Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37505
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Duality and Dualism of Economic Systems
Other Titles Дуальність і дуалізм економічних систем
Дуальность и дуализм экономических систем
Authors Melnyk, Leonid Hryhorovych  
Keywords дуальність
дуальность
duality
розвиток
развитие
development
система
система
systems
стаціонарність
стационарность
stationarity
час
время
time
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37505
Publisher Sumy State University
License
Citation Melnyk, L.H. Duality and Dualism of Economic Systems [Текст] / L.H. Melnyk // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 1. - С. 12-20.
Abstract За аналогією з біологічними і фізичними системами розглядаються властивості подвійності економічних систем, які передаються через спадкову пам'ять. Зокрема, проводяться паралелі між економічними та біологічними системами щодо інформаційної дуальності – здатності підтримувати на індивідуальному рівні (особин, економічних суб'єктів) стаціонарність, тобто динамічну сталість стану, та забезпечувати на видовому рівні (популяцій, галузей) мінливість у розвитку систем. Ми маємо всі підстави вважати, що в економіці, існує механізм передачі спадкової інформації, який може бути умовно названий інформаційною дуальністю. Він, як і дуальність геному в біології, покликаний вирішити двоєдине завдання – забезпечення стаціонарності і мінливості економічних систем. В економіці спадкова передача властивостей стаціонарності забезпечується: стандартами і обмеженнями на продукцію, що випускається (існуючими у сферах її виробництва і споживання); базовими технологіями; навичками обслуговуючого персоналу; звичками, уподобаннями і культурними традиціями потенційних споживачів тощо. Вони підтримуються соціальною пам'яттю суспільства, є досить стійкими та інерційними. З іншого боку, діють інформаційні чинники, які формують передумови змінності економічних систем. Вони обумовлені: індивідуальними якостями працівників підприємств, їх здатністю робити щось, що не можуть виробляти на інших підприємствах (або навпаки нездатністю робити те, що роблять скрізь, і необхідністю шукати власні шляхи успіху), самобутністю соціальних і природних умов, в яких функціонує економічна система, і багатьом іншим, що в кінцевому рахунку є живильним середовищем виникнення інновацій. За аналогією з фізичними системами аналізується дуалізм економічних систем. Він полягає в тому, що економічний суб'єкт володіє одночасно властивостями: а) дискретної одиниці – корпускули, координати якої можуть бути однозначно визначені в просторі і часі як умовної точки, б) польової сутності, що має значну протяжність у просторі та поширеність у часі. Свої польові властивості економічні системи проявляють в просторі і в часі. У просторі – як носії економічних відносин: по-перше, з постачальниками вихідних ресурсів; по-друге, із споживачами продукції, що випускається; по-третє, з державою, яка надає соціальні послуги; по- четверте, з населенням певної території (адміністративного регіону), яке делегує своє право розпоряджатися суспільними (природними та інфраструктурними) активами даній території обраному органу та місцевій адміністрації; по-п'яте, з різного роду конкурентами (за ресурси, за потенційних споживачів, за можливості використання обмежених природних благ і об'єктів інфраструктури); по-шосте, з нижчестоящими структурами (дочірніми і сполученими підприємствами). У часі економічні системи проявляють себе як суб'єкти, які є предметом дії причинно-наслідкових зв'язків: по-перше, як результат подій, що мали місце в минулому (будучи носієм певної спадковості та історії своїх попередників), а по-друге, як джерело (причина) подій, які поширюються в майбутнє.
По аналогии с биологическими и физическими системами рассматриваются передаваемые через наследственную память свойства двойственности экономических систем. В частности, проводятся параллели между экономическими и биологическими системами в отношении информационной дуальности – способности поддерживать на индивидуальном уровне (особей, экономических субъектов) стационарность, то есть динамическую устойчивость состояния, и обеспечивать на видовом уровне (популяций, отраслей) изменчивость в развитии систем. По аналогии с физическими системами анализируется дуализм экономических систем. Он заключается в том, что экономический субъект обладает одновременно свойствами: а) дискретной единицы – корпускулы, координаты которой могут быть однозначно определены в пространстве и времени как условной точки; б) полевой сущности, имеющей значительную протяженность в пространстве и распространенность во времени.
By analogy with biological and physical systems the duality of economic systems passed through hereditary memory is studied. In particular, the parallels between the economic and biological systems concerning the information duality – the ability to carry stationarity (dynamic stability of the state) on the individual-level (species, economic agents) and ensure the variability in systems development on the population level (population, industries). By analogy with physical systems dualism of economic systems is analysed. It is an economic entity that simultaneously has properties of: a) discrete units – corpuscles, the coordinates of which can be uniquely identified within the space and time as a certain point; and b) a field entity, which is significantly extended in space and spread over time.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Canada Canada
24549
China China
26
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Finland Finland
1
France France
4
Germany Germany
9092350
Iran Iran
1
Ireland Ireland
299487904
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Netherlands Netherlands
127648
Poland Poland
1
Russia Russia
63823
Sweden Sweden
1011353
Ukraine Ukraine
4716
United Kingdom United Kingdom
255295
United States United States
218314614
Unknown Country Unknown Country
151
Vietnam Vietnam
2022705

Downloads

China China
15
France France
1
Germany Germany
9822
Ireland Ireland
530405145
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4324
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
218314613
Unknown Country Unknown Country
17
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
melnyk_time.pdf 525,66 kB Adobe PDF 748733941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.