Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Title: Обертовий віброгранулятор розплавів
Authors: Kraievskyi, Oleksii Ivanovych
Vasyliev, Anatolii Vasylovych
Pokotylo, Volodymyr Mykolaiovych
Kraievskyi, Oleksandr Oleksiiovych
Osipov, Valerii Anatoliiovych
Пакачайло, Іван Тадєушавіч
Бабров, В.В.
Keywords: обертовий віброгранулятор
хімічна промисловість
гранульовані азотні добрива
Issue Year: 2010
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 90980 С2 Україна, МПК9 B 01 J 2/02, B 01 J 2/18, C 05 C 7/00, C 05 G 5/00. Обертовий віброгранулятор розплавів / О.І. Краєвський, А.В. Васильєв, В.М. Покотило, О.О. Краєвський, В.А. Осіпов (Україна), І.Т. Пакачайло, В.В. Бабров (Білорусія); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a200907047; заявл. 06.07.2009; опубл. 12.04.2010, бюл. № 7.
Abstract: Винахід належить до хімічної промисловості, зокрема до виробництва гранульованих азотних добрив. Обертовий віброгранулятор розплавів містить корпус з патрубком для подачі розплаву, кільцевий колектор з кільцевим каналом, зворотний конус, патрубок тангенціального вводу розплаву в кільцевий колектор, розподільник, циліндричну камеру з півсферичним перфорованим днищем, в якому розташовані напірні лопатки, причому циліндрична камера з півсферичним перфорованим днищем, напірними лопатками та розподільником змонтовані з можливістю обертання від приводу, який встановлений в підшипниковому вузлі на порожнистому валу, джерело вібрацій для дроблення струменів розплаву на краплі, що включає вібратор та шток із диском-випромінювачем на кінці, при цьому патрубок тангенціального вводу розплаву в колектор розташований усередині колектора, причому верхній кінець вказаного патрубка жорстко закріплений до патрубка для подачі розплаву, а нижній його кінець розташований на відстані від стінки колектора та під кутом 15-20° у напрямку обертання циліндричної камери, а днище виконане з рівною круговою неперфорованою поверхнею в центрі, крім того над розподільником встановлений поплавок, який виконаний із двох частин - внутрішньої, у вигляді замкненої ємності, в якій знаходиться повітря, і зовнішньої - горизонтальної, в якій виконані отвори для проходження газу, який знаходиться у бульбашках піни, та голки для знищення. Технічний результат: забезпечується підвищення ступеня очищення. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Изобретение относится к химической промышленности, в частности, к производству гранулированных азотных удобрений. Вращающийся виброгранулятор расплавов содержит корпус с патрубком для подачи расплава, кольцевой коллектор с кольцевым каналом, обратный конус, патрубок тангенциального ввода расплава в кольцевой коллектор, распределитель, цилиндрическую камеру с полусферическим перфорированным днищем, в котором расположены напорные лопатки, причем цилиндрическая камера с полусферическим перфорированным днищем, напорными лопатками и распределителем смонтированы с возможностью вращения от привода, который установлен в подшипниковом узле на полом валу, источник вибраций для дробления струй расплава на капли, включающий вибратор и шток с диском-излучателем на конце, при этом патрубок тангенциального ввода расплава в коллектор расположен внутри коллектора, причем верхний конец указанного патрубка жестко прикреплен к патрубку для подачи расплава, а нижний его конец расположен на расстоянии от стенки коллектора и под углом 15-20° в направлении вращения цилиндрической камеры, а днище выполнено с ровной круговой неперфорированной поверхностью в центре, кроме того над распределителем установлен поплавок, который выполнен из двух частей - внутренней, в виде замкнутой емкости, в которой находится воздух, и внешней - горизонтальной, в которой выполнены отверстия для прохождения газа, который находится в пузырьках пены, и иглы для уничтожения. Технический результат: обеспечивается повышение степени очистки. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10037
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other82
China3
Germany13
France2
United Kingdom9
Iran1
Netherlands1
Russia20
Turkey3
Ukraine43
United States33
Downloads
Other252
China2
Germany2
France1
Ukraine5
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
getdocument.pdf267.91 kBAdobe PDF263Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.