Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29387
Title: Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу
Authors: Liamtsev, Oleksandr Viktorovych
Keywords: автотранспорт
автотранспорт
vehicles
автотранспортний комплекс
автотранспортный комплекс
transport complex
екологозбалансований розвиток
экологозбалансованное развитие
ecologically balanced development
екодеструктивний вплив
экодеструктивное влияние
ecologically destructive impact
еколого-економічний збиток
эколого-экономический ущерб
ecological and economic damage
природоохоронні заходи
природоохранные мероприятия
environmental protection
управління екозбалансованим розвитком
управление экозбалансированным развитием
management for ecologically balanced development
Issue Year: 2012
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Лямцев, О.В. Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу [Текст]: автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища / О.В. Лямцев. - Суми: СумДУ, 2012. - 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню науково-методичних підходів до удосконалення організаційно-економічного інструментарію управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу. У зв’язку із задекларованим Україною переходом до сталого розвитку постала необхідність удосконалення системи управління національним автотранспортним комплексом, яка б враховувала його екодеструктивний вплив на навколишнє середовище та дала б змогу задіяти мотиваційний інструментарій зменшення цього впливу та систему компенсації завданих еколого-економічних збитків. Доведено, що негативний вплив автотранспортного комплексу на довкілля та здоров’я людини необхідно розглядати комплексно з урахуванням впливу стаціонарних та пересувних джерел. З цієї позиції в дисертації запропоновано науково-методичний підхід до оцінки еколого-економічного збитку від функціонування стаціонарних і пересувних джерел забруднення, який виділяє в якості факторів впливу специфічні екодеструктивні матеріально-енергетичні об’єкти АТК, а в якості факторів сприйняття відповідні соціально-економічні суб’єкти та матеріально-технічні і природно-ресурсні об’єкти. Запропоновано систему управління природоохоронною діяльністю в АТК з урахуванням принципів екологозбалансованого розвитку шляхом формування підсистеми еколого-економічних відносин між суб’єктами народного господарства на основі оцінки і перерозподілу результатів та втрат від екодеструктивної діяльності суб’єктів АТК та ефектів їх природоохоронних заходів. Оптимізацію ефективності пропонується здійснювати на основі розробленого методичного підходу до вибору найбільш ефективних природоохоронних заходів в автотранспортному комплексі. Практична значущість дисертації полягає у розробленні таких напрямів управління фінансовими потоками природоохоронного призначення, які можуть бути використані при формуванні системи управління природоохоронною діяльністю в АТК, а також враховані автотранспортними підприємствами при реалізації природоохоронних інвестиційних проектів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29387
Диссертация посвящена обоснованию научно-методических подходов к усовершенствованию организационно-экономического инструментария управления экологосбалансированным развитием автотранспортного комплекса. В связи с задекларированным Украиной переходом к устойчивому развитию возникла необходимость совершенствования системы управления национальным автотранспортным комплексом, которая должна учитывать его экодеструктивное влияние на окружающую среду и позволит задействовать мотивационный инструментарий уменьшения этого влияния и систему компенсации причиненных эколого-экономических ущербов. Функционирование АТК в условиях интенсивного роста общего количества автотранспортных средств связано с ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду, что негативно отражается на ее качестве и здоровье человека. Необходимость совершенствования системы управления природоохранной деятельностью в АТК обусловлена, прежде всего, отсутствием единой и эффективной системы управления охраной окружающей среды на автотранспорте. Традиционное экономическое обоснование эффективности природоохранных мероприятий на автотранспорте носит общий характер, что не всегда способствует принятию правильных управленческих решений. Доказано, что негативное влияние автотранспортного комплекса на окружающую среду и здоровье человека необходимо рассматривать комплексно, учитывая влияние стационарных и передвижных источников. С этой позиции в диссертации разработан научно-методический подход к оценке эколого-экономического ущерба от функционирования стационарных и передвижных источников загрязнения, который выделяет в качестве факторов влияния специфические экодеструктивные материально-энергетические объекты АТК, а в качестве факторов восприятия соответствующие социально-экономические субъекты и материально-технические и природно-ресурсные объекты. Предложена система управления природоохранной деятельностью в АТК, учитывающая принципы экогосбалансированного развития и эколого-экономические отношения между субъектами народного хозяйства на основе оценки и перераспределения результатов и потерь от экодеструктивной деятельности субъектов АТК и эффектов их природоохранных мероприятий. Значительное внимание уделено обоснованию и формированию системы организационно-экономических методов управления природоохранной деятельностью, которые можно условно разделить на административные, социально-психологические, организационные, экономические, финансовые, образовательно-тренинговые. Оптимизацию эффективности комплекса природоохранных мероприятий предлагается осуществлять на основе предложенного метода выбора наиболее эффективных природоохранных мероприятий в АТК. Сформирована целевая функция и рассчитан максимальный чистый дисконтированный доход для наиболее эффективных природоохранных мероприятий. Практическая значимость диссертации состоит в разработке таких основных направлений управления финансовыми потоками природоохранного назначения, которые направлены на предотвращение эколого-экономического ущерба, ликвидацию его последствий и компенсацию. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании существующей системы управления природоохранной деятельностью в АТК, а также учтены автотранспортными предприятиями при реализации природоохранных инвестиционных проектов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29387
The thesis is devoted to the scientific and methodological approaches to improving organizational and economic management instruments for ecologically balanced development of transport complex. In connection with declared by Ukraine transition to sustainable development it was necessary to improve the system of management of the national transport complex, which would take into account his ecologically destructive impact on the environment and would allow employ motivational tools to reduce this impact and compensation system for ecological and economic damage. It is shown that the negative impact of transport on the environmental and human health should be considered comprehensively with the influence of stationary and mobile sources. From this position in the dissertation research and methodical approach to evaluation of environmental and economic damage caused by operation of stationary and mobile sources of pollution, which are identified as factors influencing specific ecologically destructive material and energy facilities ATK and perceptions as factors relevant socioeconomic agents and logistical and natural resource objects. The system of environmental management in the transport complex is based on principles of ecologically balanced development by forming subsystem environmental and economic relations between economic agents based on the assessment results and redistribution and loss of activity of ecologically destructive transport complex and effects of environmental measures. Optimization of the performance of proposed approach is promised to do base on methodical approaches to the selection of the most effective environmental protection measures in the road transport sector. The practical significance of the thesis is the development of areas of financial flows environmental purposes, which can be used in the formation of environmental management in transport complex, and included transport companies in the implementation of environmental investment projects. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29387
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29387
Type: Synopsis
Appears in Collections:Автореферати

Views
Other93
Belarus1
Canada1
China7
Czech Republic1
Germany16
France4
United Kingdom1
Japan2
Kazakhstan1
Netherlands5
Russia50
Turkey14
Ukraine53
United States62
Downloads
Other656
Czech Republic3
Germany4
EU4
France12
Ukraine109
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ekonomika.doc248 kBMicrosoft Word790Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.