Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3494
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози
Authors Olkhovyk, Vitalii Leonidovych
Keywords вагітність
щитоподібна залоза
гіпотиреоз
беременность
щитовидная железа
гипотиреоз
pregnancy
thyroid
lipid peroxidation
Type Synopsis
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3494
Publisher Харківський національний медичний університет МОЗ України
License
Citation Ольховик, В.Л. Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози. [Текст] : Автореферат... к. мед. наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / В.Л. Ольховик. - Х. : Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2009. - 21 с.
Abstract Роботу присвячено визначенню особливостей перебігу вагітності за умови дифузної еутиреоїдної гіперплазії щитоподібної залози з урахуванням показників гормонального статусу, метаболічних процесів та системи гемостазу, розробленню науково обгрунтованих підходів до ранньої діагностики та своєчасної корекції виявлених порушень. Під спостереженням перебувало 147 вагітних, з них 117 з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози (основна група), у тому числі 45 вагітних з гестаційним субклінічним гіпотиреозом, 33 вагітних з еутиреозом, 39 вагітних, що перенесли транзиторний гестаційний тиреотоксикоз, 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності (контрольна група). Визначено, що середні рівні естрадіолу, прогестерону, ПЛ та ХГ у всіх вагітних основної групи перебували в межах коливання одного сигмального відхилення від показника рівня цих гормонів у здорових вагітних у відповідні терміни гестації. Крім того була виявлена дисліпідемія із зростанням інтенсивності ПОЛ та зниженням активності АОС у обстежених вагітних основної групи. У ваігітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією ЩЗ відзначається патологічна активація системи гемостазу. Для вагітних з гестаційним тиреотоксикозом характерна незначна хронометрична гіперкоагуляція та структурна гіпокоагуляція, для вагітних з субклінічним гіпотиреозом – хронічний синдром ДВЗ крові, для вагітних з еутиреозом - розвиток субклінічної форми хронічного синдрому ДВЗ крові. Розроблено алгоритм діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози. Використання в комплексному лікуванні вагітних основної групи препарату “Барба-йод” сприяло відновленню йодного балансу, поліпшенню метаболічних процесів, показників системи гемостазу, що дозволило зберегти вагітність у 93,3% жінок. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3494
Работа посвящена изучению особенностей течения беременности на фоне диффузной эутиреоидной гиперплазии щитовидной железы с учетом показателей гормонального статуса, метаболических процессов и показателей системы гемостаза, разработке научно обоснованных подходов к ранней диагностике и своевременной коррекции выявленных нарушений. Под наблюдением находились 147 беременных, из них 117 с диффузной эутиреоидной гиперплазией щитовидной железы (основная группа) и 30 (контрольная группа) с физиологическим течением беременности. Беременные основной группы были разделены на следующие подгруппы: І - 45 беременных с гестационным субклиническим гипотиреозом, ІІ - 33 беременных с эутиреозом, ІІІ – 39 беременных, перенесших транзиторный гестационный тиреотоксикоз. Установлено, что акушерско-гинекологический и соматический анамнез был отягощен у всех беременных основной группы. Определено, что средние уровни эстрадиола, прогестерона, ПЛ и ХГ у всех беременных основной группы находились в пределах колебания одного сигмального отклонения от показателя уровня этих гормонов у здоровых беременных в соответствующие сроки гестации. У обследованных беременных с субклиническим гипотиреозом и у беременных, перенесших транзиторный гестационный тиреотоксикоз, наблюдалась выраженная гиперлипидемия – общий холестерин и триглицериды в сыворотке крови беременных, перенесших гестационный тиреотоксикоз, превышали показатели контрольной группы в 1,9 и 2,3 раза (p < 0,05), у беременных с субклиническим гипотиреозом в 1,3 и 1,2 раза, соответственно. У беременных с эутиреозом эти показатели приближались к показателям контрольной группы. Установленные высокие концентарции ХС, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП позволяют считать, что в основной группе обследованных беременных имеет место дислипидемия. Содержание МДА и гидроперекисей было повышено. Индуцированная и спонтанная скорость окисления липидов у беременных с диффузной эутиреоидной гиперплазией ЩЖ были увеличены как в плазме, так и в эритроцитах по сравнению с группой здоровых беременных. У беременных с тиреоидной патологией отмечено абсолютное снижение коэффициента небелковых фракций почти в 2,4-2,5 раза и белковой фракции в 1,4 – 1,8 раза по сравнению с контрольной группой, увеличение активности супероксиддисмутазы и каталазы. Согласно полученным данным гемостазиограмм, для беременных І и ІІ групп характерна хронометрическая и структурная гиперкоагуляция, которая у беременных с субклиническим гипотиреозом проявляется в виде хронического синдрома ДВС крови, у беременных с эутиреозом – в виде субклинической формы синдрома ДВС крови. Для беременных с тиреотоксикозом характерна гиперкоагуляция и структурная гипокоагуляция. В результате проведенных исследований разработан алгоритм диагностики и лечения беременных с диффузной эутиреоидной гиперплазией ЩЖ. Включение в комплексное лечение беременных с данной патологией препарата “Барба-йод” способствует улучшению показателей гормонального статуса, метаболических процессов, показателей системы гемостаза, что создает благоприятные условия для вынашивания беременности. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3494
The thesis is devoted to pathogenesis peculiarities of pregnancy complications of women suffering from diffuse euthyroid hyperplasia considering hormonal status indices, metabolic processes and hemostatic system and to the development of science-based approaches to early detection and timely correction of the identified abnormalities. There were 147 pregnant women under surveillance, among them there were 117 women suffering from diffuse euthyroid hyperplasia (the main group) including 45 pregnant women having gestational subclinical hypothyroidism, 33 women with euthyroidism, 39 pregnant women having had transitory gestational thyrotoxicosis and 30 women with physiological pregnancy (control group). It has been defined that the average levels of estradiol, progesterone, prolactine and chorionic gonadotropin of the women in the main group were within the range of one sigma departure from the norm. Besides, dislipemia with the growth of lipid peroxidation intensity and decrease of antioxidant protection system activity have been detected in the main group. Among pregnant women with thyroid disease absolute nonprotein fractions rate reduction (2,4 – 2,5 times as much) and that of protein fractions (1,4 – 1,8 times) comparing to the control group have been observed. Activity increase of superoxide dismutase and catalase was noted. According to the findings of hemostasis indices, for the pregnant of the I and II groups chronometric hypercoagulation and structural hypocoagulation are characteristic, which declare themselves with chronic DIC in pregnant women with subclinical hypothyroidism, for the pregnant with euthyroidism subclinical form of chronic DIC is characteristic. For pregnant women with thyrotoxicosis hypercoagulation and structural hypocoagulation are characteristic. The algorithm of diagnostics and treatment of pregnant women suffering from diffuse euthyroid hyperplasia has been worked out. Use of “Barba-iodine” medicine in complex treatment of the pregnant from the main group promoted iodine balance renewal, improvement of metabolic processes and gemostatic system indices, which have made it possible to retain pregnancy for 93,3% of the women. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3494
Appears in Collections: Автореферати

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
China China
3
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
649
Greece Greece
1
Iceland Iceland
1
Iran Iran
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5
Norway Norway
1
Russia Russia
30
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
5358
United Kingdom United Kingdom
24811
United States United States
6240
Unknown Country Unknown Country
108

Downloads

China China
2
EU EU
2
France France
3
Germany Germany
650
India India
37218
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2
Ukraine Ukraine
37218
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
442

Files

File Size Format Downloads
290.pdf 551,71 kB Adobe PDF 75542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.