Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33187
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фактори, що асоціюються з поширеністю атеросклеротичного процесу у хворих на ішемічну хворобу серця
Other Titles Factors associated with the prevalence of atherosclerosis in patients with ischemic heart disease
Факторы, которые ассоциируются с распространенностью атеросклеротического процесса у больных ишемической болезнью сердца
Authors Целуйко, В.Й.
Яковлева, Л.М.
Кузнецов, І.В.
Keywords атеросклероз
фактори ризику
поліморфізм генів
факторы риска
полиморфизм генов
atherosclerosis
risk factors
genetic polymorphism
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33187
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Целуйко, В.Й. Фактори, що асоціюються з поширеністю атеросклеротичного процесу у хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] / В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, І.В. Кузнецов // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2013. - Т.1, №3. - С. 301-307.
Abstract Дослідити можливий зв'язок традиційних ФР та поліморфізму генів еNOs, ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) та рецептора ангіотензину ІІ типу 1 (АT2R1) з поширеністю атеросклеротичного процесу у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). Обстежено 120 хворих на ІХС (108 чоловіків, 12 жінок) зі стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ функціональних класів та наявністю гемодинамічно значущих стенозів коронарних артерій (КА) за даними селективної коронарної ангіографії (СКВГ). Обстеження хворих, окрім загальноприйнятого, передбачало визначення гомілково-плечового індексу (ГПІ) та допплер-ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок (СНК) та сонних артерій (СА) з кількісною оцінкою товщини комплексу інтима-медіа (ТКІМ), проведення навантажувального тесту за модифікованим протоколом Bruce. За результатами дослідження хворі розподілені на 2 групи: І групу становили 55 хворих з ознаками атеросклеротичного ураження судин у двох та трьох басейнах; ІІ групу – 65 осіб з атеросклеротичним ураженням лише КА. Дослідження алельного поліморфізму Т-786С промотору гена еNOs, інсерційно-делеційного (I/D) поліморфізму гена АПФ та поліморфізму А1166С гена АT2R1 проводили методом полімеразної ланцюгової реакції. Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою пакета статистичних програм «Statistica 8,0» (StatSoft Inc, США), Microsoft Office Exel-2003. Для порівняння кількісних ознак вибірок використовували критерій Стьюдента, якісних ознак – критерій Х2 Пірсона. Для виявлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними показниками проводили багатофакторний регресійний покроковий аналіз. Виявлено, що у 48,5 % хворих на ІХС поряд з атеросклеротичним ураженням КА до атеросклеротичного процесу залучаються інші судинні басейни. Установлено, що хворі на ІХС із мультилокусним атеросклеротичним ураженням достовірно частіше, ніж пацієнти з ураженням лише КА, є носіями мутантних алелів поліморфізму Т-786С гена еNOs та поліморфізму А1166С гена АT2R1. Доведено незалежний зв'язок розвитку поширеного атеросклеротичного процесу у хворих на ІХС з такими показниками, як паління, ЦД ІІ типу, обтяжена спадковість щодо раннього розвитку ССЗ, багатосудинне ураження КА та наявність алеля С поліморфізму Т-786С гена еNOs. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33187
Цель исследования – изучить возможную связь традиционных факторов риска (ФР) и полиморфизма генов эндотелиальной NO-синтазы (еNOs), ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и рецептора ангиотензина II типа 1 (АT2R1) с распространенностью атеросклеротического процесса у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Обследовано 120 больных ИБС (108 мужчин, 12 женщин) со стабильной стенокардией напряжения II–III функциональных классов и наличием гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий (КА) по данным селективной коронарной ангиографии. Обследование больных, кроме общепринятого,включало определение лодыжечно-плечевого индекса и допплер-ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей и сонных артерий с количественной оценкой толщины комплекса интима-медиа. По результатам обследования, больные были разделены на 2 группы: I группу составили 55 больных с признаками атеросклеротического поражения сосудов в двух и трех бассейнах, II группу – 65 человек с атеросклеротическим поражением только КА. Аллельный полиморфизм Т-786С промотора гена еNOS, инсерционно-делеционный (I / D) полиморфизм гена АПФ и полиморфизм А1166С гена АT2R1 исследовали методом полимеразной цепной реакции. Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи пакета статистических программ «Statistica 8,0» (StatSoft Inc, США), Microsoft Office Exel-2003. Для сравнения количественных признаков выборок использовали критерий Стьюдента, качественных признаков – критерий χ2 Пирсона. Для выявления причинно-следственных связей между исследуемыми показателями проводили многофакторный регрессионный пошаговый анализ. Обнаружено, что у 48,5 % больных ИБС наряду с атеросклеротическим поражением КА в атеросклеротический процесс вовлекаются другие сосудистые бассейны. Установлено, что больные ИБС с мультилокусным атеросклеротическим поражением достоверно чаще, чем пациенты с поражением только КА, являются носителями мутантных аллелей полиморфизма Т-786С гена еNOS и полиморфизма А1166С гена АT2R1. Доказано наличие независимой связи между развитием распространенного атеросклеротического процесса у больных ИБС и такими показателями, как курение, СД II типа, отягощенная наследственность по раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний, многососудистое поражение КА и наличие аллеля С полиморфизма Т-786С гена еNOS. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33187
The purpose of research was to study the possible link among traditional risk factors (RF) and polymorphism of endothelial NO-synthase (eNOS), angiotensin-converting enzyme (ACE) and angiotensin II receptor type 1 (AT2R1) with the prevalence of atherosclerosis in patients with ischemic heart disease (IHD). We examined 120 patients with IHD (108 men, 12 women) with stable angina of II-III functional class and the presence of hemodynamically significant coronary arteries (CA) stenoses, according to selective coronary angiography. Examinations of the patient group, except conventional ones, included determination of ankle-brachial index and Doppler ultrasound of the lower extremities and carotid artery with a quantitative intima-media thickness assessment. According to test results, patients were divided into two groups: I group consisted of 55 patients with evidence of atherosclerotic vascular disease in two and three basins, II group – 65 patients with only CA atherosclerotic lesions. T-786S eNOS gene promoter allelic polymorphism, insertion-deletion (I / D) polymorphism of the ACE gene and polymorphism A1166S of AT2R1 gene were examined with the help of polymerase chain reaction. We performed statistical analysis using statistical software package «Statistica 8.0» (StatSoft Inc, USA), Microsoft Office Exel-2003. For comparison of quantitative traits Student's t test was used, for qualitative traits – Pearson's χ2 test. We conduct stepwise multivariate regression analysis to identify causal relationships between the studied parameters. We found, that other vascular basins, along with CA, are involved into atherosclerotic process for 48.5 % of patients with IHD. It was established, that patients with IHD and multilokus atherosclerotic lesions significantly frequently are carriers of eNOS gene T-786S polymorphism and AT2R1gene A1166S polymorphism mutant alleles than patients with CA lesions only. We proved the independent correlation between the development of advanced atherosclerosis in patients with IHD and such indicators as smoking, type II diabetes, family history of cardiovascular disease early onset, multivessel CA lesions and the presence of eNOS gene T-786S polymorphism C allele. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33187
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

China China
6
France France
1
Germany Germany
3655
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
7140
Russia Russia
23
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
10
Ukraine Ukraine
1532
United Kingdom United Kingdom
51598
United States United States
19581
Unknown Country Unknown Country
66

Downloads

China China
2
France France
3654
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1533
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
83616
Unknown Country Unknown Country
247

Files

File Size Format Downloads
Tseluyko_atherosclerosis.pdf 490,46 kB Adobe PDF 89056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.