Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31758
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Возрастные гисто- и цитоморфометрические преобразования печени крыс, подвергавшихся систематическому воздействию гипергравитации
Other Titles Hysto- and cytomorphological age-related changes in livers of experimental rodents, who were under systemic hypergravitation influence
Вікові гісто- і цитоморфологічні перетворення печінки щурів, яких піддали системному впливу гіпергравітації
Authors Гафарова, Э.А.
Пикалюк, В.С.
Кривенцов, М.А.
Keywords гипергравитация
печень
морфология
гіпергравітація
печінка
морфологія
hypergravitation
liver
morphology
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31758
Publisher Сумский государственный университет
License
Citation Гафарова, Э.А. Возрастные гисто- и цитоморфометрические преобразования печени крыс, подвергавшихся систематическому воздействию гипергравитации [Текст] / Э.А. Гафарова, В.С. Пикалюк, М.А. Кривенцов // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. — 2013. — Вип. 1, Ч. 1. — С. 28-33.
Abstract Структурні зміни у будові печінки експериментальних щурів ювенільного віку, яких піддавали 10- або 30-кратому впливу гіпергравітації, мають, переважно, зворотній характер та супроводжуються активацією адаптаційно-компенсаторних механізмів, які у свою чергу спрямовані на нівелювання негативного впливу екзогенного фактору. Прояв структурно-функціональних змін та інтенсивність адаптаційних реакцій переважають у підгрупі щурів, які мали більш тривалий (30- кратний) вплив. Отримані гісто- і цитоморфологічні дані свідчать про розвиток адекватних адаптаційних реакцій на клітинному рівні, що характеризуються, у першу чергу, збільшенням кількості клітин на різних стадіях мітозу. Максимальні прояви гістологічних змін було виявлено у підгрупі щурів, які мають цитоморфологічними ознаками внутрішньоклітинного набряку та неадекватність реалізації адаптаційних реакцій. При цьому більш помітний негативний вплив перевантаженнями було відмічено протягом тривалого терміну експерименту (30-кратний вплив). При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31758
Структурные перестройки печени экспериментальных крыс ювенильного возраста, подергавшихся 10- или 30-кратному воздействую гипергравитации носят, преимущественно, обратимый характер и сопровождаются активацией адаптационно-компенсаторных механизмов, направленных на нивелирование негативного воздействия экзогенного фактора. Как выраженность структурно-функциональных изменений, так и интенсивность адаптационных реакций преобладают в подгруппе крыс, подвергавшихся более длительному (30-кратному) воздействию. Полученные гисто- и цитоморфометрические данные свидетельствуют о развитии адекватных адаптационных реакций на клеточном уровне, характеризующихся, в первую очередь, увеличением количества клеток, находящихся на различных стадиях митоза. Максимально выраженные гистопатологические изменения были выявлены в подгруппе зрелых крыс, характеризующиеся цитоморфометрическими признаками внутриклеточного отека и неадекватностью реализации адаптационных реакций. При этом более выраженное негативное воздействие перегрузок было отмечено при длительном (30-кратном) сроке эксперимента. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31758
The article deals with the liver structural changes of experimental rodents of juvenile age, who were under 10- or 30-times hypergravitation influence. These changes mostly have reversible character and are accompanied by adaptive-compensative mechanism activization. They are directed to reduce negative influence of exogenic factors. Both structural-functional changes and adaptive reaction intensivety dominate in the rodent subgroup, which got more influence. Obtained gysto- and cytomorphological data prove positive adaptive response establishment on cellular level. First of all this positive adaptive response is characterized by cell quantity increasing of different mitosis stages. Most obvious histopathological changes were found in the mature rodent subgroup, which are characterized by cytomorphological traits of the vacuolar degeneration and non-adequate adaptive response realization. However, more obvious negative influence of the overload was pointed in the longer term experiment (30-times hypergravitation influence). When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31758
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Denmark Denmark
1
Germany Germany
6
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3751
Russia Russia
14
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
1190
United Kingdom United Kingdom
14998
United States United States
22497
Unknown Country Unknown Country
55

Downloads

China China
3
France France
4
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
1072
United Kingdom United Kingdom
14999
Unknown Country Unknown Country
86

Files

File Size Format Downloads
Gafarova_Pikalyuk_Kriventsov_gipergravitatsiya.pdf 603,35 kB Adobe PDF 16171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.