Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30282
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механізм взаємодії адміністративних та господарських систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону
Authors Rybalchenko, Svitlana Mykolaivna
Keywords стратегія розвитку
стратегия развития
development strategy
потенціал території
потенциал территории
соціо-еколого-економічна система
социо-эколого-экономическая система
social ecological and economic system
регіональна стратегія
региональная стратегия
regional strategy
екогармонізм
экогармонизм
ecoharmonizm
збалансовані показники
balanced scorecard
екологоорієнтоване управління
сбалансированные показатели
balanced scorecard
екологоорієнтоване управління
экологоориентированное управление
environmentally oriented management
Type PhD Thesis
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30282
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Рибальченко, С.М. Механізм взаємодії адміністративних та господарських систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / С.М. Рибальченко; Наук. кер. В.М. Кислий. - Суми: СумДУ, 2012. - 193 с. - СумДУ
Abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Сумський державний університет, Суми, 2012. У дисертації обґрунтовано необхідність розроблення механізму формування стратегій розвитку господарських систем у рамках регіональної екологоорієнтованої стратегії розвитку. Основою механізму є комплексне використання програмного-цільового та кластерного підходів і система збалансованих показників соціальної, економічної та екологічної результативності. Розроблено алгоритм інтеграції основ екологоорієнтованого управління в стратегії господарських систем з метою формування системи стратегічного менеджменту на основі принципу «екогармонізму». Запропонована класифікація системи збалансованих показників стратегічного управління на регіональному та локальному рівнях, що дозволяє максимально використовувати потенціал соціо-еколого-економічної системи різних ієрархічних рівнів. Удосконалено систему показників стратегічного управління господарськими системами в рамках екологоорієнтованої стратегії розвитку регіонів, що відрізняється поєднанням пропозицій Глобальної ініціативи зі звітності та системи статистичної звітності України. Розроблено механізм узгодження соціальних, економічних та екологічних цілей господарських систем і регіонів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30282
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружающей среды. – Сумский государственный университет, Сумы, 2012. В диссертации обоснована необходимость разработки механизма формирования стратегий развития хозяйственных систем в рамках региональной экологоориентированной стратегии развития на основе комплексного использования программно-целевого и кластерного подходов к стратегическому управлению, который базируется на системе сбалансированных показателей социальной, экономической и экологической результативности деятельности, адаптированной к системе статистической отчетности Украины. В исследовании отмечена важность использования программно - целевого подхода при формировании программ регионального развития. В работе обосновано, что одним из результатов стратегического управления выступает экономический потенциал региона, обеспечивающий достижение стратегических целей. Другими конечными продуктами стратегического управления являются внутренняя организационная структура и организационные изменения, обеспечивающие восприимчивость региона к внешним воздействиям. Усовершенствован алгоритм интеграции основ экологоориентированного управления в стратегии хозяйствующих систем, с целью формирования системы стратегического менеджмента на основании концепции «экогармонизма». Разработана типология системы сбалансированных показателей для формирования стратегий на региональном уровне и управления хозяйствующими системами, позволяющая максимально использовать потенциал социо-эколого-экономических систем разных иерархических уровней. При разработке научно-методической базы формирования стратегии развития региона был предложен кластерный подход. В качестве критерия формирования кластеров, объединяющих предприятия региона, предложено использовать комплексные показатели, характеризующие экологическую, социальную и экономическую результативность деятельности предприятий. Усовершенствована система показателей стратегического управления хозяйствующими системами в рамках экологоориентированных стратегий развития регионов, формируемая на основе критериев экологической, социальной и экономической результативности, отличающаяся учетом предложений Глобальной инициативы по отчетности и системы статистической отчетности Украины. Предложен механизм согласования социальных, экономических и экологических целей хозяйственных систем и регионов, который базируется на учете направлений и приоритетов регионального развития и обеспечивает взаимодействие административных и хозяйственных систем на основе принципа экогармонизма и максимальном использовании потенциала социо-эколого-экономических систем различных иерархических уровней. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30282
Thesis for the candidate degree in economic sciences in the speciality 08.00.06 – Economics of Nature Management and Environment Protection. – Sumy State University, Sumy, 2012. The necessity of creating the formation mechanism of facilities systems development strategies in frames of the regional environmentally oriented development strategy is grounded in the thesis. The basis of the mechanism is the integrated usage of program, me purpose, and cluster approaches and the system of balanced indexes of social, economic, and environmental performance. The scheme of integration of environmentally oriented management foundations in facilities systems strategy is improved for the purpose of strategic management system formation on the basis of the «ecoharmonizm» concept. The typology of the balanced indexes of strategic management both at regional and local levels was introduced, which allows using potential of social, ecological and economic systems at different hierarchical levels to the highest extent. The indexes system of strategic management of economic systems is improved within the regional development environmentally oriented strategy, that differs by the combination of the Global Reporting Initiative offers and statistical reporting system of Ukraine. The mechanism of coordination of social, economic? and environmental goals of facilities systems and regions is improved. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30282
Appears in Collections: Дисертації

Views

A1 A1
1
China China
13
EU EU
2
France France
3
Germany Germany
28
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
5
Russia Russia
53
Turkey Turkey
30
Ukraine Ukraine
1340
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
66
Unknown Country Unknown Country
103

Downloads

Albania Albania
1
China China
2
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
4
Estonia Estonia
1
France France
32
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Moldova Moldova
1
Russia Russia
38
Ukraine Ukraine
1344
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
661

Files

File Size Format Downloads
dis_Ribalchenko.pdf 1,09 MB Adobe PDF 2091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.