Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32600
Title: Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту Форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку
Authors: Smiian, Oleksandr Ivanovych 
Slyva, Viktoriia Vitaliivna
Мощич, Олександр Петрович
Мощич, Александр Петрович
Moschich, Aleksandr Petrovich
Козлова, Катерина Григорьевна
Козлова, Екатерина Григорьевна
Kozlova, Katerina Grigorievna
Белай, Людмила Василівна
Белай, Людмила Васильевна
Belay, Ludmila Vasilivna
Потапова, Альона Олександрівна
Потапова, Алена Александровна
Potapova, Alena Aleksandrovna
Keywords: гострий обструктивний бронхіт
мікробіоценоз
Лактовіт Форте
острый обструктивный бронхит
микробиоценоз
Лактовит Фортэ
acute obstructive bronchitis
microbiocenose
Laktovit Forte
Issue Year: 2011
Publisher: Издательский дом "Заславский"
Citation: Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту Форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку [Текст]/ О.І. Сміян, В.В.Слива, О.П.Мощич [та ін.]// Здоровье ребенка. - 2011. - №8(35). - С.37-43.
Abstract: У статті розглянуті питання порушення біоценозу кишечника в дітей раннього віку при го¬строму обструктивному бронхіті. Авторами встановлено, що в більшості пацієнтів спостерігалися по¬рушення мікробіоценозу товстої кишки у вигляді диспепсії й больового синдрому. Під час дослідження вивчено ефективність застосування в комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту препа¬рату Лактовіт Форте. Доведено, що застосування препарату сприяє поліпшенню динаміки клінічних симптомів бронхіту й дисбактеріозу кишечника. Під час дослідження відзначена добра переносимість препарату й відсутність побічних ефектів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32600
В статье рассмотрены вопросы нарушения био¬ценоза кишечника у детей раннего возраста при остром обструктивном бронхите. Авторами установлено, что у большинства пациентов наблюдались нарушения микро¬биоценоза толстой кишки в виде диспепсии и болевого синдрома. В ходе исследования изучена эффективность применения в комплексной терапии острого обструктив¬ного бронхита препарата Лактовит Форте. Доказано, что применение препарата способствует улучшению дина¬мики клинических симптомов бронхита и дисбактериоза кишечника. В ходе исследования отмечена хорошая пере¬носимость препарата и отсутствие побочных эффектов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32600
The paper considers the items on intestinal microbiocenose disorders in infants with acute obstructive bronchitis. The authors found the majority patients to have large intestine microbiocenose disorders manifested as dyspepsia and pain syndrome. The study aimed to study the effectiveness of Laktovit Forte added into a complex therapy of acute obstructive bronchitis. The medication use was proved to improve the dynamics of bronchitis clinical symptoms and intestinal dysbacteriosis. The study demonstrated a good tolerance of a medication and absence of side effects. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32600
Description: Хвороби органів дихання у дітей знаходяться в цен¬трі уваги педіатрів не тільки в Україні, але й у всьому світі. Вони займають більше 60 % у структурі дитячої захворюваності. Проблема гострих запальних захво¬рювань органів дихання, зокрема гострого обструк¬тивного бронхіту у дітей раннього віку, залишається актуальною у педіатричній практиці в зв'язку зі зна¬чною поширеністю (250 випадків на 1000 дітей) і ста¬більним ростом кількості хворих за останні роки (за 10 років захворюваність зросла в 3,6 раза) [1,2]. Захворювання органів дихання залишаються про-відною причиною смерті дітей першого року життя (21,8 на 10 000 народжених) і дітей віком від 1 до 4 ро-ків (55,6 на 100 тис. дітей цього віку порівняно з 2,6 на 100 тис. дітей віком від 5 до 9 років). За даними ВООЗ, у світі щороку від респіраторної патології помирає 2,2 млн дітей. Найбільш поширеними причинами смерті є пневмонія — основне ускладнення бронхіту в ранньому дитячому віці, а також пізня діагностика і несвоєчасно призначена терапія. Бронхіт є найбільш частою патологією серед гострих і рецидивуючих захворювань нижніх дихальних шляхів у дітей. При цьому пік захворюваності реєструється у віці до 3 років. На першому році життя захворюваність становить 75, а до 3 років — 200 на 1000 дітей [3,4]. За даними різних авторів, приблизно в 20-25 % випадків бронхіт у дітей перебігає як гострий обструк-тивний бронхіт, що істотно вище, ніж у дорослих [З, 5]. Найбільш часто гострі обструктивні бронхіти зу-стрічаються у дітей раннього віку. Високі показники захворюваності й смертності ді-тей від респіраторної патології виявляють необхідність активного пошуку нових науково обґрунтованих захо- дів з оптимізації діагностики, лікування та профілак- тики обструктивних бронхітів у дітей раннього віку з урахуванням сучасних відомостей про складні патоге- нетичні й біохімічні процеси, що відбуваються в орга- нізмі дитини. Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту Форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку [Текст]/ О.І. Сміян, В.В.Слива, О.П.Мощич [та ін.]// Здоровье ребенка.-2011.-№8(35).-С.37-43
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32600
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other142
Canada1
China4
Germany13
Denmark1
Spain1
France8
United Kingdom4
Italy2
Kazakhstan1
Netherlands1
Russia32
Turkey17
Ukraine37
United States47
Downloads
Other123
China3
Germany2
France1
Netherlands2
Ukraine32
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smiyan, Sliva.pdf267.35 kBAdobe PDF167Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.