Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2797
Title: Наукова школа МЕГУ. Конструювання і дослідження математичних моделей. Монографії молодих вчених. Книга 27.
Other Titles: Побудова і дослідження математичної моделі залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло. Апроксимація поліномом третього степеня.
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Hula, Vasylyna Vasylivna
Korzun, Hanna Petrivna
Salei, Hanna Dmytrivna
Chuhai, Olena Mykolaivna
Salej, Ganna Dmytrivna
Keywords: планета Земля
магнітний момент
математична модель
метод Монте Карло
планета Земля
магнитный момент
математическая модель
метод Монте Карло
a planet is Earth
magnetic moment
mathematical model
method of Monte Karlo
Issue Year: 2010
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Наукова школа МЕГУ. Конструювання і дослідження математичних моделей. Монографії молодих вчених. Книга 27 [Текст] / Р.М. Літнарович, В.В. Гула, Г.П. Корзун [та ін.] // Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука. - 2010.- 345 с.
Abstract: На основі методу статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО генеровані псевдовипадкові числа , які нормуються і приводяться до заданої середньої квадратичної похибки, на основі якої конструюються спотворені моделі. Спотворені моделі зрівноважуються за способом найменших квадратів. Проводиться оцінка точності зрівноважених елементів. Набирається велика статистика і робляться узагальнюючі висновки. Вперше появляється унікальна нагода порівняти істинні і абсолютні похибки математичних моделей. Хоча загальні теоретичні положення, приведені в кожній монографії уніфіковані і повторюються, однак всі обчислення кожної математичної моделі строго індивідуальні, що і забезпечує авторство молодого вченого за результатами проведених досліджень. Для студентів, аспірантів і здобувачів вчених степенів Природничого факультету і факультету Кібернетики МЕГУ При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2797
На основе метода статистических испытаний МОНТЕ КАРЛО генерируют псевдослучайные числа, которые нормируются и приводятся к заданной средней квадратичной погрешности, на основе которой конструируются искажённые модели. Искажённые модели уравновешиваются по способу наименьших квадратов. Проводится оценка точности уравновешенных элементов. Набирается большая статистика и делаются обобщающие выводы. Впервые появляется уникальный случай сравнить истинные и абсолютные погрешности математических моделей. Хотя общие теоретические положения, приведенные в каждой монографии унифицированные и повторяющиеся, однако все вычисления каждой математической модели строго индивидуальны, что и обеспечивает авторство молодого ученого за результатами проведенных исследований. Для студентов, аспирантов и соискателей ученых степеней Естественного факультета и факультета Кибернетики, МЕГУ При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2797
On the basis of method of statistical tests of MONTE KARLO pseudocasual numbers generate, which are rationed and led to the set middle quadratic error which the distorted is constructed on the basis of models. The distorted models are counterbalanced on the method of leastsquares. The estimation of exactness of the balanced elements is conducted. Large statistics tke and summarizings conclusions are done. Appears first unique case to compare the veritable and absolute errors of mathematical models. Although theoretical generals, resulted in every monograph compatible and repetitive, however strictly individual all calculations of every mathematical model are, that provides authorship of young scientist as a result of the conducted researches. For students, graduate students and bread-winners of scientists of degrees of the Natural faculty and to the faculty of Cybernetics IEGU. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2797
Description: Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект, здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації. Розвиває живий і діяльний спосіб мислення, дає можливість порівняно легко вирішувати самі складні проблеми. Придає віру в свої сили, розсудливість, витримку, проникливість і дипломатичність. Робота проходить під символом ПОНЯТЛИВОСТІ. Молоді вчені розглядають існуючі ідеї, роздумують над ними, враховують і застосовують на практиці все те, що було поза увагою. Невдачі не лякають їх, тому що вони знають : Успіх приходить після проробки багатьох конкуруючих варіантів. Вони досягають мети і не піддаються сумнівам. Робота проходить під символом ДОСЯГНЕННЯ. На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду реалізована концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому. Представляються наукові праці молодих вчених Природничого факультету МЕГУ, створені у першому семестрі 2010-2011 навчального року на основі базового курсу Фізика з основами геофізики. Для студентів і аспірантів факультету Кібернетики і Інституту педагогічної освіти МЕГУ, ВНЗ України.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2797
Type: Book
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other121
United Arab Emirates1
Canada1
China6
Germany11
Spain1
France1
United Kingdom4
Netherlands7
Poland10
Russia22
Turkey5
Ukraine51
United States113
Downloads
Other53
China6
Germany12
France8
Poland1
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Документ.pdf294.42 MBAdobe PDF82Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.