Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33888
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємозв'язок мікроелементного, імунного гомеостазу та показників стану мікробіоценозу кишечнику при бронхіальній астмі у дітей
Other Titles Взаимосвязь микроэлементного, иммунного гомеостаза и показателей состояния микробиоценоза кишечника при бронхиальной астме у детей
Interrelation of the microelement, immune homeostasis and indicators of the condition of the intestine microbiocenosis in children with bronchial asthma
Authors Smiian, Oleksandr Ivanovych  
Курганська, Вікторія Олександрівна
Курганская, Виктория Александровна
Kurhanska, Viktoriia Oleksandrivna
Sichnenko, Petro Ivanovych  
Bynda, Tetiana Parfeniivna  
Romaniuk, Oksana Kostiantynivna  
Horbas, Viktoriia Anatoliivna  
Vasylieva, Olena Hennadiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8225-0975
http://orcid.org/0000-0002-3314-0726
http://orcid.org/0000-0001-6020-6463
http://orcid.org/0000-0002-3955-4030
http://orcid.org/0000-0002-7455-6875
http://orcid.org/0000-0003-4470-8740
Keywords бронхіальна астма
мікробіоценоз кишечнику
дисбіоз
імунна система
мікроелементи
бронхиальная астма
микробиоценоз кишечника
дисбиоз
иммунная система
микроэлементы
asthma
intestinal microbiocenosis
dysbiosis
immune system
microelements
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33888
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Взаємозв'язок мікроелементного, імунного гомеостазу та показників стану мікробіоценозу кишечнику при бронхіальній астмі у дітей [Текст] / О.І. Сміян, В.О. Курганська, П.І. Січненко та ін. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. — 2013. — Т. 1, № 4. — С. 437-444.
Abstract У 128 дітей із бронхіальною астмою віком від 12 до 18 років проведене визначення впливу кількісного та якісного складу мікрофлори кишечнику на стан мінерального обміну та функціонування імунної системи. Простежені кореляційні зв’язки між кількістю представників мікробіоценозу кишечнику, досліджуваними біоелементами та показниками імунного статусу. Виявлено залежність показників імунної системи та мікроелементного складу від порушень у кількості та якості кишкової мікрофлори в організмі дитини, хворої на бронхіальну астму, зокрема, виявлені прямі та зворотні достовірні корелятивні зв’язки середньої сили між клітинною, гуморальною ланками імунної системи, концентрацією мікроелементів у сироватці крові та кількісно-якісним складом мікрофлори кишечнику як у періоді загострення хвороби, так і в періоді ремісії, що проявлялося значним дисбалансом імунного та мікроелементного гомеостазів у відповідь на патологічні зміни мікробіоценозу кишечнику. Отримані результати дають підставу розглядати кишковий дисбактеріоз у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму, як один з ендогенних чинників, що призводить до порушення функції імунної системи, мікроелементного обміну, а саме: одночасне зниження кількості лакто- та біфідобактерій, кишкової палички та зростання колоній умовно-патогенних мікроорганізмів, стафілококів та грибів істинно впливають на зміни в імунній системі та мікроелементному складі, підтримують алергічне запалення в організмі дитини навіть у періоді ремісії, що є досить актуальним та перспективним у плані пошуку нових оптимальних шляхів лікування бронхіальної астми дитячого віку. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33888
У 128 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 12 до 18 лет проведено определение влияния количественного и качественного состава микрофлоры кишечника на состояние минерального обмена и функционирования иммунной системы. Прослежены корреляционные связи между количеством представителей микробиоценоза кишечника, изучаемыми биоэлементами и показателями иммунного статуса. Выявлена зависимость показателей иммунной системы и микроэлементного состава от нарушений в количестве и качестве кишечной микрофлоры в организме ребенка, больного бронхиальной астмой, в частности, выявлены прямые и обратные достоверные корреляционные связи средней силы между клеточным и гуморальным звеньями иммунной системы, концентрацией микроэлементов в сыворотке крови и количественно-качественным составом микрофлоры кишечника как в периоде обострения, так и в периоде ремиссии, что проявлялось значительным дисбалансом иммунного и микроэлементного гомеостазов в ответ на патологические изменения микробиоценоза кишечника. Полученные результаты дают основание рассматривать кишечный дисбактериоз у детей школьного возраста, больных бронхиальной астмой, как один из эндогенных факторов, влияющих на состояние иммунной системы, микроэлементный обмен, а именно: одновременное снижение количества лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и рост колоний условно-патогенных микроорганизмов, стафилококков и грибов оказывают существенное влияние на изменения в иммунной системе и микроэлементном составе, поддерживают аллергическое воспаление в организме ребенка даже в периоде ремиссии, что является весьма актуальным и перспективным в плане поиска новых оптимальных путей лечения бронхиальной астмы детского возраста. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33888
The influence of quantitative and qualitative composition of intestinal microflora on the state of mineral metabolism and the immune system was study in the 128 children with asthma. The correlation between the number of representatives of the intestinal microbiota, bioelements and indicators of immune status were studied. The dependence of immune parameters, micronutrient content and quality of intestinal microflora detected in children with asthma that manifested significant imbalance of immune and microelement’s homeostasis. The results give reason to consider overgrowth in school age children with asthma as one of the factors that support secondary immunodeficiency, impaired microelement’s metabolism. The reducing of the number of lacto-and bifidobacterias, E. coli colonies and growth of opportunistic microorganisms, staphylococci and fungi have a significant impact on changes in the immune system and the microelement’s composition, supports allergic inflammation in the body of the child, even in remission, which is important and promising in terms of finding new ways of optimal treatment of childhood asthma. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33888
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

A1 A1
1
Brazil Brazil
1
China China
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Denmark Denmark
1
France France
188425
Germany Germany
106438
Greece Greece
1832542
Ireland Ireland
863145298
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
31411
Romania Romania
1
Russia Russia
28
Singapore Singapore
-471133597
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
10
Ukraine Ukraine
1552683034
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
904204807
United States United States
-1757757168
Unknown Country Unknown Country
1552683033

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1739754091
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1648983022
Unknown Country Unknown Country
94

Files

File Size Format Downloads
Smiyan_Kurhanska_Sichnenko_Bynda_Romanyuk_Horbas_Vasylyeva.pdf 514,97 kB Adobe PDF 90771172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.