Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3286
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників
Authors Halushko, Nataliia Anatoliivna  
Keywords шигельози
епідемічний процес
біологічні властивості шигел
шигеллезы
эпидемический процесс
биологические свойства шигелл
shigellosis
epidemic process
Shigella biological properties
Type Synopsis
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3286
Publisher Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
License
Citation Галушко, Н.А. Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників [Текст] : Автореферат... к. мед. наук, спец.: 14.02.02 - епідеміологія / Н.А. Галушко. - К. : АМН України Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, 2007. - 22 с.
Abstract Дисертацію присвячено вивченню еволюції епідемічного процесу шигельозів в Україні та мінливості біологічних властивостей їх збудників. Вперше показані особливості епідемічного процесу шигельозів у сучасних умовах: 1) збільшення прихованого компоненту епідемічного процесу на тлі зменшення маніфестної захворюваності, 2) паралелізм епідемічних процесів шигельозів Зонне і Флекснера та зменшення різниці між інтенсивністю їх поширення, 3) підвищення захворюваності дітей відносно захворюваності дорослих. Виявлені зміни епідемічного процесу автор пов’язує із змінами, які відбуваються на рівні паразитарної системи збудник - хазяїн, і насамперед у популяції збудника. Проведено порівняльне вивчення біологічних властивостей шигел, які були виділені у 1944-1972 рр. (умовно – архівні) та штамів цих збудників періоду 1997-2003 рр. (умовно – актуальні). Доведено, що актуальні штами шигел Зонне і Флекснера відрізняються від архівних підвищеною адгезивною і антилізоцимною активністю, більшою резистентністю до антибіотиків, температурного фактору, набором плазмід, що відображує більшу спроможність сучасних популяцій шигел до переживання в організмі хазяїна. Показано зменшення гемолітичної активності шигел Флекснера і збільшення стійкості до хлорвмісних дезінфектантів шигел Зонне. Визначені шляхи вдосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за шигельозами: орієнтаціі епідемічного нагляду не лише на показники маніфестної захворюваності, але й на прихований перебіг епідемічного процесу, постійний моніторинг біологічних властивостей циркулюючих штамів збудників з метою своєчасного виявлення змін, які можуть впливати на епідемічний процес, перегляд температурних режимів пастеризації продуктів харчування, зокрема молока, корекція режимів профілактичної та осередкової дезінфекції препаратами ―Хлорамін‖ і ―Хлорантоїн‖, введення контролю ефективності дезінфектантів на місцевих штамах шигел. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3286
Диссертация посвящена изучению эволюции эпидемического процесса шигеллезов в Украине и изменчивости биологических свойств их возбудителей. Показаны особенности эпидемического процесса шигеллезов в современных условиях: 1) увеличение скрытого компонента эпидемического процесса на фоне уменьшения манифестной заболеваемости, 2) параллелизм эпидемических процессов шигеллезов Зонне и Флекснера, уменьшение разницы между интенсивностью их распространения, 3) повышение заболеваемости детей относительно заболеваемости взрослых. Установлены тенденции, свидетельствующие о скрытом течении эпидемического процесса шигелллезов в последние годы: снижение заболеваемости манифестными формами дизентерии на фоне возрастания субклинических форм, вираженый параллелизм динамики заболеваемости острыми кишечными инфекциями и шигеллезами и сильная корелляционная связь между этими явлениями, високий уровень инфицированности шигеллами практически здорового населения, в 2,5-5,5 раза превышающий количество зарегестрированных больных шигеллезами, знижение удельного веса заболеваний шигеллезами с установленными источниками инфекции почти в 4 раза за последние 10 лет. Изменения эпидемического процесса автор связывает с изменениями, происходящими на уровне паразитарной системы возбудитель - хозяин, и, прежде всего в популяции возбудителя. В ходе работы изучены биологические свойства архивных (1944-1972 гг.) и актуальных (1997-2005 гг.) штаммов шигелл. Показано, что изменения биологических свойств возбудителей происходят в направлении уменшения их вирулентности, увеличения способности к персистенции, стойкости к температурному фактору, антибиотикам, дезинфектантам. Эти биологические свойства, являющиеся характерными для доминирующей популяции шигел, обусловливают скрытое течение эпидемического процесса. Определены пути усовершенствования системи санитарно-эпидемиологического надзора за шигеллезами: учет распространенности субклинических форм шигеллезов, постоянный мониторинг биологических свойств циркулирующих штаммов возбудителей, пересмотр температурных режимов пастеризации продуктов питания, в частности молока, коррекция режимов профилактической и очаговой дезинфекции препаратами ―Хлорамин‖ и ―Хлорантоин‖, введение контроля еффективности дезинфектантов на местных штаммах шигелл. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3286
