Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33637
Title: Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості
Authors: Smiian, Oleksandr Ivanovych 
Kurhanska, Viktoriia Oleksandrivna
Sichnenko, Petro Ivanovych
Horbas, Viktoriia Anatoliivna
Мощич, Олександр Петрович
Мощич, Александр Петрович
Mocshich, Alexandr Petrovich
Keywords: бронхіальна астма
цитокіни
інтерлейкін-1
інтерлейкін-4
бронхиальная астма
цитокины
интерлейкин-1
интерлейкин-4
bronchial asthma
cytokines
interleukin-1
interleukin-4
Issue Year: 2012
Publisher: Заславский Издательский Дом
Citation: Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості [Текст]/ О.І. Сміян, В.О. Курганська, П.І. Січненко та ін. // Здоровье ребенка. - 2012. - №4(39). - С. 35-38.
Abstract: У статті викладені результати дослідження вмісту прозапального інтерлейкіну-1 та протизапального інтерлейкіну-4 у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, в динаміці захворювання та залежність їх рівня від ступеня тяжкості перебігу Хвороби. Визначення концентрації зазначених цитокінів проведено у 86 дітей віком від 13 до 18років. Групу порівняння становили 20 умовно здорових дітей відповідного віку та статі. Нами було встановлене значне підвищення рівнів обох цитокінів у сироватці крові, яке було найбільш виражене у період загострення бронхіальної астми, проте рівні залишались вірогідно високими навіть після проведення стандартного лікування та досягнення пацієнтами ремісії, Також була встановлена залежність виявлених порушень від ступеня тяжкості захворювання. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33637
В статье изложены результаты исследования содержания провоспалительного интерлейкина-1 и противовоспалительного интерлейкина-4 в сыворотке крови детей, больных бронхиальной астмой, в динамике заболевания и зависимость их уровня от степени тяжести болезни. Определение концентрации указанных цитокинов проведено у 86 детей в возрасте от 13 до 18 лет. Группу сравнения составили 20 условно здоровых детей соответствующего возраста и пола. Нами было установлено значительное повышение уровня обоих цитокинов в сыворотке крови, которое было наиболее выражено в период обострения бронхиальной астмы, но уровни оставались достоверно высокими также после проведения стандартного лечения и достижения пациентами ремиссии. Также была установлена зависимость выявленных нарушений от степени тяжести заболевания. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33637
The paper presents the findings of investigation of.content of proinflammatory interleukin-1 and antiinflammatory interleukin-4 in blood serum of children with asthma in the. dynamics of disease and dependence of their level on severity of illness. Determination of these cytokines concentration was carried out in 86 children aged from 13 to 18 years. Comparison group consisted of 20 relatively healthy children of appropriate age and gender. We have established a significant increase of both cytokines level in blood serum, which was most pronounced in acute bronchial asthma, but remained high after standard treatment and remission achieved by patients. There have been define the dependence of disorders on the severity of the disease. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33637
Description: Згідно з даними світової статистики, від 10 до 20 % населення, яке проживає в економічно розвинених регіонах, страждають від алергічних захворювань,а в умовах екологічного неблагополуччя даний показник збільшується до 50 %. За даними МОЗ України — алергопатологія дитячого віку займає до 66,4 %. Алергія — це імунна реакція організму на будь-які речовини антигенної або гаптенної природи, що супроводжується, пошкодженням структури і функції клітин, тканин і органів, Ці патологічні стани розвиваються у відповідь на контакт з відповідним алергеном і характеризуються утворенням антитіл, сенсибілізованих лімфоцитів і продукцією медіаторів алергічного компонента запалення [3]. Алергічні захворювання зараховують до муноопосередкованих захворювань. Вони характеризуються порушенням регуляції імунітету, хронічним запаленням і пошкодженням тканин [2].В алергології особливо швидко оновлюються і розширюються уявлення про молекулярно-клїтинні механізми алергічних реакцій, ведеться- пошук нових патогенетично обґрунтованих методів терапії і профілактики хвороб. Відмінною ознакою алергічних захворювань є змінена, специфічно спрямована відповідь надію певного антигену [4],Локальний ефект деяких цитокінів при алергічних реакціях ініціює запалення, визначає підвищення проникності, розширення судин, накопичення ексудату, індукує експресію на ендотеліальних клітинах адгезивних молекул, сприяє міграції лейкоцитів у тканини. Система цитокінів забезпечує рекрутування до місця алергічної реакції нейтрофілів і еозинофілів, опосередковуючи розвиток пізньої фази —• запальної. Цитокіни регулюють взаємодію клітин в алергічних реакціях, забезпечують дозрівання основних клітин — учасниць алергічного запалення,їх проліферацію, диференціювання, беруть участь у регуляції форми та сили специфічної відповіді на алерген [1]. Незважаючи на успіхи імунології, цитокінові механізми алергічних захворювань усе ще залишаються предметом обговорень, що вимагає проведення подальших досліджень. З метою встановлення ролі цитокінів у формуванні запального процесу при бронхіальній астмі (БА), їх впливу на перебіг захворювання нами було проведено визначення концентрації прозапального інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) та протизапального інтер- лейкіну-4 (ІЛ-4) у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33637
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other132
United Arab Emirates1
Brazil1
China4
Germany10
Spain3
EU1
Finland1
France2
United Kingdom9
Italy3
Netherlands1
Pakistan1
Russia17
Singapore2
Turkey15
Ukraine28
United States49
Downloads
Other89
China2
Germany4
France3
Russia1
Ukraine45
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smiyan.pdf313.1 kBAdobe PDF148Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.