутри коллектора, причем верхний конец указанного патрубка жестко прикреплен к патрубку для подачи расплава, а нижний его конец расположен на расстоянии от стенки коллектора и под углом 15-20° в направлении вращения цилиндрической камеры, а днище выполнено с ровной круговой неперфорированной поверхностью в центре, кроме того над распределителем установлен поплавок, который выполнен из двух частей - внутренней, в виде замкнутой емкости, в которой находится воздух, и внешней - горизонтальной, в которой выполнены отверстия для прохождения газа, который находится в пузырьках пены, и иглы для уничтожения. Технический результат: обеспечивается повышение степени очистки. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
3
France France
2
Germany Germany
419
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
20
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
2361
United Kingdom United Kingdom
9
United States United States
33
Unknown Country Unknown Country
87

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
420
Ukraine Ukraine
1783
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
257

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 267,91 kB Adobe PDF 2464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.