The thesis is devoted to the analysis epidemic process of shigellosis (EPSh) in modern conditions and biological properties of its agents. Two contra directed tendencies are defined in EPSh over range from 1944 to 2005 years. If in 1944-1972 years disease level steadily increased, in the further this tendency was replaced with opposite: the decrease in disease level kept till now is observed. Evolution of EPSh in Ukraine was accompanied by changes in etiological structure: high virulent microbes (Grigoriev-Shig, Shtucer-Shmitz) were replaced to less virulent (Flexneri, Sonne). There were no long and significant domination of any kind of Shigella spp. in the last 15 years. These facts emphases the general laws of distribution of shigellosis Sonne and Flexneri, that proves to be true practically identical quantity of the epidemical bursts caused by S. Sonne and Flexneri, and children who have ill at this bursts, and also decrease in the relation of frequency of isolation of S. Flexneri from an environment to frequency of isolation of S. Sonne from 2,7- 4,7 in 1983 - 1993 up to 1,1-0,6 per 1998. There is a big latent component of EPSh. The bacteriological analysis of practically healthy persons has allowed visualizing this one. Positive findings in this category of people last 17 years in 2,5 - 5,5 times exceeded levels of patients with manifest forms of infections. The latent epidemic process in 1984 - 1992 was decreased with annual rate of 20,8 cases, however the next 10 years it growth with rate of 2,8 cases per year whenever the clinical forms of disease constantly decreased. The reason of such evolution of epidemic process sees in the changes occurring in bacterial population. We found that relative content of adhesive strains among actual isolates was 87 %, among archival - 50 % (Р <0,01). Higher adhesive activity of actual strains at low ability to invasiveness reflects their high ability to persistence in a human organism. Absence of differences in frequency of this attribute expression in actual strains of Shigella spp. (p>0,1) is reflected in rapprochement of rate disease caused by these bacteries in modern conditions. Specific differences of this parameter in archival strains of Shigella spp. (Р <0,02) explain the reason of forward growth of Sonne shigellosis and its domination in 70th of the last century. Isolates, insensitive to lysozyme, are meeting among actual Shigella strains in 1,7 times more often, than among museum ones. Modern Shigella populations have lower hemolytic activity. This is peculiar only S. Flexneri (р <0, 05) that is coincidence with the greater virulence of the last. Total amount of strains with hemolytic activity also decrease (from 50 % up to 12, 8 %, р <0, 05) that reflects reduction in Shigella virulence last years. In parallel, a resistance of Shigella strains to antibiotics and other antimicrobes drugs increases. Leading positions in formation of resistance to antibiotics occupies S. Flexneri. It is established also increased stability of S. Sonne strains to chlorine-containing disinfectants. 32 % of actual S. Sonne (not Flexneri) strains have shown stability to the recommended doses of this type of disinfectants. We revealed also increased resistance of Shigella spp. strains to high temperature. More than 80 % actual isolates kept ability to a survival after 45 min. exposure at 70оС while 96 % archival Shigella strains died after 1 min. exposure at 70оС. Changes of Shigella biological properties are accompanying by changes in plasmid profile, which determines resistance to antibiotics and virulence. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3286
Appears in Collections: Автореферати

Views

Canada Canada
1
China China
11
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
EU EU
5
Finland Finland
1
Germany Germany
40804
Greece Greece
1
Iceland Iceland
2
Ireland Ireland
14927555
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
107275474
Nigeria Nigeria
1
Poland Poland
3
Russia Russia
30
Sweden Sweden
1096631
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
2193268
United Kingdom United Kingdom
369757213
United States United States
214368172
Unknown Country Unknown Country
132

Downloads

China China
5
Czechia Czechia
1
France France
1096630
Germany Germany
214368171
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
214368171
United Kingdom United Kingdom
29855113
United States United States
107275475
Unknown Country Unknown Country
211

Files

File Size Format Downloads
81.pdf 533,62 kB Adobe PDF 566963785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.